۲تیموتائوس 1:5

۲تیموتائوس 1:5 NMV

ایمان بی‌ریای تو را به یاد می‌آورم که نخست در مادربزرگت لوئیس و سپس در مادرت یونیکی ساکن بود، و یقین دارم اکنون نیز در تو ساکن است.
NMV: هزارۀ نو
Teilen