۲تسالونیکیان 2:6

۲تسالونیکیان 2:6 NMV

شما می‌دانید که اکنون چه چیزی مانع است و سبب می‌شود که او تنها در زمان مناسب خود ظهور کند.
NMV: هزارۀ نو
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema ۲تسالونیکیان 2:6