Genesis 1
KKG
1
Kurus xa. ǃNani tsēdi sîsenni xa. Hûǁî tsēs di sâb xa.
1 # Psa. 136:5; Jhn. 1:1-3; Kol. 1:16-17; Heb. 1:8-10; 11:3 Tsoatsoas ǃnâb ge Eloba ǀhommi tsî ǃhūbaib tsîkha ge kuru.
2 # Jer. 4:23 Tsî ǃhūbaib ge ǃū-aisa tsî ǀkhaiǃnâ ge i, tsî ǃkhaenab ge ǃgammi di ais ai ge hâ i, tsî Gagab Elob dib ge ǁgamgu ai gere ǀnaremas.
3 # 2Kor. 4:6 Ob ge Eloba ge mî: ǃNâba ab hâ! Ob ge ǃnâba ge hâ.
4Tsî Elob ge ge mû, ǃnâb a ǃgâi ǃkhaisa; tsî Elob ge ǀgorasa ǃnâb tsî ǃkhaenab tsîkha ǁaegu ge dī.
5Tsî Elob ge ǃnâba tsēb ti ge ǂgai, tsî ǃkhaenabab ge tsuxub ti ge ǂgai. ǃNubai i ge ǃui ge i tsî i ge ǁgoa ge i; ǂguro tsēs.
6Ob ge Eloba ge mî: ǃĀǂuisaba ab hâ ǁgamgu ǁaegu, îb ǁîba ǀgorasa dī, ǁgamgu tsî ǁgamgu ǁaegu.
7 # Psa. 19:2 ǃNubaib ge Eloba ǁnā ǃāǂuisaba ge dī, tsîb ge ǀgorasa ge dī ǁgamgu ǃāǂuisab ǃnaga hâgu tsî ǁgamgu ǃāǂuisab ǂamǃnâ hâgu ǁaegu. Tsî i ge ǁnāti ge ī.
8Tsî Elob ge ǃāǂuisaba ǀhommi ti ge ǂgai. ǃNubai i ge ǃui ge i tsî i ge ǁgoa ge i; ǀgamǁî tsēs.
9 # 2Pet. 3:5 Ob ge Eloba ge mî: A gu ǁgamga ǀhommi ǃnaga ǀgui ǃkhais ǀguis tawa ǀhao, îb ǂnâsaba mûhe! Tsî i ge ǁnāti ge ī.
10Tsî Elob ge ǂnâsaba ǃhūb ti ge ǂgai, tsî ǁgamgu ǀhaosab ge hurib ti ge ǂgai. Tsî Elob ge ge mû ǃgâi i a ǃkhaisa.
11Ob ge Eloba ge mî: Ab ǃhūba ūǀkhī, ǀgân tsî ǁhaon ǃkhomna ra tsoron tsî ǂûtani ra hain, ǁîn di ǃnôab ai ra ǂûtanin, ǃkhommi âna ǁîn ǃnâ ūhâna ǃhūbaib ai! Tsî i ge ǁnāti ge ī.
12Ob ge ǃhūba ge ūǀkhī ǀgân tsî ǁhaon, ǃkhomna ra tsorona ǁîn di ǃnôab ai tsî ǂûtani ra hain, ǃkhomna ǁîn ǃnâ ūhâna ǁîn di ǃnôab ai. Tsî Elob ge ge mû, ǃgâi i a ǃkhaisa.
13ǃNubai i ge ǃui ge i, tsî i ge ǁgoa ge i; ǃnonaǁî tsēs.
14Ob ge Eloba ge mî: An ǃnâna hâ ǀhommi di ǃāǂuisab tawa, ǀgorasan nî dīse tsēs tsî tsuxub tsîra ǁaegu; saosen nî īse kamagu tsî tsēdi tsî kurigu tsîn dise,
15ǃnân nîse ǀhommi di ǃāǂuisab ai, ǃhūbaiban nî ǃnâǃnâse. Tsî i ge ǁnāti ge ī.
16 # Psa. 136:7-9 Tsî Elob ge ǁnā ǀgam kai ǃnâkha ge dī, ǁnā kai ǃnâba tsēsab nî gaose tsî ǁnā ǂkhari ǃnâba tsuxubab nî gaose tsî ǀgamirodi ona.
17Tsî Elob ge ǁîna ǃāǂuisab ǀhommi dib ai ge ǂnûi, ǃhūbaiban nî ǃnâǃnâse,
18 # Jer. 31:35 tsî gaoǂamn nîse tsēs tsî tsuxub tsîra, tsî ǀgorasan nî dīse ǃnâb tsî ǃkhaenab tsîkha ǁaegu. Tsî Elob ge ge mû, ǃgâi i a ǃkhaisa.
19ǃNubai i ge ǃui ge i tsî i ge ǁgoa ge i, hakaǁî tsēs.
20Ob ge Eloba ge mî: A gu ǁgamga ǃnāǂamsase ūǀkhī gons ûitsama ǀomdi disa, în anina doe ǃhūbaib ǂamǃnâ ǀhommi di ǃāǂuisab ǃnâ!
21Tsî Elob ge kai ǂkharaga ge dī tsî ûitsama gon ra ǀoms hoas, ǁgamgu ge ǃnāǂamsase ūǀkhīsa ǁîs di ǃnôab ǃoa, tsî ǁgaboxa anin hoana ǁîn di ǃnôaba ǃoa. Tsî Elob ge ge mû ǃgâi i a ǃkhaisa.
22 # Gen. 8:17; 9:1 Tsî Elob ge ǁîna ǀkhae tsî ge mî: ǂÛǂûxaǃnâ î du ǂguiǂguisen, î du ǁnā ǁgamgu, hurigu ǃnâ hâga ǀoaǀoa; în anina ǂguiǂguisen ǃhūbaib ai.
23ǃNubai i ge ǃui ge i tsî i ge ǁgoa ge i; koroǁî tsēs.
24Ob ge Eloba ge mî: Ab ǃhūba ūǀkhī ûitsama ǀomde ǁîdi di ǃnôaba ǃoa, tsî ǂhanaben tsî ǀgurun ǃhūbaib din tsîna ǁîn di ǃnôaba ǃoa! Tsî i ge ǁnāti ge ī.
25Tsî Elob ge ǀgurun ǃhūbaib dina ge dī, ǁîn di ǃnôaba ǃoa, tsî ǀgoana ǁîn di ǃnôaba ǃoa, tsî ǂhanaben ǃhūbaib din hoana ǁîn di ǃnôaba ǃoa. Tsî Elob ge ge mû, ǃgâi i a ǃkhaisa.
26 # Kol. 3:10; Gen. 5:1; 9:2, 6; Psa. 8:6 Tsîb ge Eloba ge mî: A ge khoena dī, sage di īb ǃoa, sage di ǀguiti-ība ǃoa, în gaosîsen ǁaun hurib din ǂama, tsî anin ǀhommi din ǂama, tsî ǀgoan ǂama, tsî ǃhūbaib hoaragab ǂama, tsî ǂhanaben, ǃhūb ai ra ǂhanan hoan ǂama.
27 # Mat. 19:4; Mrk. 10:6 Ob ge Eloba khoeba ge ǂnubi ǁîb di ība ǃoa. Īb Elob dib ǃoab ge ǁîba ge ǂnubi, aob tsî taras tsîra aseb ge ǁîra ge ǂnubi.
28 # Gen. 9:1, 7 Tsî Elob ge ǁîra ǀkhae tsî ge mîǀî: ǂÛǂûxaǃnâ, î ro ǂguiǂguisen, î ro ǃhūbaiba ǀoaǀoa î ro ǁîba saro ǃnaga dībasen, î ro gaosîsen ǁaun hurib din ǂama, tsî anin ǀhommi din ǂama, tsî mâ ǀguru-i ǃhūb ai ra ǂhana-i hoa-i ǂama.
29 # Gen. 9:3 Tsîb ge Eloba ge mî: Tita ge saro ǃkhomna ra tsoro ǁhaon hoana ge mā, ǃhūbaib hoaragab ai hâna, tsî haiǃnôa-i hoa-i tsoro ra ǂûna ǁî-i ǃnâ ūhâ-i hoa-i tsîna, î ro ǁîna ǂûse ūhâ!
30Xawe mâ ǀguru-i ǃhūbaib di-i hoa-i tsî mâ ani-i ǀhommi di-i hoa-i tsî mâ ǂhanabe-i ǃhūb ai ra ǂhana-i, ûitsama ǀoms hâǃnâ-i, ǁî-e ta ge tita ǃam ǁhaona ǂûse ge mā. Tsî i ge ǁnāti ge ī.
31 # 1Tim. 4:4; Eks. 25:7 Tsîb ge Eloba dīb gen hoana ge kōǀî, tsî mû, kaisen ge ǃgâi ge i. ǃNubai i ge ǃui ge i tsî i ge ǁgoa ge i; ǃnaniǁî tsēs.

Bible Society in Namibia

Zjisti více o Elobmîs