Izaiáš 53
CSP
53
1Kdo by jen uvěřil zprávě, kterou jsme slyšeli?#[jsou míněna slyšená neslýchaná slova ve vv. 52,13–15]; n.: Kdo uvěřil naší zprávě? A při#n.: na kom / nad kým …; n. (LXX!): komu bylo zjeveno kom se zjevila Hospodinova paže?#tj. to, co H. paže učinila – jeho skutky / jeho moc; 51,5; Ž 98,1 2Vyrostl před ním#[asi míněno: před Bohem] jako výhonek a jako kořen z vyprahlé země. Neměl vzezření#52,14; srv.: pohledný – 1S 16,18 ani důstojnost,#::2,19; [srv. Ž 111,3 – jeho dílo je důstojné, ačkoliv tak na první pohled nemusí vypadat] abychom na něho hleděli s úctou, ani vzhled, abychom po něm toužili.#n.: abychom ho byli žádostivi; 1,29; Dt 5,21 3Opovržený a lidmi zavržený,#n.: jehož se lidé odřekli muž bolestí,#[v h. se slovo používá pro fyzickou i duševní bolest; srv. Ex 3,7!; Ž 32,10; Jr 51,8; Pl 1,12] který znal nemoci; jako někdo, před nímž člověk skryje tvář#n.: jako ten, kdo před námi skryl tvář (tj. jako malomocný, Lv 13,45nn); h.: jako skrytí tváře před ním / námi -- všemi opovržený, takže jsme si ho nevážili.
4Jenže to byly naše nemoci, které snášel, a naše bolesti, které nesl; a my jsme si o něm mysleli, že je zasažen a ubit Bohem a zkrušen.#n.: pokořen (za nějakou vlastní vinu); 58,10; Pl 3,33; Dt 8,3; 1Kr 11,39; Na 1,12 5Ale on byl proboden#51,9; zákl. význam h. slova: znesvěcen; Za 12,10; J 19,34 za naše přestoupení, zdeptán#h.: rozdrcen; srv. 3,15; 57,15; Ž 34,19 za naše provinění, na něho dolehla kázeň#::Jr 5,3; 17,23; n.: trest; Př 16,22 pro náš pokoj a jeho šrámy#h. sg. (n.: zraněním); 1,6; Př 20,30 jsme uzdraveni.#n.: nám bylo dáno uzdravení; Jr 17,14; ::51,9 6My všichni jsme zabloudili jako ovce, jeden každý jsme se obrátili na svou cestu, a Hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech. 7Byl zdrcen,#n.: vystaven útlaku; 1S 13,6 ale pokořil se a#n.: zdrcen a pokořen, ale neotevřel ústa: jako beránek vedený na porážku a jako ovce před střihači byl němý, ústa neotevřel. 8Skrze útlak a soud byl vzat,#n .: Z útlaku (/ vazby) a …; Skrze vazbu a soud byl vzat (n : odstraněn) kdo se bude zabývat jeho údělem?#n.: životním během; n.: pobýváním zde#h.: o jeho pokolení, kdo bude přemýšlet? / v jeho generaci kdo se zamyslí, (že …); Sk 8,32n Neboť byl vyťat ze země živých,#n : z tohoto světa; Jr 11,19; Ž 52,7; Ez 32,23–27 jeho rána přišla za přestoupení mého#Qu.: jeho lidu. 9A určili mu hrob mezi ničemy, ale byl s bohatým ve své smrti, protože se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti.
10Hospodin si přál zdeptat ho nemocí: Když položí svou duši jako oběť za vinu, uvidí potomstvo, prodlouží své dny, a Hospodinovo přání#48,14; n.: vůle (se … naplní / bude naplňovat) se jeho prostřednictvím zdaří.#n.: bude zdárně naplňovat 11Z#tzn. a: Jako výsledek námahy …; nebo (časově) b: Po námaze … námahy své duše uvidí ovoce#Qu, LXX: světlo a nasytí se. Svým poznáním#n.: Poznáním jeho můj spravedlivý otrok ospravedlní mnohé a jejich provinění#n.: tresty on sám ponese. 12Proto mu dám podíl ve velikých zástupech a s nespočetnými bude dělit kořist,#n.: mu dám jako podíl mnohé (h.: v mnohých) a nesčíslné (/ mocné počtem) bude dělit jako kořist; LXX: dostane do dědictví mnohé a bude dělit kořist mocných protože vylil na smrt svou duši a byl započten mezi vzpurné.#1,28; LXX: zločince (/ nezákonné / nežády); srv. Mk 15,28; L 22,37 On odnesl hřích mnohých a je přímluvcem za vzpurné.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad