Ezechiel 36
CSP
36
Požehnání nad Izraelskými horami
1A ty, lidský synu, prorokuj proti izraelským horám. Řekneš: Izraelské hory, slyšte Hospodinovo slovo. 2Toto praví Panovník Hospodin: Jelikož o vás nepřítel řekl: Výborně! I starodávná#h.: věčná; [Míněna krajina mezi Středozemním mořem a údolím Jordánu – země zaslíbená.] návrší se nám dostala do vlastnictví, 3proto prorokuj a řekni: Toto praví Panovník Hospodin: Právě proto, že vás pustoší a baží po vás ze všech stran, abyste se staly vlastnictvím ostatních#h.: ostatku národů, a zatáhli vás do řečí#h.: byly jste vyneseny na ret jazyka a pomluv lidu, 4proto izraelské hory, slyšte slovo Panovníka Hospodina: Toto praví Panovník Hospodin k horám a návrším, řečištím a údolím i ke zpustošeným troskám a opuštěným městům, která se stala lupem a předmětem výsměchu ostatních okolních národů.
5Proto praví Panovník Hospodin toto: Copak jsem nepromluvil se svou ohnivou žárlivostí proti ostatním národům a proti všem Edómcům, kteří zabrali mou zemi pro sebe do vlastnictví s radostí z celého srdce a s opovržením v duši, aby jako lup získali její pastviny? 6Proto prorokuj proti#n.: nad …; h.: na … izraelské půdě. Řekneš horám a návrším, řečištím a údolím: Toto praví Panovník Hospodin: Hle, já jsem promluvil ve své žárlivosti a ve své zlobě, jelikož jste snášeli hanění národů. 7Proto praví Panovník Hospodin toto: Já jsem pozvedl svou ruku:#20,5; n : k přísaze / přísahal (pozvednutím ruky) Národy, které jsou okolo vás, ony jistě ponesou svou ostudu.#n.: haněn; Jr 25,9 8A vy, izraelské hory, poskytnete své větvoví a ponesete své ovoce pro můj izraelský lid, protože se přiblížil jeho příchod.#h.: přiblížili se přijít 9Vždyť hle, já jsem s#h.: k … vámi. Obrátím#n.: Pohlédnu / Shlédnu na vás; Lv 26,9; Ž 25,16; 69,17 se k vám a budete obdělávány a osívány. 10A rozmnožím na vás lidi, úplně#h.: ten celý celý dům izraelský. Města budou obydlena a trosky budou vybudovány. 11Rozmnožím na vás lidi i zvěř, rozmnoží se a rozplodí se. Osídlím vás jako dřív a budu vám prokazovat dobro více než ve vašich počátcích. I poznáte, že já jsem Hospodin.#[Tato slova jsou zpravidla v Ez spjata se soudem. Zde se Bůh dává poznat ve své spáse a svém požehnání.] 12Uvedu na vás lidi, svůj izraelský lid, obsadí vás a budete pro ně dědictvím. Už je více nebudete připravovat o děti.
13Toto praví Panovník Hospodin: Jelikož vám říkají: Ty jsi požírala lidi a připravovala jsi své národy#K: sg. o děti, 14proto už nebudeš lidi požírat a své národy#K: sg. už nebudeš připravovat o děti,#K: budeš podrážet (přesmyčka ve slovesném kmeni) je výrok Panovníka Hospodina. 15Nenechám už k tobě zaznít hanění národů a nebudeš už snášet tupení lidí. Své národy#K: sg. už nepřivedeš k pádu, je výrok Panovníka Hospodina.
Obnovení domu izraelského
16I stalo se ke mně Hospodinovo slovo: 17Lidský synu, když dům izraelský sídlil na své půdě, znečistili ji svým jednáním a svými činy. Jejich jednání bylo přede mnou jako nečistota při menstruaci. 18Tu jsem na ně vylil svou zlobu kvůli krvi, kterou vylévali na zemi; znečistili ji svými bůžky.#6,4p 19Rozptýlil jsem je mezi národy, byli rozmetáni po zemích. Soudil jsem je podle jejich cesty a podle jejich činů. 20Přišli k národům tam, kde šli, a znesvěcovali mé svaté jméno, když o nich#n.: jim národy říkaly: Tito jsou Hospodinovým lidem a přitom odešli z jeho země.#[Z toho, že Izrael byl nucen opustit svou zemi, mohly ostatní národy podle tehdy běžných představ usoudit, že Hospodin nebyl s to svůj národ obhájit. Tím bylo jeho jméno znesvěceno. Srv. Nu 14,15n; 2Kr 18,32–35; 19,10–12.] 21Avšak měl jsem soucit se#h.: nad … svým svatým jménem, které dům izraelský znesvětil mezi národy, kamkoli přišel.
22Proto řekni domu izraelskému: Toto praví Panovník Hospodin: Já to nedělám kvůli vám, dome izraelský,#[Ne proto, že by Bohu na Izraeli nezáleželo, ale proto, že si to Izrael nezaslouží. Srv. 36,32 a Dt 9,4–6.] nýbrž pro své svaté jméno, které jste znesvětili mezi národy, kamkoli jste přišli. 23Posvětím své velké jméno, znesvěcené mezi národy, které jste mezi nimi znesvětili. I poznají#[Bůh jedná s Izraelem, ale jeho vyšším záměrem bylo a je, aby ho – i v tomto jednání – poznaly všechny národy. Viz i 38,16; Ex 14,4; 1S 17,46.] ty národy, že já jsem Hospodin, je výrok Panovníka Hospodina, až budu mezi vámi posvěcen před jejich očima. 24Tehdy vás vezmu z těch národů, shromáždím vás ze všech těch zemí a přivedu#34,13; 37,12.21; Iz 43,5; [První ze čtyř kroků obnovy v této ústřední části Ez.] vás na vaši půdu. 25Pokropím vás čistou vodou a budete čistí; očistím vás od všech vašich nečistot a od všech vašich bůžků. 26Dám vám nové srdce a nového ducha dám do vašeho nitra.#h.: doprostřed vás Odstraním srdce kamenné#[Kámen byl v rabínské literatuře spojovám s náklonností ke zlému.] z vašeho těla a dám vám srdce masité.#[Slovo pro “maso” zde užité se mnohdy (a v NS vždycky) překládá “tělo”. Zatímco ve StS je symbolem slabosti a křehkosti (srv. ::Za 7,12), v NS označuje přirozenost rebelující proti Bohu. Zde označuje tvárnost a použitelnost. Zde a 11,19 říká Bůh, že změnu provede on, v 18,31 říká, že ji mají provést Izraelci. Bůh nám dává schopnost udělat to, co po nás vyžaduje.]; 2K 3,3 27Svého ducha dám do vašeho nitra a způsobím, že budete žít podle mých ustanovení a má nařízení budete zachovávat a plnit. 28Budete bydlet v zemi, kterou jsem dal vašim otcům. I budete mým#h.: mi lidem a já budu vaším#h.: vám Bohem. 29Zachráním vás ode všech vašich nečistot. Zavolám na obilí, rozmnožím je a neuvedu na vás hlad. 30Rozmnožím ovoce na stromech a polní plodiny,#h.: ovoce stromu a plodinu pole takže už neponesete#h.: nepřijmete; n : nebudete muset snášet; Ž 69,8v potupu hladu mezi národy. 31Pak si vzpomenete na své zlé cesty a na své činy, které nebyly dobré, a zhnusíte se sami sobě#h.: ve svých tvářích pro#h.: nad … své zvrácenosti a pro#h.: nad … své ohavnosti. 32to nedělám kvůli vám, je výrok Panovníka Hospodina, to ať je vám známo. Styďte se a hanběte se za své cesty,#n : způsoby; 20,30 dome izraelský.
33Toto praví Panovník Hospodin: V den, kdy vás očistím ode všech vašich zvráceností, osídlím města a trosky budou vybudovány. 34A zpustošená země bude obdělávána místo toho, aby byla spouští před očima každého kolemjdoucího. 35I řeknou: Tato země, tak zpustošená, se stala podobnou zahradě Eden a města, zničená, zpustošená a zbořená, byla opevněna a obydlena. 36I poznají národy, které zůstanou okolo vás, že já Hospodin jsem vystavěl ta zbořená města a osadil jsem tu zpustošenou zemi. Já Hospodin jsem promluvil a vykonám to.
37Toto praví Panovník Hospodin: Co víc -- dám se domu izraelskému poznat, že pro ně tohle učiním:#14,3; 20,3.31; n.: dovolím prosit, abych pro ně učinil toto Rozmnožím jejich lidi jako stádo.#36,10; Mi 2,12; Ž 107,41p!!; h.: je jako lidské stádo 38Jako posvátné#[Tj. určené pro oběti.] ovce,#1Kr 8,63; 2Pa 35,7–9; J 2,14; n.: stádo jako stádo v Jeruzalémě při jeho svátcích, tak budou ta zničená města plná stáda lidí. I poznají, že já jsem Hospodin.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad