Římanům 11
CSP
11
Izrael není zavržen
1Pravím tedy: Zavrhl snad Bůh svůj lid?#var.: + který předzvěděl; var.: své dědictví Naprosto ne! Vždyť i já jsem Izraelec, potomek#ř.: ze semene Abrahamova Abrahamův, z kmene Benjamínova. 2Bůh nezavrhl svůj lid, který předem poznal.#n : vyvolil; 8,29p Což nevíte, co praví Písmo o Eliášovi, když vypráví,#ř.: v (= ve zprávě o) Eliášovi jak si stěžuje Bohu na Izrael? 3"Pane, tvé proroky zabili, tvé oltáře rozbořili; já jediný jsem zůstal, a i o mou duši usilují." 4Co mu však řekl božský výrok?#ř. chrématismos; HL "Ponechal jsem si sedm tisíc mužů, kteří nesklonili koleno před Baalem.#ř. "Baal" má člen f. na rozdíl od 1Kr 19,18 LXX" 5Tak i v nynějším čase zůstal#ř.: vznikl ostatek lidu podle vyvolení z milosti. 6Jestliže však z milosti, pak již ne ze skutků, jinak by milost již nebyla milostí.#var.: + Jestliže však ze skutků, pak již to není milost, jinak skutek již není skutek. 7Co tedy? Oč Izrael usiluje, toho nedosáhl, ale dosáhli toho vyvolení.#ř.: dosáhlo (toho) vyvolení (sg.) Ostatní byli zatvrzeni, 8jak je napsáno: "Bůh jim dal ducha otupělosti, oči, aby neviděli, uši, aby neslyšeli, až do dnešního dne." 9A David praví: "Ať se jim jejich stůl stane léčkou a pastí, kamenem úrazu a odplatou. 10Ať se jejich oči zatmějí, aby neviděli, a jejich záda sehni navždy."
Jejich klopýtnutí přineslo záchranu pohanům
11Ptám#ř.: Říkám; v. 1 se tedy: Což klopýtli proto, aby padli? Naprosto ne! Ale jejich proviněním se dostalo záchrany pohanům,#ř.: národům aby to vzbudilo jejich žárlivost. 12Jestliže jejich provinění znamená bohatství pro svět a jejich porážka bohatství pro pohany,#ř.: národů; 15,16; Sk 9,15! oč více bude znamenat jejich plnost!#n : plný počet; v. 25!
13Ale vám, pohanům,#ř.: národům pravím: Právě proto, že jsem apoštolem pohanů,#ř.: národů; 15,16; Sk 9,15! oslavuji#n : vyvyšuji svoji službu, 14zdali bych nějak nemohl vzbudit žárlivost svých pokrevních bratrů#ř.: svého těla (sarx) a některé z nich zachránit. 15Neboť jestliže jejich zavržení znamenalo smíření světa, co jiného bude znamenat jejich přijetí než život po zmrtvýchvstání?#ř.: z mrtvých 16Jsouli prvotiny svaté, je svaté i těsto; jeli kořen svatý, jsou svaté i větve.
17Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován na jejich místo a stal ses účastníkem kořene [i] tučnosti olivy, 18nevynášej se nad ty větve! Jestliže se vynášíš, nezapomeň, že ty neneseš kořen, nýbrž kořen tebe. 19Řekneš tedy: Větve byly vylomeny, abych já byl naroubován. 20Dobře. Nevěrou byly vylomeny, ty však stojíš vírou. Nepovyšuj se, ale boj se! 21Jestliže Bůh neušetřil přirozených větví, ani tebe [nijak] neušetří. 22Považ tedy dobrotu i přísnost Boží: přísnost k těm, kteří padli, avšak dobrotu Boží k tobě, budešli se jeho dobroty držet; jinak budeš vyťat i ty. 23A oni, nezůstanouli v nevěře, budou naroubováni, neboť Bůh má moc je znovu naroubovat. 24Jestliže tys byl vyťat z olivy od přírody plané a proti přírodě naroubován na olivu ušlechtilou, tím spíše budou na svou vlastní olivu naroubováni ti, kteří k ní od přírody patří.
25Nechci totiž, bratři, abyste nevěděli o tomto tajemství -- abyste nebyli moudří sami u sebe -- že část Izraele se zatvrdila, dokud nevejde plnost pohanů. 26Bude však#ř.: A takto bude zachráněn celý Izrael, jak je napsáno: "Ze Siónu přijde Vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnosti; 27a to bude má smlouva#ř.: smlouva ode mne; Iz 59,21; Jr 31,33; He 8,10 s nimi, až odejmu jejich hříchy." 28Podle#n.: S ohledem na (šíření) evangelia jsou nepřátelé kvůli vám; ale podle#n.: S ohledem na (šíření) vyvolení zůstávají milovanými pro své otce. 29Vždyť dary milosti a Boží povolání jsou neodvolatelné.#ř.: “nelitovatelné” (srv. 2K 7,10); Nu 23,19 30Jako vy jste kdysi neposlouchali Boha, nyní však se vám dostalo milosrdenství#n.: došli jste slitování; 1K 7,25; 2K 4,1; 1Pt 2,10 pro jejich neposlušnost, 31tak i oni nyní upadli v neposlušnost pro milosrdenství prokázané vám,#ř.: vaše aby také#ř.: + oni [nyní] došli milosrdenství. 32Bůh totiž všechny uzavřel pod#ř.: do … neposlušnost, aby se nade všemi slitoval.
33Ó hlubino bohatství a moudrosti i poznání Božího! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nepostižitelné#n.: nevystopovatelné jeho cesty! 34"Kdo poznal Pánovu mysl a kdo se stal jeho rádcem?" 35"Anebo kdo mu dal něco dopředu, aby mu to on musel odplatit?" 36Vždyť z něho a skrze něho a pro něho#ř.: k němu (do něho); 1K 8,6; He 2,10 jsou všechny věci. Jemu buď sláva na věky. Amen.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad