Logo YouVersion
Ikona vyhledávání

Matouš 5

5
Kázání na hoře. Blahoslavenství
1Když spatřil zástupy, vystoupil na horu.#srv. Ex 19,3; Mk 3,13; L 6,12; J 6,3.15; n.: kopec A když se posadil,#[žid. rabíni učili v sedě (13,1n; 15,29; 26,55; Mk 4,1; 9,35; L 2,46; 4,20; 5,3; J 8,2; Sk 16,13), na rozdíl od čtení Písma ve stoje (L 4,16)] přistoupili k němu jeho učedníci. 2Otevřel ústa a učil#[Vv. 5,3–7,29 jsou první z pěti velkých J. promluv v Mt (srv. kp. 10; 13; 18; 24–25)] je: 3“Blahoslavení#11,6!; L 6,20–23; [ř. výraz evidentně obsahově navazuje na h. výraz ašré – Ž 1,1p]; L 11,28; 12,37; J 13,17; 20,29; Ř 4,7; 1Pt 3,14; Zj 14,13 chudí duchem,#n.: (v) duchu neboť jejich je království Nebes. 4Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. 5Blahoslavení tiší,#n.: mírní / pokorní; 11,29; Iz 66,2; 1P 3,4 neboť oni dostanou zemi do dědictví. 6Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. 7Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. 8Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. 9Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny. 10Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království Nebes. 11Když vás budou tupit a pronásledovat a mluvit proti vám lživě všecko zlé kvůli mně, jste blahoslavení. 12Radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odplata#n.: odměna; 5,46; 6,1n; 10,41; 1K 3,14; 9,17; 2J 1,8 v nebesích; vždyť takto pronásledovali proroky, kteří byli před vámi.”
Sůl země
13“Vy jste sůl země. Jestliže sůl ztratí chuť, čím bude osolena? Nehodí se již k ničemu, než aby ji vyhodili a lidé po ní šlapali. 14Vy jste světlo světa. Nemůže být ukryto město ležící na hoře.#n.: kopci 15A když rozsvítí lampu, nekladou ji pod nádobu, ale na stojan; a svítí všem, kteří jsou v domě. 16Tak ať vaše světlo září#Fp 2,15; n.: zazáří (ř. aorist) před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích.”
Buďte dokonalí!
17“Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit. 18Neboť amen, pravím vám:#první použití vazby, která je zaznamenána z Ježíšových úst 67; v. 26p; 6,2; 8,10; 26,21 aj. Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné nejmenší písmenko#ř. iota (= h. jod) ani jedna čárka#čárka jako část písmene; L 16,17 ze Zákona, dokud se všechno nestane. 19Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil#n.: by vyučil lidi, bude v království Nebes nazván nejmenším. Kdo by je však činil a učil,#n.: naplnil (ř. učinil) a vyučil ten bude v království Nebes nazván velkým. 20Neboť vám pravím: Nebudeli vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do království Nebes určitě nevstoupíte.”
21“Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům:#ř.: dávným / počátečním (archaioi); v. 33 "Nezavraždíš." Kdo by zavraždil, propadne soudu. 22Já vám však pravím, že soudu propadne každý, kdo se [bez příčiny] hněvá na svého bratra. Kdo by svému bratru řekl: "Raka#Výraz pochází prav. z aram. a zn. “prázdný”; 2S 6,20; 2Pa 13,7p", propadne veleradě.#ř. synedrion, h. sanhedrin. Počátky tohoto nejvyššího židovského samosprávného shromáždění sahají do 2. stol. př. Kr. V době Ježíšově se skládalo ze 71 členů (Mk 15,1p), k nimž patřil i předsedající velekněz. Porážkou židovské vzpoury v r. 70 po Kr. sanhedrin zanikl. Kdo by mu řekl: "Blázne", propadne ohnivé Gehenně.#v. 29n; 10,28; 18,9; 23,15; L 12,5; Jk 3,6; Místo věčného trestu bezbožných. Název pochází z označení (h. gé hinnóm) údolí ležícího jižně od Jeruzaléma (Joz 15,8). Za vlády modlářských judských králů se zde konaly modloslužebné oběti (2Pa 28,3; Jr 7,31), a proto bylo prokleto (Jr 19,6n). 23Jestliže tedy přinášíš svůj dar#15,5; L 2,24; Sk 24,17; He 8,3n; 11,4; n.: oběť; navazuje na h. výraz qorbán (Lv 1,2) na oltář a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, 24zanech tam před oltářem svůj dar a odejdi; nejprve se usmiř se svým bratrem, a pak přijď a obětuj#n.: přines; v. 23; He 5,1 svůj dar. 25Dohodni se#ř.: Buď dobře smýšlející (isthi eunoón). Sloveso eunoein je HL. se svým odpůrcem rychle, dokud jsi s ním na cestě, aby tě snad odpůrce nevydal soudci a soudce strážci, a byl bys uvržen do vězení. 26Amen, pravím#[tento způsob ujištění o pravdivosti výroku je zaznamenán u všech evangelistů, celkem 76 (Mt 27); Mk 3,28; L 4,24p; J 1,51p] tobě: Jistě odtamtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš poslední haléř.#ř. kodrantés; z latinského quadrans = čtvrtina (assu). Viz Mk 12,42.
27“Slyšeli jste, že bylo řečeno [předkům]: "Nezcizoložíš." 28Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu tak, že po ní zatouží,#n.: aby po ní zatoužil; Př 6,25; 1J 2,16 již s ní zcizoložil ve svém srdci. 29Jestliže tě tvé pravé oko svádí,#ř. skandalizein je odvozeno od skandalon = “smyčka / léčka, svod (k hříchu)”; 18,9; 1K 8,13 vyjmi je a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo vrženo do Gehenny. 30A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo odešlo#var.: bylo vrženo (v. 29) do Gehenny.”
31“Také bylo řečeno: "Kdo propustí#tzn. se rozvede … svou ženu, ať jí dá rozlukový list." 32Ale já vám pravím, že každý, kdo propouští svou ženu, kromě případu smilstva, uvádí#n.: nutí (ř.: činí) ji k ji do cizoložství, a kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží.”
33“Dále jste slyšeli, že bylo řečeno předkům: "Nebudeš křivě přísahat,#n.: Nezrušíš přísahu ale splníš Pánu své přísahy." 34Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec; ani při nebi, protože je to trůn Boží; 35ani při zemi, protože je to podnož jeho nohou; ani při Jeruzalému, protože je to město velikého Krále. 36Nepřísahej ani při své hlavě, protože ani jediný vlas nemůžeš učinit bílým nebo černým. 37Ať je tedy vaše slovo "ano, ano" -- "ne, ne"; co je nad to, je ze Zlého.#6,13; 13,19; n.: zlého
38“Slyšeli jste, že bylo řečeno: "Oko za oko a zub za zub." 39Já však vám pravím, abyste neodporovali zlému člověku, ale když tě někdo udeří#ř.: bije. Sloveso rapizein (od rapis = hůl) znamenalo pův. “bít holí”, potom i obecně: uhodit / udeřit (i rukou, jak je tomu zde). Mt 26,67. do [tvé] pravé tváře, nastav mu i druhou tvář. 40A tomu, kdo se s tebou chce soudit a vzít ti košili,#[n.: tuniku / spodní oděv; ř. chitón vyjadřovalo dlouhý oděv nošený přímo na těle pod pláštěm; 10,10; L 3,11; J 19,23; Sk 9,39; Ju 1,23] nech i plášť.#[svrchní oděv]; 1K 6,7 41A když tě někdo bude nutit k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. 42Tomu, kdo tě žádá, dej a od toho, kdo si od tebe chce vypůjčit, se neodvrať.”
43“Slyšeli jste, že bylo řečeno: "Budeš milovat svého bližního#ř. ho plésion zn. “ten, kdo je blízko (srv. J 4,5), vedle mne” (L 10,29; Ř 15,2; Ef 4,25)." a nenávidět svého nepřítele. 44Já však vám pravím: Milujte své nepřátele, [žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí,] a modlete se za ty, kteří vás [urážejí a] pronásledují, 45abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích; neboť on nechává své slunce vycházet nad zlými i dobrými a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. 46Jestliže si zamilujete ty, kteří vás milují, jakou máte odměnu? Což i celníci#n.: výběrčí daně (z prodeje zboží); [Výběr daní pro řím. vládu fungoval prostřednictvím daňového správce (lat. publicanus), který většinou nepocházel z patřičné provincie a najímal podřízené výběrčí (lat. portitores) z místních obyvatel. Židé se na tyto celníky dívali s opovržením z několika důvodů. Systém poskytoval mnoho příležitostí k nepoctivosti a vydírání (L 3,13; 19,8). Jako na spolupracovníky Říma na ně bylo hleděno jako na zrádce svého lidu. Z náb. hlediska byli považováni za nečisté – udržovali stálý kontakt s pohany a museli pracovat i o sabatu. Výsledkem bylo hodnocení vyjádřené ve spojení: celníci a hříšníci (9,10; 11,19) / prostitutky (21,31n) / pohan (18,17) a protikladu vůči farizeovi (L 18,10); 5,27] nečiní totéž? 47A pozdravíteli jen své bratry,#var.: přátele co činíte navíc? Nečiní totéž i pohané?#var.: výběrčí daní 48Buďte tedy dokonalí,#Fp 3,12.15; V pozadí ř. teleios je h. tám (Ž 37,37), které znamená “úplnost / celost / integritu”. Ve v. však zaznívá také obvyklý citát z Lv 19,2; (srv. 1Pt 1,15). jako je dokonalý váš nebeský Otec.”

Právě zvoleno:

Matouš 5: CSP

Zvýraznění

Sdílet

Kopírovat

None

Chceš mít své zvýrazněné verše uložené na všech zařízeních? Zaregistruj se nebo se přihlas

YouVersion používá soubory cookie adaptované na vaše potřeby. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů