Job 31:9-15

Job 31:9-15 CSP

Jestliže se mé srdce dalo přivábit k cizí ženě a číhal jsem u vchodu svého bližního, ať má žena jinému mele a jiní ať se nad ní sklánějí. Vždyť je to hanebnost, zvrácenost hodná odsouzení. Neboť je to oheň, který stravuje až k zahynutí, vykoření všechnu mou úrodu. Pohrdnuli právem svého otroka či své otrokyně v jejich sporu se mnou, co udělám, až Bůh povstane? Až mě navštíví, co mu odpovím? Cožpak ten, který učinil v nitru mě, neučinil i jej? Což nás tentýž nepřipravil v lůně?
CSP: Český studijní překlad
Sdílet