Jakub 1
CSP
1
Pozdrav
1Jakub,otrokBoží a Pána Ježíše Krista, posílá pozdrav dvanácti kmenům,které jsou v rozptýlení.#ř.: diaspoře; J 7,35; Sk 8,4p; 1Pt 1,1
Radujte se ze zkoušek, žádejte moudrost
2Pokládejte za velikou#ř.: veškerou radost, moji bratři,#[toto oslovení je v tomto krátkém dopise 15; Sk 1,15p] když upadnete do rozličných pokušení.#n.: zkoušek; v. 12; He 11,36; 1Pt 1,6; 2Pt 2,9; Zj 2,10 3Víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost. 4A vytrvalost ať má dokonalý výsledek,#ř.: skutek / dílo abyste byli dokonalí#n.: zralí; 3,2; Mt 5,48; Fp 3,15; Ko 4,12; He 10,14 a úplní a aby vám v ničem nic nescházelo. 5Nedostáváli se někomu z vás moudrosti, ať ji žádá od Boha, který dává všem štědře a nevyčítá, a bude mu dána. 6Ať však žádá ve víře#n.: s důvěrou; 4,3; Mt 21,21 a nic nepochybuje. Neboť kdo pochybuje, podobá se mořské vlně, hnané a zmítané větrem. 7Ať si takový#ř.: onen člověk nemyslí, že něco od Pána dostane; 8je to muž nerozhodný,#4,8; n.: dvojí mysli / rozdělených zájmů (srv. 1Kr 18,21; Ž 119,113; Iz 29,13; Oz 10,2); ř. dipsychos (= dvojí duše) nestálý ve všem, co činí.#ř.: ve všech svých cestách; Př 3,6
9Bratr v nízkém postavení ať se chlubí ve svém povýšení 10a bohatý ve svém ponížení, protože pomine jako květ trávy: 11vyjde slunce se svým žárem a vysuší trávu, její květ opadne a krása jeho#n.: jejího vzhledu zanikne. Tak i boháč uvadne v tom, co činí.#ř.: svých cestách; Ž 73,18–20; L 12,16–21
12Blahoslavený muž, který snáší zkoušku,#n.: pokušení neboť když se osvědčí, dostane věnec života, jejž [Pán] zaslíbil těm, kdo ho milují. 13Ať nikdo, kdo je pokoušen, neříká: "Jsem pokoušen od Boha." Bůh nemůže být pokoušen ke zlému#n.: zlými věcmi a sám také nikoho nepokouší. 14Každý, kdo je pokoušen, je strháván a váben svou vlastní žádostivostí. 15Žádostivost pak počne a rodí hřích, a dokonaný hřích plodí smrt.
16Nemylte se, moji milovaní bratři. 17Každé dobré dání a každý dokonalý dar je shůry, sestupuje#ř.: sestupující od Otce světel, u něhož není proměny ani zatmění z odvrácení.#n.: zatmění, jako při změně postavení nebeských těles 18On se rozhodl a zplodil nás slovem pravdy, abychom byli jakousi prvotinou jeho stvoření.
V tichosti přijímejte Slovo a čiňte je
19Víte to,#var.: A tak moji milovaní bratři: Každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. 20Neboť lidským hněvem#Nu 20,11n; ř.: h. muže se Boží spravedlnost nevypůsobí. 21Proto odložte veškerou nečistotu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc zachránit vaše duše.#jde o záchranu celého člověka; Mk 3,4; 8,35
22Buďte však těmi, kdo slovo činí, nebuďte pouze posluchači, kteří klamou sami sebe. 23Neboť jeli někdo posluchačem slova, a ne tím, kdo je činí, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svou přirozenou tvář; 24podíval se totiž na sebe a odešel, a hned zapomněl, jaký byl. 25Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, kdo se nestane zapomnětlivým posluchačem, nýbrž činitelem skutku, ten bude blahoslavený ve svém jednání.
26Domníváli se někdo, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame své srdce; jeho zbožnost je marná. 27Zbožnost čistá a neposkvrněná před Bohem a Otcem je toto: navštěvovat sirotky a vdovy v jejich soužení a zachovávat se neposkvrněným od světa.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad