Izaiáš 1
CSP
1
Nevěrný, zbědovaný lid
1Vidění Izajáše, syna Amósova, které viděl o Judsku a Jeruzalému za dnů#[tedy asi v letech 740 až 686 př. Kr.] judských králů Uzijáše, Jótama, Achaza a Chizkijáše. 2Slyšte, nebesa, naslouchej, země, protože Hospodin promluvil: Syny jsem vychoval a vycvičil,#h.: vyvýšil (o dětech zn. “vychoval”); n : vypěstoval; 23,4 ale oni se proti mně vzbouřili. 3Býk zná svého hospodáře a osel žlab svého majitele, ale Izrael nezná, můj lid nerozumí. 4Ach, hřešící národe, lide obtížený vinou, potomstvo zločinců, děti ničitelů! Opustili Hospodina, znevážili Svatého Izraele,#častý titul Hospodina u Iz (22); srv. 43,15; Jr 50,29; Ž 71,22 odvrátili#n.: odcizili se mu se zpět. 5Proč máte být ještě biti? Jste stále umíněnější. Celá hlava je nemocná a celé srdce zemdlené. 6Od paty#h.: od chodidla nohy k hlavě na něm není zdravého místa -- samá modřina a šrám a čerstvá rána; nejsou vymačkány ani obvázány ani změkčeny olejem. 7Vaše země je zpustošená, vaše města jsou vypálena ohněm, vaši půdu před vámi sžírají cizinci; je zpustošená jako po rozvrácení cizinci. 8Dcera sijónská zůstala jako stánek na vinici, jako budka v okurkovém poli, jako obležené město. 9Kdyby nám Hospodin zástupů neponechal maličko těch, kteří přežili, byli bychom jako Sodoma, byli bychom podobní Gomoře.
Bohoslužba bez pokání Boha popouzí
10Slyšte Hospodinovo slovo, vůdcové sodomští, naslouchej, lide gomorský, zákonu našeho Boha! 11K čemu je mi množství vašich obětí? praví Hospodin. Jsem syt zápalných obětí beranů a tuku krmného dobytka. V krvi býčků, beránků a kozlů nemám zalíbení. 12Když přicházíte, abyste se přede mnou ukazovali, kdo to od vás žádal, abyste šlapali po mých nádvořích? 13Nepřinášejte už falešné obětní dary; kadidlo je mi ohavností. Novoluní a soboty, svolávání shromáždění; nesnáším shromáždění, kde je zlo.#h.: špatnost a shromáždění. 14Vaše novoluní a svátky má duše nenávidí; jsou mi břemenem, jsem vyčerpán jejich snášením. 15Když rozprostíráte své dlaně, zavírám před vámi oči. I když rozmnožíte své modlitby, neposlouchám: Vaše ruce jsou plné krve. 16Umyjte se, pročistěte se, odstraňte mi zkaženost svých činů pryč z očí; přestaňte páchat zlo. 17Naučte se konat dobro. Hledejte právo, kárejte násilníka,#n.: povzbuďte utlačeného; () zjednejte právo sirotkovi, zastaňte#h.: veďte při se vdovy.
Výzva k řešení situace, ohlášení soudu
18Jen pojďte a proberme#n.: projednejme; n.: posuďme; to, praví Hospodin; jsouli vaše hříchy jako šarlat, zbělejí jako sníh, jsouli rudé jako purpur, budou jako vlna. 19Podvolíteli se a budete poslouchat, budete jíst dobré věci#h.: dobro; Dt 6,11; 28,1–14; Jr 2,7 země. 20Jestliže však odmítnete a budete vzpurní, budete požíráni mečem. Neboť Hospodinova ústa promluvila.
21Jak jen se stalo nevěstkou to město věrné, plné práva! Zůstávala v něm spravedlnost, a nyní -- vrahové! 22Tvé stříbro se stalo struskou,#v. 25; Ez 22,18; Př 25,4; (n.: okujemi – n : tvé stříbro se rozpadlo) tvůj nápoj#[míněn silný nápoj, kterým se lze opít (?víno, pivo); srv. Na 1,10; Oz 4,18; Dt 21,20; Př 23,20] je zředěn vodou. 23Tvá knížata jsou umíněnci a spojenci zlodějů; každý miluje dar a žene se za úplatky. Sirotkovi právo nezjednají a spor vdovy se k nim nedostane.
24Proto je výrok Panovníka, Hospodina zástupů, Mocného Izraele: Běda! Potěším se na svých protivnících a pomstím se na svých nepřátelích. 25Obrátím svou ruku proti tobě a tvé strusky očistím#h.: vytavím; 48,10; Jr 6,29 jako louhem.#h.: potaší; Jb 9,30; 24,19 Odstraním veškeré tvé příměsi. 26A obnovím#n.: přivedu nazpět tvé soudce jako na počátku a tvé rádce jako zprvu. Potom tě budou nazývat městem spravedlnosti, městem věrným.#n.: sídlem (h. qirjâ) věrnosti. 27Soudem bude vykoupen Sijón a ti, kdo se v něm obrátí, budou vykoupeni spravedlností.#h.: V soudu … v spravedlnosti. 5,16; 10,22 28Zkáza vzpurných a hříšníků bude společná; ti, kdo opouštějí Hospodina, pominou. 29Neboť budou#var.: budete zahanbeni kvůli dubům,#h.: ’ajil; “obrovský strom”, asi neoznačuje určitý druh jichž jste byli žádostiví, budete se stydět kvůli zahradám, jež jste zvolili. 30Protože budete jako dub,#h.: ’ajil; “obrovský strom”, asi neoznačuje určitý druh jehož listí padá, a jako zahrada, která vodu nemá. 31A silný se stane koudelí a jeho skutek#n. (užití jiného kořenu): shromážděné bohatství se stane koudelí a ten, kdo ho shromáždil (h.: jeho učinitel), …; var.: vaši silní se stanou koudelí a vaše skutky … jiskrou. Vzplane to obojí spolu a nebude, kdo by to uhasil.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad