Deuteronomium 10
CSP
10
Nové desky Zákona
1V té době mi Hospodin řekl: Vytesej si dvě kamenné desky, stejné jako ty první, a vystup ke mně na horu. Udělej si i dřevěnou truhlu. 2Napíši na ty desky slova, která byla na prvních deskách, jež jsi roztřískal, a vložíš je do truhly. 3Udělal jsem truhlu z akáciového dřeva a vytesal jsem dvě kamenné desky, stejné jako ty první. Vystoupil jsem na horu a ty dvě desky jsem vzal s sebou. 4On napsal na desky stejný zápis, jako ten první,#h.: podle toho prvního zápisu Deset slov, která k vám Hospodin na hoře promluvil z ohně v den shromáždění. Pak mi je Hospodin dal. 5Vydal jsem se na cestu, sestoupil z hory a vložil jsem desky do truhly, kterou jsem udělal. Zůstaly tam, jak mi přikázal Hospodin.
6Synové Izraele vyrazili z Beerótbenejaakanu#tj. Studně synů Jaakanových; Nu 33,31–32 do Mósery.#[Jelikož měl podle jiných textů (32,50) Áron zemřít na hoře Hóru, musí jít o místo v oblasti Araby, v níž se Hór nacházel; Nu 20,28; 33,38] Tam zemřel Áron a byl tam pohřben. Jeho syn Eleazar sloužil jako kněz místo něj. 7Odtamtud vyrazili do Gudgódu#[Patrně totožné s Gidgádem, rovněž spojovaným s Jotbatou; Nu 33,33] a z Gudgódu do Jotbaty, do země potoků plných vody. 8V té době Hospodin oddělil kmen Léviho, aby nosili truhlu#[první z 34 užití vazby “truhla smlouvy” v StS]; 31,9; Joz 3,3; 1S 4,3nn; 1Pa 15,25nn; Jr 3,16 Hospodinovy smlouvy, stáli před Hospodinem, sloužili mu a žehnali v jeho jménu, jak je tomu až dodnes. 9Proto neměl Lévi podíl a dědictví se svými bratry. Hospodin je jeho dědictvím, jak k němu promluvil Hospodin, tvůj Bůh. 10Já jsem zůstal na hoře jako poprvé#h.: dny první čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Hospodin mě vyslyšel také tentokrát. Hospodin tě již nechtěl zničit. 11Hospodin mi řekl: Vstaň, jdi na odchodu#n.: jdi a vyraz na cestu před lidem. Ať vejdou a obsadí zemi, o které jsem přísahal jejich otcům, že jim ji dám.
12Nuže, Izraeli, co od tebe žádá Hospodin, tvůj Bůh? Jenom aby ses bál Hospodina, svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší 13a zachovával Hospodinovy příkazy a jeho ustanovení, která ti dnes přikazuji, aby ti bylo dobře. 14Hle, Hospodinu, tvému Bohu, patří nebesa i nebesa nebes, země i všechno, co je na ní. 15Avšak jenom k tvým otcům Hospodin přilnul, zamiloval si je a vyvolil jejich potomstvo po nich, totiž vás, ze všech národů, jak je tomu dodnes. 16Obřežte proto předkožku svého srdce a nezatvrzujte již svou šíji. 17Vždyť Hospodin, váš Bůh, je Bohem bohů a Pánem pánů, Bohem velkým, mocným a hrozným, který nikomu nestraní#n.: nebere na někoho zvláštní ohled (srv. 28,50); h.: nepozvedá tváře; tj. je nepředpojatý; srv. 1S 25,35; 2Pa 19,7; Př 6,35; Pl 4,16; Sk 10,34; Ř 2,11; Dt 1,17v a nepřijímá úplatek, 18zjednává#Jr 5,28; Iz 1,23; h.: Činí právo sirotkovi a vdově, miluje příchozího#n.: cizince; 1,16; 23,8; Jr 7,6 a dává mu pokrm a oděv. 19Proto milujte příchozího, neboť jste byli příchozími v egyptské zemi. 20Hospodina, svého Boha, se boj, jemu služ, k němu přilni a v jeho jménu přísahej. 21On je tvá chvála, on je tvým Bohem, který pro tebe#srv. Rt 2,11; h.: s tebou učinil tyto velké a hrůzu#n : obávané; srv. 1,19 vzbuzující činy, které viděly tvé oči. 22V sedmdesáti lidech sestoupili tvoji otcové do Egypta, a teď tě Hospodin, tvůj Bůh, proměnil v takové množství,#n.: učinil tak početným jako je hvězd na nebi.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad