1 Samuel 17
CSP
17
David a Goliáš
1Pelištejci shromáždili svá vojska#h.: tábory; v. 46; 28,1; Dt 23,10p; 2S 1,2; 2Kr 3,9 k boji. Shromáždili se v Sóku,#[24 km Z od Betléma, blízko peliš. hranic]; Joz 15,35; 2Pa 11,7; 28,18 které je v Judsku, a utábořili se u Efesdamímu#[tj. asi Pasdamím – 1Pa 11,13] mezi Sókem a Azekou.#[asi 2 km SZ od Sóka]; Joz 10,10 2Také Saul a Izraelci#h.: izraelský muž (kolekt.); vv. 19.25 se shromáždili, utábořili se v údolí Éla#[tj. Řečíkovém, mezi Sókem a Azekou podél Vádí esSant]; 21,10 a sešikovali se k boji proti Pelištejcům. 3Pelištejci stáli na hoře z jedné strany a Izraelci stáli na hoře z druhé strany. Mezi nimi bylo údolí. 4Z pelištejských vojsk#h.: táborů vycházel soubojový#n.: předbojovník; h.: muž prostoru mezi dvěma tábory; v. 23; [staří Řekové někdy rozhodovali válku prostřednictvím souboje dvou zápasníků, kteří se utkali v prostoru mezi tábory]; srv. 2S 2,14–16 zápasník jménem Goliáš z Gatu, vysoký#h.: jehož výška byla šest loket a jednu píď.#[tj. asi tři metry] 5Na hlavě měl bronzovou přilbu a oblékal si šupinový pancíř. Pancíř vážil#h.: Váha p. byla pět tisíc šekelů# [asi 57 kg] bronzu. 6Na nohou měl bronzové holenice a na ramenou#h.: mezi svými zády bronzový srpáč.#n.: sekáč; v. 45; Joz 8,18p.26; Jb 39,23; 41,21; Jr 6,23; 50,42 7Násada#h.: dřevo; Dt 19,5; 2S 21,19; 23,7 jeho kopí byla jako tkalcovské vratidlo a hrot jeho kopí vážil šest set šekelů#[asi 7 kg] železa. Před ním šel štítonoš. 8Stál a volal na izraelské řady. Říkal jim: Proč vycházíte a šikujete se k boji? Cožpak nejsem já Pelištejec a vy otroci Saulovi? Pověřte někoho, ke mně sestoupí. 9Jestliže se mnou dokáže bojovat a zabije mě, budeme vašimi#h.: vám za otroky; srv. 7,23 otroky. Jestliže já přemohu jeho a zabiju jej, budete našimi otroky a budete nám sloužit. 10Pak ten Pelištejec řekl: Dnes potupím#v. 26; 2S 21,21; srv. Sd 8,15; Př 17,5; n : vyzývám izraelské řady. Vydejte mi někoho, spolu bojujeme. 11Když Saul a celý Izrael#n.: všichni Izraeleci; 13,4 uslyšeli tato Pelištejcova slova, třásli#Jr 1,17; n.: děsili se a hrozně se báli.#v. 24; [odráží ztrátu důvěry v Boží zaslíbení (Dt 3,22), srv. 2S 10,12; Nu 14,9]
12David byl synem Efratejce z judského Betléma jménem Jišaj, který měl osm synů. Za dnů Saulových byl ten muž již pokročilého věku.#čteno s Pš besanim (v letech) oproti TM: ba’anaším (v / s muži); n.: byl příliš starý, než aby šel s muži; 13Tři nejstarší Jišajovi synové šli#n.: vytáhli se#h.: za Saulem do boje. Jména tří synů, kteří šli#n.: vytáhli do boje, byla: Prvorozený Elíab, druhý po něm Abínádab a třetí Šama. 14David byl nejmladší. Tři nejstarší šli#n.: vytáhli se#n.: vytáhli Saulem.
15David odcházel od Saula a vracel#[David ještě (::18,2) nebyl u Saula trvale; to může částečně vysvětlovat slova ve vv. 55–58] se, aby v Betlémě pásl ovce svého otce. 16Mezitím Pelištejec přistupoval ráno i večer a takto se stavěl po čtyřicet dní.
17Jišaj řekl svému synu Davidovi: Vezmi svým bratrům éfu tohoto praženého zrní a těchto deset chlebů a rychle jim#h.: svým bratrům to zanes do tábora. 18Těchto deset kusů#(od h. kořene: ostrý / odříznout – “odřezků”); sýra#h.: mléka; srv. Dt 32,14 odnes veliteli nad tisícem.#n : jejich jednotky; 18,13; 22,7; Dt 1,15p Zjisti, jak se daří tvým bratrům,#h.: své bratry navštívíš k pokoji; srv. 10,4; 30,21 a vezmi od nich znamení.#h.: jejich zástavu; tj. důkaz, ?že úkol byl splněn / ?že žijí; srv. Př 17,18 19Saul, oni a všichni Izraelci#h.: každý izraelský muž; vv. 2.24 jsou v údolí Éla a vedou válku#n.: bojují s Pelištejci. 20David časně ráno vstal, zanechal ovce hlídači, naložil#h.: pozvedl zásoby#n.: proviant; n : sbalil se a šel, jak mu Jišaj přikázal. Když přišel k ležení,#n.: vozové hradbě; 26,5.7; vojsko vycházelo do řad a spustilo válečný křik. 21Izraelci a Pelištejci se sešikovali řada proti řadě. 22David zanechal věci#n.: výstroj u strážce#n.: hlídače; srv. v. 20 výstroje a běžel k řadě. Když přišel, vyptával se svých bratrů, jak se jim daří. 23Zatímco s nimi mluvil, zrovna vystoupil z pelištejských řad soubojový zápasník jménem Goliáš, Pelištejec z Gatu, a říkal stejná slova jako předtím. David to slyšel. 24Když všichni Izraelci#v. 19 uviděli toho muže, utekli před ním a hrozně se báli.
25Izraelci#v. 2 říkali: Viděli jste toho muže, který vystoupil? Vystupuje, aby hanobil Izrael. Stane se proto, že toho, kdo ho zabije, král odmění#h.: obohatí ho; Př 10,22 velikým bohatstvím, dá mu svou dceru a dům jeho otce#n : jeho rod učiní v Izraeli svobodným.#[tj. osvobodí od královských daní a povinností; srv. Jr 34,9n] 26David se zeptal mužů, kteří stáli u něj:#h.: s ním Cože získá#Jr 17,11; h.: bude učiněno (muži) ten, kdo zabije tohoto Pelištejce a odstraní potupu od Izraele? Vždyť kdo je ten neobřezaný Pelištejec, že tupí řady živého Boha? 27Lid mu odpověděl stejnými slovy jako předtím:#h.: podle toho slova; n : totéž; vv. 23.30 Toto získá#Jr 17,11; h.: bude učiněno (muži) ten, kdo ho zabije. 28Když jeho nejstarší bratr Elíab slyšel, jak mluví s muži, vzplál proti Davidovi hněvem#h.: Elíabův hněv; 11,6 a řekl: Proč jsi přišel? Komu jsi zanechal těch několik ovcí v pustině? Znám tvou domýšlivost a zkaženost tvého srdce.#n.: tvé zvrácené s.; srv. Jr 4,4 Přišel jsi totiž, aby ses díval na bitvu. 29David řekl: Co jsem teď udělal? Vždyť jsem se jen ptal.#h.: Cožpak není slovo?; 30Obrátil se od něj k někomu jinému a zeptal se stejnými slovy jako předtím.#h.: podle toho slova Lid mu odpověděl stejnými slovy jako poprvé.#h.: slovo jako slovo první / podle slova prvního 31Když se proslechla slova, která David promluvil, oznámili to Saulovi a ten si ho nechal přivést. 32David řekl Saulovi: Ať kvůli němu nikdo neklesá na mysli.# n.: … neztrácí odvahu (srv. Jr 4,9; 2S 7,27; Am 2,16; Neh 6,16); h.: Ať nepadne srdce člověka nad ním; srv. Dt 20,3 Tvůj otrok půjde a bude bojovat s tímto Pelištejcem. 33Saul řekl Davidovi: Nemůžeš jít proti tomu Pelištejci a bojovat s ním. Vždyť jsi jen chlapec,#n.: mládenec; Jr 1,6 a on je bojovníkem od svého mládí.
34Nato David řekl Saulovi: Tvůj otrok byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev či medvěd a odnesl ovci ze stáda, 35vyrazil jsem za ním, bil jsem ho a vysvobodil jsem ji z jeho tlamy. Když proti mně povstal,#n : zaútočil chytil jsem ho za čelist#h.: vousy a bil jsem ho, až jsem ho usmrtil. 36Tvůj otrok zabil jak lva, tak i medvěda a tento neobřezaný Pelištejec dopadne jako jeden z nich, protože tupil řady živého Boha.
37David dále řekl: Hospodin, který mě vysvobodil z moci lva i z moci medvěda, ten mě vysvobodí#[v přímém protikladu k Saulovu strachu (v. 11) David spoléhá na Hospodina; srv. 2K 1,10; 2Tm 4,17] z ruky tohoto Pelištejce. Saul tedy řekl Davidovi: Jdi a Hospodin buď#n.: ať je / bude s tebou. 38Pak Saul oblékl Davida do svého odění,#n.: šatu (4,12); brnění na hlavu mu dal bronzovou přilbu a oblékl mu pancíř. 39David si připásal na odění jeho meč a zkoušel chodit, protože na to nebyl zvyklý.#h.: to ještě nezkusil David řekl Saulovi: Nemohu v tom#n.: v těchto věcech chodit, protože na to nejsem zvyklý.#h.: to ještě nezkusil Proto si to#h.: je (tj. ty věci) David ze sebe sundal.#h.: odstranil; 17,26 40Do ruky si vzal hůl, z potoka si vybral pět oblázků,#h.: hladkých kamenů; srv. Př 17,8 uložil je do pastýřské brašny, kterou měl, a v ní do váčku;#n.: kapsy; HL; [jakási obvyklá součást výstroje pastýřů] v ruce měl prak. Tak se blížil#7,10; n.: přistupoval k Pelištejci. 41Mezitím Pelištejec postupoval a stále se blížil k Davidovi. Před ním šel štítonoš.#h.: muž nesoucí velký štít; v. 7 42Když se Pelištejec podíval a uviděl Davida, pohrdl jím, protože to byl jen chlapec, ryšavý, krásného vzhledu. 43Pelištejec řekl Davidovi: Cožpak jsem pes, že jdeš proti#n.: ke / na mně s holí?#(h. pl. zde může naznačovat nekonkrétní užití, tedy že nejde o fyzickou hůl, ale o cosi, co ta hůl symbolizuje: “Jdeš na mě jak někde na pastvě.”) Nato Pelištejec Davida proklel při svých bozích. 44Pak řekl Pelištejec Davidovi: Pojď ke#n.: proti; na mně a vydám tvé tělo nebeskému ptactvu a polní#střv. př.: zemské zvěři.
45David Pelištejci odpověděl: Ty jdeš proti#n.: ke / na mně s mečem, kopím a srpáčem, ale já jdu proti#n.: ke / na tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských řad, kterého jsi tupil. 46Dnes tě Hospodin vydá do mé ruky. Zabiju tě a srazím ti#h.: tvou hlavu. Dnes vydám mrtvoly pelištejského vojska nebeskému ptactvu a zemské zvěři. A tak celý svět#n.: země; srv. Jr 25,26; 1Kr 10,24 pozná, že s#n. (dle jiných h. rkpp): v …; srv. 2Kr 5,15! Izraelem je Bůh. 47A celé toto shromáždění pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem ani kopím. Neboť tento boj je Hospodinův#n.: patří Hospodinu a on vás vydá do naší ruky. 48Pak se stalo, že když Pelištejec dále#h.: vstal a postupoval a blížil se proti Davidovi, David rychle běžel na bojiště proti Pelištejci. 49David sáhl rukou#h.: vztáhl svou ruku; Jr 1,9 do brašny, vzal odtamtud kámen, vrhl jej z praku a udeřil Pelištejce do čela. Kámen#[od zručného prakovníka (srv. Sd 20,16) mohl letět až rychlostí 150 km/h] mu prorazil#h.: se ponořil do jeho čelo, takže padl tváří#h.: na svou tvář; 20,41; Joz 7,6 k zemi. 50Tak David přemohl Pelištejce prakem a kamenem, ubil Pelištejce a usmrtil#(srv. stejná tři h. slovesa v 17,35!) ho. David neměl v ruce#n.: … s sebou; h.: V Davidově ruce nebyl; v. 47! meč. 51Potom David přiběhl, postavil se nad Pelištejcem, vzal jeho meč, vytáhl#h.: zul; 31,4 ho z pochvy, usmrtil jej a usekl mu s ním hlavu. Když Pelištejci viděli, že je jejich hrdina mrtev, utíkali. 52Izraelci a Judejci#h.: Muži izraelští a judští; v. 2 vstali, křičeli#n : spustili válečný pokřik; srv. 4,5; 17,20 a pronásledovali Pelištejce až do#n.: + ke vchodu; h.: až kudy jdeš do; 15,7 Gatu,#dle LXX; TM: údolí až k branám Ekrónu. Pobití Pelištejci padali cestou z Šaarajimu až do Gatu a Ekrónu. 53Pak#n.: Když se vraceli; se Izraelci#h.: Synové Izraele vrátili z pronásledování Pelištejců a vyplenili jejich tábor. 54David vzal hlavu toho Pelištejce a přinesl ji do Jeruzaléma,#[tj. poté, co byl Jeruzalém dobyt – 2S 5] ale jeho zbraně#n.: zbroj; srv. 21,9 uložil ve svém stanu.
55Když Saul viděl Davida, jak jde proti tomu Pelištejci, řekl veliteli armády Abnérovi: Čí syn#v. 15p je tento chlapec, Abnére? Abnér odpověděl: Jakože jsi živ,#h.: je živa tvá duše; 1,26; 2S 14,19 králi, nevím. 56Král řekl: Zeptej se, čí syn je ten mladík. 57Proto když se vracel#n.: vrátil David z boje proti Pelištejci,#h.: ze zabití Pelištejce Abnér ho vzal a přivedl ho před Saula. Hlavu toho Pelištejce měl ještě v ruce. 58Saul se ho zeptal: Čí jsi syn, chlapče? David odpověděl: Syn tvého otroka Jišaje Betlémského.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad