Mataio 1
TII IITIHI
1
Ni watihe Iésu Kériso
Luka 3.23−38
1 # Genèse 22.18; 1 Chroniques 17.11 Wo Iésu *Kériso, ke e wie mu ko *Davita, pa piebehi *Abérama. Ke woélé-ni ni watihe Iésu:
2Abérama#1.2―1.6 Abérama… Grek: Wo Abérama, ke pa caa te Isaaka, ke wo Isaaka, ke pa caa te Iakobo, etc.
Isaaka
Iakobo
*Juda (me lépwo âjiénen)#1.2 Juda (me lépwo âjiénen)—Lépwo caa te ni 12 pwomwoiu Isaraéla.
3 # Genèse 38.29−30; Ruth 4.18−22 Pérès (me Zéra; nyaa telu, ke wo Tamar)
Esron
Ram
4Aminadab
Nachon
Salma
5 # Ruth 4.13−17 Booz (nyaa ten, ke wo Rahab)
Obed (nyaa ten, ke wo Rut)
Jessé
6 # 2 Samuel 12.24 Davita.
Wo Davita, ke pa daame [ne *Isaraéla. Ke é alecehen, ke ni béé watihe Iésu, ke wo]:
*Solomona (nyaa ten, ke ê mwode Uri ânebun)
7Roboam
Abia
Asa
8Josafat
Joram
Ozias
9Iotam
Akaz
Ézékia
10Manassé
Amon
Josias
11 # 2 Rois 24.14−15; 2 Chroniques 36.10; Jérémie 27.20 Iékonia (me ni âjiénen).
Ke é ha a benaamwon naa, ke lé pawie lépwo Isaraéla mu ha amu telé, ke lé péélé nge *Babulona me lépwo *apenem tice ja kon.
12 # Esdras 3.2 Ke é ne alecehen, [ke ni béé watihe Iésu, ke wo]:
Salatiel
Zorobabel
13Abihoud
Éliakim
Azor
14Sadok
Akim
Élioud
15Élazar
Matan
Iakobo
16Josef.
Ê mwode Josef, ke wo Maria, ê nyaa te Iésu na pii kon pie Kériso.
17Woélé naa ati a jéhi ni watihe Iésu Kériso. Tabuhi mu ko Abérama, die ko Davita, ke pwo 14 ni niide apulie. Ke tabuhi mu ko Davita, die ko a bwo pé wie a bele Isaraéla mu Juda nge Babulona, ke pwo 14 ni niide apulie. Ke é mulang, ke 14 mwo ni niide apulie die ko a bwo pituie te pa *Mesia.
A bwo âbeele te Iésu
Luka 2.1−7
18 # Luka 1.27,35 Weengi a jepule ko a bwo pituie te Iésu Kériso, pa Mesia: Wo Maria, ê nyaa ten, ke mwo te ju pinimelu kolu#1.18 Te ju pinimelu kolu—Pele lépwo Juif, ke time uce a bwopiinen pie, lu pipule ibu. me Josef. Ke é ânebuhe a bwo piaten delu, ke caa pwoapulie kon, na e pwaadeniin bé na a *Jenen Iitihi. 19Ke e niimihi wo Josef pie, me e ne mwo Maria. Kehe icehi ana pa apulie na e te pipwoiipieng, ke time e uce pii pwaatihi, beme time uce tanim Maria ne he pwahamii ni apulie. 20-21#Luka 1.31, 2.21É he e ko pitautinaado ne ko anaa, ke e bwo alihi ne ha a niûn pa *âcélo te Padaame, na e pii ten pie: «Josef, pa piebehi Davita, go nemwo pwo me mwotiko me go pé Maria. Be mepwo é ne ko pa cuwo ewa aiu na e kon, ke e pwaadeniin bé na a Jenen Iitihi. Ke mepie e bo pituie, ke go bo ne me a niin pie Iésu#1.20−21 Iésu—A bwopiinen he pwo ébéru pie: Wo Padaame, ke e celuimikenye.. Be o bo weeng pana e bo *celuimi a bele ten mu he ni ta pwo ten.»
22Ke ati ni naado naa, ke e tuie, beme pacuwohi ali e pii wo Padaame, na e pwaadeniin bé wo pa *péroféta ten pie: 23#Ésaïe 7.14O bo pwoapulie ko êgi toomwo, ke e bo picile pa ewa aiu. Ke bo ne me a niin pie Émanuéla, a bwopiinen pie, e pelenye wo Padué. Ésaïe 7.14
24Ke me e ûmiê wo Josef, ke e pwo ana e pii ten wo pali âcélo. Ke e pé Maria ê mwoden ne pelen. 25#Luka 2.21Kehe icehi ana time lu uce pipule dieli ko a bwo piâbeele ewa te Maria. Ke wo Josef, ke e ne me a nii pali cuwo ewa pie Iésu.

2018 Wycliffe Bible Translators NZ pour l’association Bii Popai Wâro, Poindimié

Zjisti více o Tii Iitihi: Élele Iitihi na mwo Coho