Maakɩ 2
ANY
2
Zozi 'ba man bubuluwafʋɛ kʋn anwʋn sa
(Matie 9.1-8, Luku 5.17-26)
1Ɛhɩ, ɛlɛ nnyuan kʋn sɩnlɩn, Zozi kɔ sa kɔ a Kapɛɛnawɔmʋn. M'ɔ walɩ juli ɛbɛlɛ'n, menian'n-mɔ kɔ tɩ kɛ ɔ wɔ yɩ́ awulo ɛbɛlɛ. 2Menian dɔʋn kpa kɔ a kɔ yi sua'n nʋn anʋan nɩn anun dede bɛ nnwun man lɩka fɩ́ɩ́ mɔ bɛ sie bɛ́ nwʋn ɔ. Zozi kɔ han Nyanmɩan Anʋan Ɛjɔlɛ'n kɔ hele bɛ́. 3Mɔ Zozi 'kan Nyanmɩan Anʋan Ɛjɔlɛ'n, menian mmie-mɔ kɔ a kɔ ju ɛbɛlɛ. Bɛ́ nunhan nnan sʋ bubuluwafʋɛ kʋn, bɛ lɛ fa yɩ́ bɛ bɛlɛ Zozi. 4Eyia kpili mɔ menian'n-mɔ a yia nɩn ati, bɛ ngʋala man wuluwafʋɛ'n fa fite Zozi anyunnun. Ɛhɩ a, bɛ kɔ fʋ sua'n mɔ Zozi wɔ nun nɩn asʋ, bɛ kɔ kpɛ nun tokolo. Bɛ kɔ fa bubuluwafʋɛ'n nʋn yɩ́ ɛbɛɛ'n bɛ kɔ wula tokolo sɔ nɩn anun bɛ kɔ jula yɩ́ Zozi anyunnun ɛbɛlɛ asɩ. 5Mɔ Zozi nwunlin bɛ́ dedi'n, ɔ kɔ han kɔ hele bubuluwafʋɛ'n kɛ: “Mɩ́n wa, b'a fa wɔ́ ɛtɛ'n b'a hye wɔ́.”
6Mɔ Zozi 'kan ɛjɔlɛ'n kele wuluwafʋɛ'n, anɩn mala nɩn asʋ mgbain'n mmie-mɔ tɩtɩ asɩ bagua nɩn anun ɛbɛlɛ. Mgbain sɔ'n-mɔ kɔ han yɩ́ bɛ́ ti anun kɛ: 7“Nzukɛ ati yɛ̂ sʋanlan ɛhɩ kan ɛjɔlɛ ɛtɛ sʋa tia Nyanmɩan ɔ? Sɛ nán Nyanmɩan angʋnmɩn cein an, nwan yɛ̂ ɔ kʋala ɔ fa ɛtɛ ce ɔ?”
8Ɛbɛlɛ ala, Zozi kɔ nwun bɛ́ ajʋnlɩn'n. Yɩ́ nwan: “Nzukɛ ati yɛ̂ ɛmɔ le ajʋnlɩn sʋa-mɔ ɛmɔ ati anun ɔ? Ɛmɔ jʋnlɩn kɛ mɩn ngʋala man yɩ́ yɔ ɔ? 9Sɛ mɩn kan kɛ: ‘B'a fa wɔ́ ɛtɛ'n b'a hye wɔ́,’ ɛmɔ nnwun man nun. Nan sɛ mɩn kan kɛ: ‘Jasʋ fa wɔ́ ɛbɛɛ'n nanndɩ,’ nán ɔ yɔ sɔ a, 10anɩn ɛmɔ a nwun yɩ́ kɛ Mân Baa'n le tunmin asɩɛ nɩn asʋ ɛwa ɔ fa ɛtɛ'n-mɔ ce.” Ɔ kacili yɩ́ nʋan bubuluwafʋɛ nɩn anwʋn ɛlɔ a, yɩ́ nwan: 11“M'an man wɔ́ atɩn, jasʋ, fa wɔ́ ɛbɛɛ'n kɔ awulo.”
12Ɛbɛlɛ ala, bian'n kɔ jasʋ bɛ́ kʋalaa bɛ́ nyunnun ɛbɛlɛ. Ɔ kɔ fa yɩ́ ɛbɛɛ'n ɔ kɔ fite. Ɛjɔlɛ'n kɔ sin bɛ́ kʋalaa bɛ́ nwʋn kpa. Bɛ kɔ kannvʋ Nyanmɩan. Bɛ́ nwan: “Yɛ nwunlin man like sʋa bie lé!”
Zozi 'ba fɛlɛ Levi
(Matie 9.9-13, Luku 5.27-32)
13Ɛhɩ anzin, Zozi kɔ sa kɔ hɔ Galile asubula nɩn anʋan ɛlɔ biekun. Menian dɔʋn kɔ kpʋ yɩ́, ɔ kɔ hehele bɛ́ ninnge. 14Tɛmʋn mɔ Zozi 'sa kɔ awulo'n, ɔ 'ba ju lɩka mɔ bɛ tua ajule nɩn an, Levi m'ɔ tɩ Alɩfe awa'n tɩ ɛbɛlɛ. Ɔ lɛ dide ajule. Zozi kɔ jinlan, yɩ́ nwan: “Levi, si mɩ́n sʋ!” Ɛbɛlɛ ala, Levi kɔ jasʋ kɔ si yɩ́ sʋ.
15Ɛhɩ anzin, cɩan kʋn Zozi kɔ hɔ like elie Levi awulo ɛlɔ. Mɔ ɔ 'kɔ'n, ɔ nʋn yɩ́ menian'n-mɔ nʋn menian dɔʋn mɔ bɛ dide ajule'n nʋn ɛtɛfʋɛ'n-mɔ yɛ̂ bɛ hɔlɩ ɔ. Afɩ bɛ́ mɔ bɛ si Zozi sʋ'n, bɛ sʋnlɩn. 16Mɔ mala nɩn asʋ mgbain'n-mɔ mɔ bɛ wɔ Falisifʋɛ'n-mɔ fâ dɩɛ nɩn anun'n nwunlin kɛ Zozi nʋn menian ɛhɩ-mɔ kʋalaa lɛ didi'n, bɛ kɔ bisa Zozi menian'n-mɔ kɛ: “Nzukɛ ati yɛ̂ Zozi nʋn bɛ́ mɔ bɛ dide ajule'n nʋn ɛtɛfʋɛ'n-mɔ lɛ didi'n?”
17Mɔ Zozi tɩlɩ ɛjɔlɛ'n mɔ bɛ lɛ kan'n, yɩ́ nwan: “Bɛ́ mɔ bɛ fʋkɛlɩ man'n, bɛ mgbʋnndɛ man ayile ɛyɔlɛfʋɛ. Nan bɛ́ mɔ b'a fʋkɛ'n yɛ̂ bɛ kpʋnndɛ ayile ɛyɔlɛfʋɛ ɔ. M'an mma man kɛ m 'ba kpʋnndɛ sɛsɛfʋɛ'n-mɔ. Nan m malɩ kɛ m 'ba kpʋnndɛ ɛtɛfʋɛ'n-mɔ.”
Abuala nɩn anwʋn kosuan'n
(Matie 9.14-17, Luku 5.33-39)
18Cɩan kʋn, anɩn Zʋan Batisi menian'n-mɔ nʋn Falisifʋɛ'n-mɔ bɛ lɛ di abuala. Menian mmie-mɔ walɩ tʋlɩ Zozi a, bɛ kɔ bisa yɩ́ kɛ: “Nzukɛ ati yɛ̂ Zʋan menian'n-mɔ nʋn Falisifʋɛ'n-mɔ dɩɛ'n-mɔ lɛ di abuala, nan kʋsʋ wɔ́ dɩɛ'n-mɔ nni man bie ɔ?”
19Ɛhɩ a, Zozi kɔ bua bɛ́ kɛ: “Ɛmɔ a nwun sʋanlan kʋn m'ɔ lɛ fa atɔnvɔlɛ m'ɔ nʋn yɩ́ manngʋn'n-mɔ b'a bua b'a la lé ɔ? Cɛcɛ, mɛlɛ mɔ atɔnvɔlɛ bian'n lɛ didi'n, yɩ́ manngʋn'n-mɔ ngʋala man kɛ bɛ bua bɛ da ɔ. 20Mɛlɛ'n bie 'ba ju, bɛ 'ba yɩ atɔnvɔlɛ bian'n fi bɛ́ sa nun. Cɩan sɔ'n yɛ̂ bɛ́ kʋsʋ bɛ 'ba li abuala ɔ. 21Sʋanlan fɩ́ɩ́ nva man ndafuin fʋfɔlɛ ɔ nda man ɛtanlan daba nun. Sɛ ɔ yɔ yɩ́ sɔ a, ndafuin fʋfɔlɛ'n 'sua ɛtanlan daba'n. Sian'n, yɩ́ bɔɛ'n 'yɔ kpili tala daba dɩɛ'n. 22Sʋanlan fɩ́ɩ́ nva man divɩn fʋfɔlɛ ɔ ngua man naan kpolo kotoku daba nun. Sɛ ɔ yɔ yɩ́ sɔ a, kpolo'n 'sua nzan'n butu, anɩn yɩ́ munnyuan nɩn a sɛcɩ. Nan kpolo kotoku fʋfɔlɛ anun yɛ̂ bɛ gua divɩn fʋfɔlɛ ɔ.”
Zozi nʋn ɛnwʋnmɩan ele cɩan'n
(Matie 12.1-8, Luku 6.1-5)
23Ɛhɩ anzin, cɩan kʋn, *ɛnwʋnmɩan ele cɩan nɩn anun, Zozi kɔ kpɛ nun *bele ebo mmie-mɔ asʋ. Cɩan sɔ'n, yɩ́ menian'n-mɔ kɔ tɩtɩ atɩn nɩn anʋan bele'n bie kɔ li. 24Ɛhɩ a, Falisifʋɛ'n-mɔ kɔ bisa Zozi kɛ: “Nɩan, nzukɛ ati yɛ̂ wɔ́ menian'n-mɔ yɔ like mɔ mala'n tua kɛ nán bɛ yɔ yɩ́ ɛnwʋnmɩan ele cɩan nɩn ɔ?”
25Ɛhɩ a, Zozi kɔ bua bɛ́ kɛ: “Mɔ ɛhɔɛ hunlin Davidi nʋn yɩ́ menian'n-mɔ, mɔ anɩn bɛ le man like fɩ́ɩ́ bɛ nni man'n, like mɔ bɛ yɔlɩ'n, ɛmɔ kɩnngalɩ man yɩ́ le ɔ? 26Tɛɛyɩfʋɛ kpain Abiataa mɛlɛ sʋ, ɔ'a nwʋlʋ man Nyanmɩan sua nɩn anun, kpaʋn'n mɔ b'a fa b'a man Nyanmɩan'n, ɔ a nni man bie, ɔ'a nva bie ɔ'a man yɩ́ menian'n-mɔ b'a nni man ɔ? Nan kʋsʋ kpaʋn sɔ'n, sʋanlan fɩ́ɩ́ le man atɩn kɛ ɔ di ɔ, sannan Nyanmɩan tɛɛyɩfʋɛ'n-mɔ ala yɛ̂ bɛ kʋala kɛ bɛ di ɔ.”
27Zozi kɔ tʋ sʋ biekun kɛ: “Bɛ yɔlɩ ɛnwʋnmɩan ele cɩan'n bɛ manlɩn sʋanlan, nan b'a nyɔ man sʋanlan b'a mman man ɛnwʋnmɩan ele cɩan'n. 28Yɩ́ sɔ ati, Mân Baa'n tɩ ɛnwʋnmɩan ele cɩan'n muonun asʋ mɩnlɩan.”

© 1997 Wycliffe Bible Translators, Inc

Zjisti více o The Agni Sanvi NT of Côte d’Ivoire