Mateo 2
GUC
2
Antüshii wayuu wattaje'ewalii nünainmüin chi jo'uukai
1Wanaa sümaa jemelin Jesús sulu'u tü pueulokat Belén sulu'u tü mmakat Judea, nia aluwataaka Herodes sulu'u tü mmakat. Shiasa süchikijee jemelin nia, antüsü wane wayuuirua sulu'umüin tü pueulokat Jerusalén. Wattaje'ewalii naya, wüinpuje'ewalii. Atüjaashii naya saa'u sukuaippa tü jolotsükat. 2Nasakirakalaka:
—¿Jalashi chi jo'uu jemeikai aluwataainjachikai saa'u tü wayuu judíokolüirua? We'rüitpa wane jolotsü eweetüsü wanaa sümaa chajanain waya wüinpümüin, watüjaakalaka saa'u sünain jemelichipain nia, wantüinakalaka joolu'u yaamüin süpüla wee'iyatüinjatüin nujut nümüin —namakalaka.
3Otta müshia Herodes chi aluwataashikai, oo'ulaka wainma tü kepiasükalüirua sulu'u Jerusalén, ashapapajaasü ma'i naa'in naapapa süchiki tü namakat nala wayuukana. 4Neenajitkalaka Herodes napüshua na laülaayuushiikana na'akajee na sacerdote judíokana oo'ulaka na karalouktamaajanakana süpüla nüsakirüinjanain naya sünain jalainjachin jemelin Cristo chi Nüneekajalakai Maleiwa. 5Nasouktakalaka nümüin:
—Jemeijeechi nia sulu'u tü pueulokat Belén sulu'u tü mmakat Judea, naashin wane nünüikimaajachi Maleiwa sünain nüshajüin paala tü nünüikikat, sünain maa:
6“Tü pueulokat Belén sulu'u tü mmakat Judea,
nnojotsü shiainjatüin ne'e wane pueulo me'nnaajuusat sa'aka tü pueulokalüirua cha'aya.
Süka jamüin, eweeteechi yaa sulu'u wane aluwataai
süpüla niainjachin süpü'üyain tü tapüshikalüirua, na wayuu Israelkana”.
7Neenakakalaka Herodes na wayuu wüinpuje'ewaliikana süpüla naashajaainjachin namaa sujuuna wayuu soo'opünaa joujatüin ma'i shiweetüin tü jolotsü ne'rakat paala. Süküjünakalaka nümüin natüma. 8Nüjütakalaka naya Belénmüin sünain nümüin namüin:
—Ju'una jumaala süpüla jüchajaainjachin nüchiki chi jo'uukai. Je jüntapa nünain, jaapiramaateechi taya nüchiki süpüla to'unüinjachin nünainmüin tayaka'iya süpüla tee'iyatüinjatüin nujut nümüin —nümakalaka Herodes namüin.
9O'una müshi'iya naya süchikijee naapüin nünüiki Herodes. Je tü jolotsü ne'rapü'ükat wanaa sümaa chajanain naya wüinpümüin, o'unüsü joolu'u napüleerua sünain süsha'walaain iipünaa saa'u tü miichikat eere chi jo'uukai. 10Talatashaanasü ma'i naa'in süka ne'rüin tü jolotsükat. 11Je nantapa eemüin tü miichikat, eeshi napüla chi jo'uukai sümaa tü niikat. No'nnuwaakalaka süka nasapain süpüla nee'iyatüin nujut nümüin. Naakatakalaka shirouse tü juraskeerü kalu'ukot tü nakoloinkat nepialu'ujee nümüin chi jo'uukai. Nasülajakalaka kasa eekai kojutüin ma'i: ooro, wane wunu'u jemeta eejuut, je wane wunu'u kanüliasü “mirra”. 12Shiasa no'unapa süpüla nale'ejüinjanain noumainpa'amüin, eitaashii sulu'upünaa wane wopu naatajatü. Nnojoliishii alatapünaain Jerusalénpünaa süka naapinnüin na'lapüinru'u nnojoliinjanain nale'ejüin nünainmüin Herodes.
Aa'inmajünüshi chi jo'uukai nütüma Maleiwa cha'aya Egipto
13Shiasa süchikijee no'unapa na wayuu wüinpuje'ewaliikana, eweetüshi wane aapiee nüma'anajeejachi Maleiwa nümüin José nü'lapüinru'u sünain nümüin nümüin: “Püchijiraa maala süpüla pümaainjachin chi jo'uukai sümaa tü niikat chamüin sulu'umüin tü mmakat Egipto süpüla jujuittüinjanain nuulia Herodes. Nüchajaweechi achiki chi jo'uukai süpüla nu'utüinjachin naa'in. Anakaja makatüle jia cha'aya wane'ere'eya jaapinnapa tatüma”, nümakalaka chi aapieekai nümüin José.
14Nüchijiraakalaka José sünain nujuittüin nümaa chi jo'uukai je tü niikat süse'eru'upünaa ai sünain no'unüin Egiptomüin 15eeinjanale kepiain naya wane'ere'eya ouktapa Herodes. Alatüsü tüü süpüla keraainjatüin tü nünüikikat chi Maleiwakai aküjünakat paala nütüma wane nünüikimaajachi, tü makat: “Teenaküin chi Tachonkai sulu'ujee tü mmakat Egipto”.
16Je nütüjaapa saa'u Herodes sünain neme'erainpalain nia na wayuu wüinpuje'ewaliikana, jashichishaatashi ma'i nia. Nu'utirakalaka naa'in na tepichi tooloyuuchonniikana eekai motsoyünnuuin suulia piama juya sulu'u tü pueulokat Belén je pejepünaa sünain. Tü sotokot naa'in, shia tü naashajalakat paala namaa na wayuu wüinpüje'ewaliikana soo'opünaa joujatüin ma'i eweetüin tü jolotsü ne'rakat paala. 17Alatüsü tüü süpüla keraainjatüin tü nünüikikat chi Maleiwakai aküjünakat paala nütüma Jeremías chi nünüikimaajachikai, tü makat:
18“Aapünüsü shi'ira wane wayuuirua sünain shi'yalajüin ma'i yaa sulu'u tü pueulokat Ramá.
A'yalajüsü tü suu'uliwo'ukalüirua Raquel naa'u na süchooinkana.
Nayoukta achikit amüliannaa süka ouktüin naya”.
Amaanüshi Jesús Nazaretmüin
19Shiasa süchikijee ouktapa Herodes, eweetüshi cha'aya Egipto wane aapiee nüma'anajeejachi Maleiwa nümüin José nü'lapüinru'u 20sünain nümüin nümüin: “Püchijiraa maala süpüla pümaainjachin chi jintüikai sümaa tü niikat nachikua chamüin sulu'umüin tü mmakat Israel. Na o'uteepü'ükana naa'in chi jintüikai, ouktüinapa”.
21Nüchijiraakalaka José sünain nujuittüin nümaa chi jintüikai je tü niikat süpüla o'unaa sulu'umüin tü mmakat Israel. 22Mmotshi José seema ekerolaa sulu'umüin tü mmakat Judea süka naapüin nüchiki chi nüchonkai Herodes kanüliakai Arquelao sünain nuluwataain cha'aya süchikijee ouktüin chi nüshikai. Je José, süka achiajaanüin nü'lapüinru'u suulia ekerolaa chamüin, o'una müshia chamüin sulu'umüin tü mmakat Galilea. 23Je nüntapa cha'aya, o'unüshi sulu'umüin wane pueulo kanüliasü Nazaret süpüla kepiainjanain naya cha'aya. Alatüsü tüü süpüla keraainjatüin tü nünüikikat chi Maleiwakai aküjünakat paala natüma na nünüikimaajanakana, tü makat: “Nazaretje'ewai chii”.

Wycliffe Bible Translators, Inc.

Zjisti více o Tü Nüchikimaajatkat Jesucristo