Římanům 10
B21

Římanům 10

10
1Bratři, toužím celým srdcem a modlím se k Bohu za spásu Izraele. 2Mohu dosvědčit, jak horlí pro Boha, jenže v nevědomosti. 3Jelikož neznají Boží spravedlnost, snaží se udržet svou vlastní spravedlnost, místo aby se poddali té Boží. 4Kristus je totiž završením Zákona, aby byl ospravedlněn každý, kdo věří.
Slovo je ti blízko
5O spravedlnosti ze Zákona píše Mojžíš takto: „Člověk, který ty věci plní, z nich bude žít.“#Lev 18:5; Eze 20:11 6Spravedlnost z víry však mluví takto: „Neříkej si v srdci: Kdo vystoupí do nebe?“ (totiž přivést Krista dolů) 7ani: „Kdo sestoupí do propasti?“ (totiž vyvést Krista z mrtvých). 8Co tedy říká? „Slovo je ti velmi blízko; je ve tvých ústech a ve tvém srdci“#Deut 30:12–14 (totiž to slovo víry, které kážeme).
9Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. 10Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse. 11Vždyť Písmo říká: „Kdokoli v něj věří, se jistě nezklame.“#Iza 28:16 12Mezi Židem a Řekem tedy není rozdíl: všichni mají téhož Pána, štědrého ke všem, kdo ho vzývají. 13Vždyť „Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, bude zachráněn.“#Joel 3:5 (Skut 2:21)
Kdo uvěřil naší zprávě?
14Jak ale mohou vzývat Toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v Toho, o němž neslyšeli? A jak uslyší bez kazatele? 15A jak jim může někdo kázat, aniž by byl poslán? Jak je psáno:
„Jaká nádherná podívaná
je příchod poslů dobrých zpráv!“#Iza 52:7; Nah 2:1
16Ne všichni ale přijali evangelium. Vždyť už Izaiáš říká: „Kdo, Hospodine, uvěřil naší zprávě?“#Iza 53:1 17Víra je tedy ze slyšení zprávy a tou zprávou je slovo Kristovo.
18Ptám se ale: Copak neslyšeli? Právě naopak:
„Po celé zemi se jejich hlas šíří,
v nejzazších končinách jejich slova zní.“#Žalm 19:5
19Ptám se tedy: Copak Izrael nerozuměl? Už Mojžíš kdysi řekl:
„Kvůli těm, kdo nejsou národ,
vzbudím ve vás žárlivost,
kvůli nevědomému národu
vás popudím k hněvu.“#Deut 32:21
20Izaiáš to říká ještě odvážněji:
„Dal jsem se najít těm, kdo mě nehledali,
ukázal jsem se těm, kdo o mě nestáli.“#Iza 65:1
21O Izraeli však říká:
„Po celý den jsem vztahoval ruce
k lidu nevěřícímu a vzpurnému.“#Iza 65:2

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna

Zjisti více o Bible 21