Žalmy 36
B21

Žalmy 36

36
1Pro předního zpěváka.
Výrok Hospodinova služebníka Davida.
2Zvrácenost sídlí v srdci ničemy,
na bázeň před Bohem vůbec nehledí!
3Dle svého mínění si může lichotit,
svou vinu nevnímá, nemá k ní nenávist.
4Jeho ústa mluví lstivě a ničemně,
konání dobra přestal rozumět.
5I na svém lůžku podlost vymýšlí,
na cestě nekalosti stojí, zla se neštítí.
6Tvá láska, Hospodine, dosahuje k nebi,
tvá věrnost sahá k oblakům.
7Tvá spravedlnost je jak mohutné hory,
tvé zákony jsou hloubka nesmírná –
lidem i zvěři, Hospodine, pomáháš!
8Tvá láska, Bože, je nad cenné poklady,
do stínu tvých křídel se lidé uchýlí!
9Hojností tvého domu bývají nasyceni,
z rajských potoků je napájíš.
10Pramen života je přece u tebe
a ve tvém světle světlo vidíme.
11Svou lásku rozestři na ty, kdo tě znají,
svou spravedlnost na v srdci upřímné.
12Ať už nešlape po mně noha pyšných,
ruka darebáků ať nepronásleduje mě!
13Tam, kde zlosynové padnou,
ležet zůstanou, už nevstanou!

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna

Zjisti více o Bible 21