Žalmy 24
B21

Žalmy 24

24
1Žalm Davidův.
Hospodinova je země se vším, co je na ní,
celý svět i s jeho obyvateli –
2vždyť ji sám založil nad oceány,
nad vodními proudy ji ustavil!
3Kdo vystoupí na horu Hospodinovu,
kdo stane na místě jeho svatosti?
4Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce,
kdo se neoddává marnostem
a nepřísahá falešně.
5Takový přijme Hospodinovo požehnání
a spravedlnost od Boha, své spásy.
6Takoví jsou ti, kdo se na něj ptají,
kdo hledají tvou tvář, Bože Jákobův.#podle dvou hebr. rukopisů, LXX a Syr (MT: tvář, Jákobe.) séla
7Pozvedněte, brány, svá průčelí,
již vzhůru, vrata odvěká,
ať vejde slavný Král!
8Kdo je ten slavný Král?
Hospodin, udatný a silný,
Hospodin, udatný bojovník!
9Pozvedněte, brány, svá průčelí,
již vzhůru, vrata odvěká,
ať vejde slavný Král!
10Kdo je ten slavný Král?
Hospodin zástupů,
on je ten slavný Král! séla

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna

Zjisti více o Bible 21