Žalmy 145
B21

Žalmy 145

145
1Chvalozpěv Davidův.#Každý verš žalmu začíná dalším písmenem hebrejské abecedy.
Bože, můj Králi, tebe velebím,
tvé jméno chválím navždy, navěky.
2Každý den tebe chválit chci,
tvé jméno slavím navždy, navěky.
3Veliký je Hospodin, vší chvály hodný,
jeho velikost nelze nikdy pochopit!
4Ať všechna pokolení tvé skutky opěvují,
tvé mocné činy ať zvěstují.
5Ať mluví o tvé kráse, slávě a velebnosti,
zatímco přemýšlím o tvých zázracích.
6Ať hovoří o tvé ohromující moci,
zatímco o tvé velikosti vyprávím.
7Ať hlásají památku tvé hojné dobroty,
o tvé spravedlnosti ať zpívají:
8„Hospodin je milostivý a soucitný,
nesmírně trpělivý a velmi laskavý!#Exod 34:6
9Ke všem je dobrotivý Hospodin,
on cítí s každým ze svých stvoření!“
10Ať tě, Hospodine, všechna stvoření slaví,
ať ti dobrořečí věrní tví.
11O slávě tvého království ať vyprávějí,
o tvých mocných činech ať hovoří.
12Všichni lidé ať se o jeho moci dozví,
o slávě a kráse jeho království.
13Tvé království vládne nad všemi věky,
tvé panování nad všemi pokoleními!
Hospodin je věrný ve všem, co zaslíbil,
ve všem, co působí, je laskavý.#verš doplněn podle jednoho hebr. rukopisu, Kum, LXX, Syr (v MT věta chybí)
14Hospodin podpírá všechny, kdo klesají,
pozvedá všechny, kdo jsou sklíčení.
15Oči všech k tobě vzhlížejí,
abys je krmil v čase potřeby.
16Otevíráš ruku, abys nasytil
touhy všech žijících.
17Hospodin je spravedlivý ve všech cestách svých,
ve všem, co působí, je laskavý.
18Hospodin je blízký všem, kdo ho vzývají,
všem, kdo ho vzývají v opravdovosti.
19Naplňuje touhy těch, kdo ho ctí,
slyší jejich křik a jde je zachránit.
20Hospodin chrání všechny, kdo ho milují,
všechny ničemy ale zahubí.
21Hospodinova chvála ať z úst mi zní,
jeho svaté jméno ať chválí každý smrtelník
navždy, navěky!

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna

Zjisti více o Bible 21