Žalmy 107
B21

Žalmy 107

107
Pátá kniha
1Oslavujte Hospodina – je tak dobrý!
Jeho láska trvá navěky!
2Hospodinovi vykoupení ať o tom vyprávějí,
že je z nepřátelské moci vykoupil,
3že je shromáždil z cizích zemí,
z východu i ze západu, ze severu i zámoří!
4Bloudili pouští po cestách opuštěných,
nemohli najít město k bydlení.
5Hladoví byli a trpěli žízní,
až umdlévali slabostí.
6Volali k Hospodinu tehdy v té tísni,
a on je vysvobodil z jejich úzkostí.
7Vedl je po cestě nejpřímější,
aby dosáhli města k bydlení.
8Sláva Hospodinu za jeho lásku,
za divy, které dělá pro lidi!
9On přece uspokojí duši lačnou,
bohatě nasytí toho, kdo hladoví!
10Žili v temnotě, ve stínu smrti,
ve svém neštěstí sevřeni železy,
11neboť se vzpírali výrokům Božím,
záměry Nejvyššího pohrdli.
12Proto jim zkrušil srdce útrapami,
klesali a nebylo pomoci.
13Volali k Hospodinu tehdy v té tísni,
a on je zachránil z jejich úzkostí.
14Ze tmy je vyvedl, ze stínu smrti,
roztrhal jejich řetězy.
15Sláva Hospodinu za jeho lásku,
za divy, které dělá pro lidi!
16On přece rozbíjí brány z bronzu,
láme železné závory!
17Blázni se vydali cestou zvrácenosti
a za své viny trpěli.
18Veškerý pokrm si ošklivili,
až k branám smrti dospěli.
19Volali k Hospodinu tehdy v té tísni,
a on je zachránil z jejich úzkostí.
20Poslal své slovo a byli uzdraveni,
zachránil je od záhuby.
21Sláva Hospodinu za jeho lásku,
za divy, které dělá pro lidi!
22Jako oběť ať mu přinášejí chválu,
o tom, co učinil, ať zpívají!
23Ti, kdo se vydali na moře v lodích,
na mocné vody za svým řemeslem,
24takoví viděli skutky Hospodinovy,
jeho zázraky na hlubině.
25Na jeho slovo se strhla bouře,
vítr vysoko vlny pozvedal.
26Stoupali k nebi, padali do hloubek,
hrůzou se rozplynula jejich odvaha.
27Jak vratký opilec potáceli se,
veškerá zkušenost byla ta tam.
28Volali k Hospodinu tehdy v té tísni,
a on je vyvedl z jejich úzkostí.
29Proměnil onu bouři v šepot,
mořské#podle Kum (MT: jejich) vlny se zklidnily.
30Radovali se, když nastalo ticho,
dovedl je k přístavu, po němž toužili.
31Sláva Hospodinu za jeho lásku,
za divy, které dělá pro lidi!
32Ať je vyvyšován ve shromáždění lidu,
v radě starců ať jej oslaví!
33Mohutné řeky obrací v pouště,
vodní prameny v suchopár,
34úrodnou zemi v solné pláně
pro špatnost těch, kdo žili tam.
35Pouště zas obrací na jezera,
vyprahlou zemi ve vodní prameny.
36Usazuje tam ty, kteří hladověli,
aby založili město k bydlení.
37Oseli pole, vinice vysadili,
které pak vydaly hojný užitek.
38Žehnal jim tak, že se velmi rozmnožili,
před úbytkem chránil jejich dobytek.
39Ubývalo jich, když byli poníženi
ukrutnou bídou a trápením.
40I přední muže vystavil hanbě,
nechal je bloudit v pustotě bez cíle.#Job 12:21, 24
41Z trápení ale vyzvedl ubožáky,
jejich rodinu jak ovce rozmnožil.
42Poctiví radují se, když to vidí,
ústa musejí zavřít všichni zlosyni!
43Kdo je moudrý, ať se tohoto drží,
o Hospodinově lásce ať přemýšlí!

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna

Zjisti více o Bible 21