Logo YouVersion
Ikona vyhledávání

Přísloví 3

3
Důvěřuj Hospodinu
1Nezapomeň, co jsem tě učil, synu,
v srdci opatruj, co jsem ti přikázal;
2dlouhé dny, léta života ti to přidá,
zajistí ti to klid a mír.
3Láska a věrnost ať tě neopouští,
připoutej si je k hrdlu, vyryj do srdce!
4Přízně a uznání tehdy dojdeš
před zrakem lidí i před Bohem.
5Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu,
nespoléhej se na vlastní rozumnost.
6Na každém kroku snaž se jej poznávat,
on sám tvé stezky urovná.
7Sám sebe neměj za moudrého,
cti Hospodina a vyvaruj se zla!
8To přinese tvému tělu zdraví,
celé tvé nitro to občerství.
9Uctívej Hospodina vším, co ti patří,
tím nejlepším ze vší své úrody.
10Tvé stodoly pak budou plné zrní,
tvé sudy budou vínem přetékat.
Moudrost nad zlato
11Hospodinovo poučení, synu, neodmítej,
když tě napravuje, nezoufej;
12Hospodin kárá, koho miluje,
jak otec syna, jehož má v oblibě.
13Blaze člověku, jenž nalezl moudrost,
blaze člověku, jenž získal rozvahu!
14Přináší lepší zisk než stříbro,
její výnosy jsou nad zlato.
15Její cena je nad perly vyšší,
nic, v čem si libuješ, se jí nerovná.
16Dlouhověkost ve své pravici třímá,
bohatství a slávu drží v levici.
17Její cesty jsou plné potěšení,
její kroky vždy vedou k pokoji.
18Stromem života je těm, kdo se jí drží,
blaze je těm, kteří ji uchopí!
19Moudrostí založil Hospodin zemi,
prozřetelností nebe upevnil.
20Jeho věděním tryskají z hlubin proudy,
oblaka rosu skýtají.
21Soudnost a prozíravost ať nesejdou ti z očí,
jak vzácný poklad je, synu, opatruj.
22To ony darují tvé duši život,
právě ony tvé hrdlo okrášlí.
23Bezpečně pak půjdeš svojí cestou,
tvé nohy nebudou klopýtat.
24Až půjdeš spát, nic nebude tě strašit,
až usneš, tvůj sen bude příjemný.
25Nebudeš se bát náhlého děsu
ani zkázy, jež čeká ničemy.
26Hospodin bude stát po tvém boku,
on sám tvé nohy před pastí ochrání!
Neodpírej dobrodiní
27Neodpírej dobrodiní těm, kdo je potřebují,
když je v tvé moci něco učinit.
28Neříkej bližnímu: „Přijď jindy,“
když právě teď mu můžeš pomoci.
29Nechystej proti bližnímu nic zlého,
když k tobě chová důvěru.
30Nežaluj nikoho pro nic za nic,
když ti neprovedl žádné zlo.
31Nezáviď člověku, jenž páchá násilí,
nesdílej žádnou z jeho cest.
32Hospodinu se hnusí každý zvrhlík,
s upřímnými však sdílí svá tajemství.
33Hospodinovo prokletí stíhá dům darebáka,
obydlí spravedlivých ale požehná.
34Pro posměvače má Hospodin posměch,
pokorným ale přízeň věnuje.
35Moudrým připadne za dědictví sláva,
tupce však čeká potupa.

Právě zvoleno:

Přísloví 3: B21

Zvýraznění

Sdílet

Kopírovat

None

Chceš mít své zvýrazněné verše uložené na všech zařízeních? Zaregistruj se nebo se přihlas

YouVersion používá soubory cookie adaptované na vaše potřeby. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů