Numeri 28
B21

Numeri 28

28
Každodenní oběti
1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 2„Přikaž synům Izraele: Dbejte na to, ať mi v určený čas přinášíte mé oběti, můj pokrm, mou ohnivou oběť, mou příjemnou vůni. 3Řekni jim: Toto je ohnivá oběť, kterou budete přinášet Hospodinu každý den: dva roční beránci bez vady ke stálé zápalné oběti. 4Jednoho beránka obětuj ráno a druhého za soumraku. 5Jako moučnou oběť k němu přidej desetinu efy jemné mouky zadělané čtvrtkou hinu vytlačeného oleje.#tj. asi 1,6 kg mouky a 1 l oleje (též dále) 6To je stálá zápalná oběť, ustanovená na hoře Sinaj jako příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. 7K beránku patří úlitba čtvrtky hinu kvašeného nápoje, kterou pro Hospodina vyliješ ve svatyni. 8Druhého beránka obětuj za soumraku. Připrav stejnou moučnou oběť i úlitbu jako ráno. Bude to příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu.“
Sobotní den
9„V sobotní den obětuj dva roční beránky bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidej dvě desetiny efy#asi 3,2 kg (též dále) jemné mouky zadělané olejem s příslušnou úlitbou. 10To je sobotní zápalná oběť – tu přinášejte kromě stálé zápalné oběti a úlitby každou sobotu.“
Oběti při novoluní
11„Při začátcích vašich měsíců přineste jako zápalnou oběť Hospodinu dva mladé býčky, jednoho berana a sedm ročních beránků bez vady. 12Jako moučnou oběť pak přidejte tři desetiny efy#asi 5 kg (též dále) jemné mouky zadělané olejem ke každému býčku, dvě desetiny k jednomu beranu 13a po desetině ke každému beránku. To je zápalná oběť, připravená jako příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. 14K nim náleží tyto úlitby: půl hinu#asi 2 l vína na býčka, třetina hinu#asi 1,3 l na berana a čtvrtina hinu#asi 1 l na beránka. To je zápalná obět při novoluní každého měsíce v roce. 15Kromě stálé zápalné oběti a příslušné úlitby ať je obětován také jeden kozel jako oběť za hřích.“
Oběti při Hodu beránka
16„Čtrnáctého dne prvního měsíce bude Pesach – Hospodinův Hod beránka.#Exod 12; Lev 23:5–8 17Patnáctého dne toho měsíce pak bude slavnost. Po sedm dní jezte nekvašené chleby. 18Prvního dne mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci. 19Jako ohnivou oběť přineste Hospodinu k zápalné oběti dva mladé býčky, jednoho berana a sedm ročních beránků; hleďte, ať jsou bez vady. 20Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na býčka, dvě desetiny na berana 21a na každého z těch sedmi beránků po desetině. 22Dále přines jednoho kozla jako oběť za hřích, aby za vás byl vykonán obřad smíření. 23Toto vše budete obětovat kromě ranní zápalné oběti, která patří ke stálé zápalné oběti. 24Stejně tak budete po sedm dní každý den obětovat pokrm ohnivé oběti příjemně vonící Hospodinu; ať je obětován kromě stálé zápalné oběti a její úlitby. 25Sedmého dne pak mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci.“
Oběti při Slavnosti týdnů
26„V Den prvotin, až budete o vaší Slavnosti týdnů přinášet Hospodinu novou moučnou oběť, mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci.#Exod 23:16; 34:22; Lev 23:21 27Jako příjemně vonící zápalnou oběť přineste Hospodinu dva mladé býčky, jednoho berana a sedm ročních beránků. 28Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na jednoho býčka, dvě desetiny na jednoho berana 29a na každého z těch sedmi beránků po desetině. 30Přines také jednoho kozla, aby za vás byl vykonán obřad smíření. 31To vše připravíte kromě stálé zápalné oběti a moučné oběti, která k ní náleží; hleďte, ať jsou bez vady. Rovněž tak úlitby, které k nim náleží.“

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna

Zjisti více o Bible 21