Nehemiáš 7
B21

Nehemiáš 7

7
1Když byly hradby dostavěny a osadil jsem vrata, byli ustanoveni strážní, zpěváci a levité. 2Velení nad Jeruzalémem jsem svěřil svému bratru Chananimu a veliteli pevnosti Chananiášovi, což byl důvěryhodný muž, jenž měl více Boží bázně než kdo jiný. 3Řekl jsem jim: „Ať jeruzalémské brány nezůstávají během poledního odpočinku otevřené. Ti, kdo konají službu, ať vrata zavřou a zajistí. Obyvatelé Jeruzaléma pak ať drží hlídky; každý ať hlídá naproti svému domu.“
Osídlení Jeruzaléma
4Město bylo prostorné a veliké, ale obyvatel v něm bylo málo a chyběly obnovené domy. 5Můj Bůh mi proto položil na srdce, abych shromáždil urozené, hodnostáře i prostý lid k rodovému soupisu. Nalezl jsem rodopis prvních navrátilců a v něm bylo zapsáno následující:#Neh 7:6–73 = Ezd 2:1–70
6Toto jsou krajané, kteří se vrátili ze zajetí, kam byli jako vyhnanci zavlečeni babylonským králem Nabukadnezarem.#2.Král 25:1–12 Vrátili se domů do Jeruzaléma a do ostatních měst v Judsku 7pod vedením Zerubábela, Jošuy, Nehemiáše, Azariáše, Raamiáše, Nachmaniho, Mordechaje, Bilšana, Mispereta, Bigvaje, Nechuma a Baany.
Toto je soupis izraelského lidu:
8synové Parošovi 2 172
9synové Šefatiášovi 372
10synové Arachovi 652
11synové Pachat-moábovi, totiž Ješuovi a Joábovi, 2 818
12synové Elamovi 1 254
13synové Zatuovi 845
14synové Zakajovi 760
15synové Binuiho 648
16synové Bebajovi 628
17synové Azgadovi 2 322
18synové Adonikamovi 667
19synové Bigvajovi 2 067
20synové Adinovi 655
21synové Aterovi, totiž Chizkiášovi, 98
22synové Chašumovi 328
23synové Becajovi 324
24synové Charifovi 112
25obyvatelé Gibeonu 95
26muži z Betléma a Netofu 188
27muži z Anatotu 128
28muži z Bet-azmavetu 42
29muži z Kiriat-jearimu, Kefiry a Beerotu 743
30muži z Rámy a Geby 621
31muži z Michmasu 122
32muži z Bet-elu a Aje 123
33muži z Nebó#podle LXX, Syr a Ezd 2:29 (MT: jiného Nebó) 52
34obyvatelé jiného Elamu 1 254
35obyvatelé Charimu 320
36obyvatelé Jericha 345
37obyvatelé Lodu, Chadidu a Onu 721
38obyvatelé Senay 3 930.
39Kněží:
synové Jedajášovi z domu Ješuova 973
40synové Imerovi 1 052
41synové Pašchurovi 1 247
42synové Charimovi 1 017.
43Levité:
synové Ješuovi, totiž Kadmielovi, ze synů Hodevjášových 74
44zpěváci, synové Asafovi 148
45strážní, synové Šalumovi, Aterovi, Talmonovi, Akubovi, Chatitovi a Šobajovi 138.
46Chrámoví sluhové:
synové Cichovi, synové Chasufovi, synové Tabaotovi,
47synové Kerosovi, synové Siaovi, synové Fadonovi,
48synové Lebanovi, synové Chagabovi, synové Šalmajovi,
49synové Chananovi, synové Gidelovi, synové Gacharovi,
50synové Reajovi, synové Recinovi, synové Nekodovi,
51synové Gazamovi, synové Uzovi, synové Paseachovi,
52synové Besajovi, synové Meunitů, synové Nefušsitů,
53synové Bakbukovi, synové Chakufovi, synové Charchurovi,
54synové Baclitovi, synové Mechidovi, synové Charšovi,
55synové Barkosovi, synové Siserovi, synové Tamachovi,
56synové Neciachovi, synové Chatifovi.
57Synové Šalomounových služebníků:
synové Sotajovi, synové Soferetovi, synové Peridovi,
58synové Jaelovi, synové Darkonovi, synové Gidelovi,
59synové Šefatiášovi, synové Chatilovi, synové Pochereta Cebajimského, synové Amona;
60Chrámových sluhů a potomků Šalomounových služebníků bylo celkem 392.
61Další přišli z Tel-melachu, z Tel-charši, z Kerubu, Adonu a Imeru, ale nemohli prokázat, že jsou rodem a původem z Izraele:
62Synové Delajášovi, Tobiášovi a Nekodovi: 642.
63Z kněží pak:
synové Chobajáše, Koce a Barzilaje (který se oženil s jednou z dcer Barzilaje Gileádského a přijal jejich jméno).
64Snažili se najít svůj rodokmen, ale marně, a tak byli z kněžství odsvěceni. 65Guvernér jim proto zakázal jíst ze svatosvatých věcí, dokud se kněz nepostaví k urim a tumim.#losy k dotazování na Boží vůli (Exod 28:30; 1.Sam 14:41–42)
66Celé shromáždění dohromady čítalo 42 360 osob. 67Bylo s nimi také 7 337 otroků a otrokyň a 245 zpěváků a zpěvaček. 68Měli 736 koní, 245 mezků,#podle někt. hebr. rukopisů a Ezd 2:66 (v MT verš chybí) 69435 velbloudů a 6 720 oslů.
70Někteří vůdcové otcovských rodů přispěli na dílo. Guvernér daroval do pokladnice 1 000 drachem#asi 8,5 kg zlata, 50 mis a 530 kněžských suknic. 71Ostatní vůdcové otcovských rodů darovali do pokladnice díla 20 000 drachem#asi 170 kg (též ve v. 72) zlata a 2 200 hřiven#asi 1,2 tuny stříbra. 72Zbytek lidu daroval 20 000 drachem zlata, 2 000 hřiven#asi 1,1 tuny stříbra a 67 kněžských suknic.
73Kněží, levité, strážní, zpěváci, někteří z lidu, chrámoví sluhové a všechen Izrael se usadili ve svých městech.
Obnova bohoslužby
Čtení zákona
S příchodem sedmého měsíce už synové Izraele bydleli ve svých městech.

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna

Zjisti více o Bible 21