Nehemiáš 10
B21

Nehemiáš 10

10
Smlouva poslušnosti
1„Kvůli tomu všemu teď sepisujeme závaznou smlouvu stvrzenou pečetěmi našich hodnostářů, levitů a kněží.“
2Svou pečeť připojili:
Guvernér Nehemiáš, syn Chakaliášův.
Cidkiáš, 3Serajáš, Azariáš, Jeremiáš,
4Pašchur, Amariáš, Malkiáš,
5Chatuš, Šebaniáš, Maluk,
6Charim, Meremot, Obadiáš,
7Daniel, Gineton, Baruch,
8Mešulam, Abiáš, Mijamin,
9Maaziáš, Bilgaj a Šemajáš.
To byli kněží.
10Levité:
Ješua, syn Azaniášův, Binui ze synů Chenadadových, Kadmiel
11a jejich bratři:
Šebaniáš, Hodiáš, Kelíta, Pelajáš, Chanan,
12Míka, Rechob, Chašabiáš,
13Zakur, Šerebiáš, Šebaniáš,
14Hodiáš, Bani a Beninu.
15Vůdcové lidu:
Paroš, Pachat-moáb, Elam, Zatu, Bani,
16Buni, Azgad, Bebaj,
17Adoniáš, Bigvaj, Adin,
18Ater, Chizkiáš, Azur,
19Hodiáš, Chašum, Becaj,
20Charif, Anatot, Nebaj,
21Magpiaš, Mešulam, Chezir,
22Mešezabel, Sádok, Jadua,
23Pelatiáš, Chanan, Anajáš,
24Hošea, Chananiáš, Chašub,
25Halocheš, Pilcha, Šobek,
26Rechum, Chašabna, Maasejáš,
27Achiáš, Chanan, Anan,
28Maluk, Charim a Baana.
29Také ostatní z lidu, kněží, levité, strážní, zpěváci, chrámoví sluhové a každý, kdo se oddělil od okolních národů pro Boží zákon, jejich ženy, synové a dcery, každý, kdo byl schopen rozumět, 30ti všichni se připojovali ke svým urozeným bratřím a skládali přísežný slib, že budou žít podle Božího zákona, vydaného skrze Božího služebníka Mojžíše. Slibovali, že budou dodržovat a plnit všechna přikázání Hospodina, našeho Pána, i jeho zákony a pravidla:
31„Nebudeme vdávat své dcery do cizích národů a s jejich dcerami nebudeme ženit své syny.
32Když k nám z okolních národů přivezou zboží nebo obilí, aby je prodávali v den odpočinku, nebudeme je kupovat v sobotu ani ve svátek. Sedmého roku ustaneme a zrušíme každý dluh.
33Zavazujeme se odevzdávat třetinu šekelu#asi 4 g ročně na dílo Božího domu: 34na chleby předložení, na pravidelné oběti moučné i zápalné o sobotách, novoluních a slavnostech, na svaté dary, na smírčí oběti za hřích Izraele a na veškeré dílo při domě našeho Boha.
35Dávky dřeva pro chrám našeho Boha si rozdělujeme losem. Kněží, levité i lid je budou přinášet každoročně podle svých otcovských rodů v určený čas, aby na oltáři Hospodina, našeho Boha, plál oheň, jak je psáno v Zákoně.#Lev 6:5
36Zavazujeme se každoročně přinášet do Hospodinova domu své prvotiny z půdy a z veškerého ovoce všech stromů. 37Jak je psáno v Zákoně, budeme přinášet prvorozené ze svých synů i ze svého dobytka, ze svého skotu i bravu do domu našeho Boha ke kněžím sloužícím v jeho domě.#Exod 13:2; Lev 27:26–27; Num 18:15–16 38Prvotiny ze svého těsta a ze svých obětních příspěvků, z ovoce všech stromů, z vína i oleje budeme přinášet kněžím do komor v domě našeho Boha.
Levitům budeme přinášet desátek ze svých pozemků a oni budou vybírat desátky ve všech městech, kde pracujeme. 39Při vybírání desátků s nimi bude kněz, syn Áronův, a levité pak přinesou desátek z desátků do domu našeho Boha, do komor ve skladu.
40Synové Izraele včetně synů Leviho budou přinášet tyto obětní příspěvky z obilí, vína a oleje do komor, kde je uloženo náčiní svatyně a kde jsou i sloužící kněží, strážní a zpěváci.
Dům svého Boha nebudeme zanedbávat.“

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna


Zjisti více o Bible 21