Logo YouVersion
Ikona vyhledávání

Matouš 4

4
Je psáno
1Tehdy byl Ježíš veden Duchem na poušť, aby tam byl pokoušen od ďábla. 2Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl. 3Vtom k němu přistoupil Pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kamení, ať se promění v chleby.“
4On však odpověděl: „Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst.‘“#Deut 8:3
5Tehdy ho ďábel vzal do svatého města a postavil ho na vrcholek chrámu. 6„Jsi-li Boží Syn,“ řekl, „vrhni se dolů! Je přece psáno:
‚Svým andělům přikáže o tobě
a ponesou tě na rukou,
abys nenarazil nohou na kámen.‘“#Žalm 91:11–12
7Ježíš mu řekl: „Také je psáno: ‚Nepokoušej Hospodina, svého Boha.‘“#Deut 6:16
8Poté ho ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. 9„To všechno ti dám,“ řekl mu, „když padneš na kolena a pokloníš se mi.“
10„Odejdi, satane!“ řekl mu na to Ježíš. „Je přece psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.‘“#Deut 6:13 11Tenkrát ho ďábel opustil a hle, přistoupili andělé a sloužili mu.
Světlo v Galileji
12Když Ježíš uslyšel, že Jan byl uvězněn, vrátil se do Galileje. 13Opustil Nazaret a přišel bydlet do pobřežního města Kafarnaum v krajinách Zabulon a Neftalí. 14Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše:
15„Země Zabulon a země Neftalí,
při cestě k moři, za Jordánem,
Galilea pohanů:
16Lid, který bydlel v temnotách,
uviděl veliké světlo,
obyvatelům krajiny stínu smrti
světlo se zaskvělo.“#Iza 9:1–2
17Od té doby začal Ježíš kázat: „Čiňte pokání! Nebeské království je blízko!“#Mat 3:2
18Jednou se procházel podél Galilejského jezera a uviděl dva bratry, jak házejí síť do vody. Byli to rybáři Šimon (později zvaný Petr) a jeho bratr Ondřej. 19Řekl jim: „Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!“ 20Oni hned opustili sítě a šli za ním. 21Poodešel dál a uviděl jiné dva bratry – Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana – jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě. Zavolal je 22a oni hned opustili loď i svého otce a šli za ním.
23Ježíš pak procházel celou Galileu, učil v jejich synagogách, kázal evangelium o Království a uzdravoval každou nemoc a každý neduh mezi lidmi. 24Zpráva o něm se roznesla i po celé Sýrii, a tak k němu přiváděli všechny nemocné, sužované různými neduhy a bolestmi, posedlé, trpící padoucnicí i ochrnuté a on je uzdravoval. 25A šly za ním veliké zástupy nejen z Galileje, ale i z Dekapole, Jeruzaléma, Judska a Zajordánska.

Právě zvoleno:

Matouš 4: B21

Zvýraznění

Sdílet

Kopírovat

None

Chceš mít své zvýrazněné verše uložené na všech zařízeních? Zaregistruj se nebo se přihlas

YouVersion používá soubory cookie adaptované na vaše potřeby. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů