Jakub 5
B21

Jakub 5

5
1A teď vy, boháči – plačte a naříkejte nad bídami, jež vás čekají. 2Vaše bohatství je shnilé, šaty vám sežrali moli, 3vaše zlato a stříbro zrezivělo. Ta rez bude svědčit proti vám a stráví vaše těla jako oheň. Nahromadili jste si poklad pro poslední dny! 4Slyšíte? To křičí mzda, kterou jste odepřeli dělníkům, kteří dřeli na vašich polích!#Lev 19:13; Deut 24:14–15; Mal 3:5 Volání ženců došlo sluchu Hospodina zástupů! 5Žili jste na zemi v rozkoši a v požitcích; vykrmili jste se ke dni porážky! 6Odsoudili jste a zavraždili spravedlivého; on se nebránil.
Soudce přichází
7Bratři, buďte trpěliví až do Pánova příchodu. Víte, jak rolník očekává drahocennou úrodu země – trpělivě na ni čeká, dokud nepřijde raný i pozdní déšť. 8I vy tedy buďte trpěliví a pevní. Pánův příchod je blízko.
9Nestěžujte si, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli odsouzeni. Hle, Soudce už stojí ve dveřích! 10Za příklad odolnosti a trpělivosti si, bratři, vezměte proroky, kteří mluvili v Hospodinově jménu. 11Víte, že říkáme: „Blaze těm, kteří vytrvali.“#Mat 10:22; 24:13 Slyšeli jste o Jobově vytrvalosti a viděli jste, co pro něj nakonec Pán připravil,#Job 42:12–17 vždyť „Hospodin je nesmírně milosrdný a soucitný.“#Exod 34:6; Num 14:18
12Především však, bratři moji, nepřísahejte – ani při nebi, ani při zemi, ani žádnou jinou přísahou – ale ať vaše „Ano“ znamená ano a „Ne“ ne, abyste nebyli odsouzeni.#Mat 5:34–37
Modlitba dokáže mnoho
13Má někdo z vás trápení? Ať se modlí. Je někdo šťastný? Ať zpívá chvály. 14Je někdo z vás nemocný? Ať zavolá starší sboru a ti ať se za něj modlí a mažou ho olejem v Pánově jménu. 15Modlitba víry uzdraví nemocného, Pán ho pozdvihne, a pokud spáchal nějaké hříchy, bude mu odpuštěno.
16Vyznávejte si navzájem své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho. 17Eliáš byl člověk jako my, a když se horlivě modlil, aby nepršelo, na zemi nezapršelo tři a půl roku. 18Když se pak modlil znovu, nebe vydalo déšť a země úrodu.
19Bratři moji, může se stát, že někdo z vás zbloudí od pravdy a někdo ho obrátí zpět. 20Vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od jeho bludné cesty, zachrání jeho duši před smrtí a přikryje množství hříchů.#Přís 10:12 (1.Pet 4:8)

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna


Zjisti více o Bible 21