Galatským 5
B21

Galatským 5

5
Stůjte ve svobodě
1V této svobodě, do níž nás Kristus vysvobodil,#Jan 8:32–36 pevně stůjte; nenechte se znovu zapřáhnout do otrockého jha.
2Já Pavel vám teď něco řeknu: dáte-li se obřezat, Kristus vám nebude k ničemu! 3Každému, kdo se chce dát obřezat, znovu potvrzuji, že musí dodržovat celý Zákon. 4Zbavili jste se Krista, vy všichni, kdo se ospravedlňujete Zákonem; odpadli jste od milosti! 5My ale očekáváme naději spravedlnosti skrze Ducha, na základě víry. 6V Kristu Ježíši přece nezáleží na obřízce nebo neobřízce, ale na víře, která se projevuje láskou.
7Běželi jste výborně. Kdo vás zastavil v následování pravdy? 8Ty přesvědčivé řeči nejsou od Toho, který vás povolává. 9Trocha kvasu prokvasí celé těsto!#Mat 16:6; 1.Kor 5:6 10Jsem si o vás v Pánu jist, že se nenecháte přesvědčit; ten, kdo se vás ale snaží zmást, neujde soudu, ať je to kdokoli. 11Bratři, jestli i já dosud kážu obřízku, proč jsem tedy ještě pronásledován? Kříž by pak nebudil už žádné pohoršení. 12Ať se ti, kdo vás navádějí k obřízce, jdou rovnou vyřezat!
Žijte Duchem
13Ano, bratři, byli jste povoláni ke svobodě. Tu svobodu ovšem nemějte za záminku pro svou tělesnost, ale raději si navzájem v lásce pomáhejte. 14Celý Zákon je totiž obsažen v jediné větě: „Miluj svého bližního jako sám sebe.“#Lev 19:18; Mat 22:39 15Když ale jeden druhého koušete a žerete, pozor, ať se navzájem nerozsápete!
16Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům. 17Tělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete. 18Když jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem.
19Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, 20modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, 21závidění, opilství, obžerství a další podobné věci.#Marek 7:21–22 Varuji vás; jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království.
22Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, 23mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná. 24Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali svou tělesnost s jejími vášněmi a sklony. 25Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme. 26Nebuďme ješitní, nesoupeřme spolu a nezáviďme si.

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna

Zjisti více o Bible 21