2 Timoteus 4
B21

2 Timoteus 4

4
1Zapřísahám tě před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, až přijde nastolit své království: 2Hlásej Slovo, buď připraven vhod i nevhod, usvědčuj, napomínej, povzbuzuj a vyučuj s nejvyšší trpělivostí. 3Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. 4Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. 5Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.
Dokončený běh
6Já už totiž začínám být obětován; přišel čas mého odchodu. 7Bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. 8Teď na mne čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce – a nejen mně, ale všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.
9Udělej vše, abys ke mně brzy přišel. 10Démas si zamiloval tento svět a opustil mě; odešel do Tesaloniky, Krescens do Galacie, Titus do Dalmácie. 11Jediný Lukáš se mnou zůstal. Vyzvedni Marka a přiveď ho s sebou; velmi potřebuji jeho pomoc. 12(Tychika jsem totiž poslal do Efesu.) 13Až půjdeš, přines mi plášť, který jsem nechal v Troadě u Karpa, a knihy, zvláště pergameny.
14Kovář Alexandr mi velmi ublížil; Pán mu odplatí podle jeho skutků. 15Dávej si na něj pozor, protože tvrdě odporoval našim slovům.
16Při mé první obhajobě se za mne nikdo nepostavil. Všichni mě opustili – kéž jim to není počítáno! 17Pán ale stál při mně a posílil mě, aby mé kázání bylo završeno a mohly je slyšet všechny národy. Byl jsem tedy vysvobozen ze lví tlamy. 18A Pán mě vysvobodí od všeho zlého a zachová mě pro své nebeské království. Jemu buď sláva na věky věků! Amen.
19Pozdravuj Priscillu s Akvilou i Onesiforův dům. 20Erastos zůstal v Korintu, Trofima jsem nechal nemocného v Milétu.
21Udělej vše, abys ke mně přišel, než začne zima. Pozdravuje tě Eubulos, Pudens, Linus, Klaudia a všichni sourozenci.
22Pán buď s tvým duchem. Milost s vámi.

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna

Zjisti více o Bible 21