2 Samuel 22
B21

2 Samuel 22

22
Davidův žalm
1V den, kdy Hospodin Davida vysvobodil ze spárů všech jeho nepřátel i z ruky Saulovy, zpíval David Hospodinu tuto píseň:#Žalm 18
2Hospodin je má skála,
má tvrz a záchrana!
3Můj Bůh je má skála, v něm úkryt nalézám,
můj štít, roh vítězství, můj hrad,
má skrýš, mé vítězství –
před násilím mě ochráníš!
4Vzýval jsem Hospodina – je hoden chvály –
od mých nepřátel mě zachránil!
5Smrtelné vlny mě obklopily,
svým proudem mě strhla záhuba,
6provazy hrobu mě ovinuly,
osidla smrti mě dostihla.
7Vzýval jsem Hospodina ve své úzkosti,
ke svému Bohu křičel jsem –
on ve svém chrámu slyšel mé volání,
až k jeho uším dolehl můj křik.
8Zem se třásla, zem se chvěla,
základy nebe se pohnuly,
před jeho hněvem se roztřásly.
9Dým se valil z jeho chřípí,
stravující oheň z jeho úst,
plamenné blesky z něj vyšlehly.
10Nebe rozťal, sestupuje,
pod nohama černý mrak!
11Cheruba zapřáhl, rozletěl se,
vznesl se#podle LXX a Žalmu 18:11 (MT: ukázal se) na křídlech větrných.
12Závojem tmy obklopil se,
mrak plný deště byl jeho stan.
13Od žáru jeho obličeje
roznítily se blesky plamenné,
14Hospodin v nebi zaburácel,
hlas Nejvyššího zněl!
15Deštěm šípů rozehnal je,
bleskem svým je rozdrtil!
16Koryta moří byla obnažena,
základy světa odkryty
před řevem Hospodina,
před jeho dechem zuřivým!
17Sehnul se z výšin, uchopil mě,
z mohutných vod mě vyprostil,
18vyrval mě mocnému nepříteli,
odpůrcům silnějším, než jsem byl.
19Přepadli mě v den mé bídy,
Hospodin mě však podpíral,
20vyvedl mě na svobodu,
uhájil mě, vždyť má mě rád!
21Hospodin odplatil mi za moji spravedlnost,
za čistotu mých rukou mě odměnil.
22Hospodinových cest jsem se pevně držel,
svého Boha jsem nezradil!
23Před sebou mám všechny jeho soudy,
od jeho nařízení jsem se nevzdálil,
24zůstal jsem před ním bez úhony,
varoval jsem se hříchů svých.
25Hospodin odměnil mě za moji spravedlnost,
za moji čistotu před jeho očima.
26Ty, Pane, s věrným nakládáš věrně,
k oddanému se chováš oddaně,
27s čistým člověkem čistě naložíš,
od zvráceného se však odvracíš.
28Ty sám zachraňuješ ubožáky,
povýšené však hledíš ponížit.
29Ty, Hospodine, jsi přece mou svící,
sám Hospodin mi září v tmách.
30S tebou vyrazím proti vojsku,
ve svém Bohu hradby překonám!
31Jak dokonalá je cesta Boží,
jak ryzí je, co praví Hospodin –
on je štít všech, kdo v něho doufají!
32Kdo by byl Bohem kromě Hospodina?
Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh?
33Tento Bůh mě vyzbrojuje silou,#podle Kum, LXX, Syr a Žalmu 18:33 (MT: … je mi záštitou silnou)
otvírá dokonale cestu mou,
34Mým nohám udílí hbitost laní,
staví mě na mé výšiny.
35Mé paže učí, jak obstát v boji,
mé ruce napínají i luk bronzový.
36Podal jsi mi štít své spásy,
sklonil ses, abys mě povýšil!
37Daroval jsi mým krokům volnost,
mé nohy nesklouznou.
38Stíhal jsem nepřátele, dostihl je,
nepřestal jsem, než jsem je porazil.
39Udeřil jsem je, nevstanou znovu,
skáceli se mi pod nohy!
40Ty jsi mě vyzbrojil silou k boji,
na kolena srážíš mé soky přede mnou.
41Šíji mých nepřátel nastavil jsi mi,
se svými protivníky jsem skoncoval.
42Volali o pomoc, nikdo je nezachránil,
volali k Hospodinu – žádná odpověď.
43Jako prach na zemi rozdrtil jsem je,
jak bláto na ulici jsem je rozdupal!
44Z různic v lidu zachránils mě,
jako vůdce národů jsi mě ochránil,
lid, jejž jsem ani neznal, slouží mi!
45Cizáci přede mnou už se krčí,
jen co mě uslyší, musí poslechnout.
46Cizáci přede mnou už se hroutí,
vrávorají#podle někt. rukopisů LXX a Žalmu 18:46 (MT: opasují se) ven ze svých nor!
47Živ buď Hospodin, má skála buď požehnána,
Bůh buď vyvýšen, má záchrana#podle někt. rukopisů LXX, Syr a Žalmu 18:47 (MT: skála mé záchrany) !
48Bůh mi dopřává zadostiučinění,
podmaňuje mi národy.
49Zprostřed nepřátel mě vyvádíš,
pozvedáš mě nad soky,
před násilníkem zachráníš.
50Proto tě budu chválit mezi národy,
tvé jméno, Hospodine, písní oslavím!
51Svému králi dává mocná vítězství,
svému pomazanému je milostiv –
Davidovi a jeho semeni až navěky!

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna

Zjisti více o Bible 21