1 Petr 4
B21

1 Petr 4

4
Nadešel konec
1I Kristus podstoupil tělesné utrpení, a tak se stejným odhodláním vyzbrojte i vy. Kdo trpěl na těle, skoncoval s hříchem, 2takže zbytek svého života v těle už nevěnuje lidským tužbám, ale Boží vůli. 3Už máme dost toho marnění času, v jakém si libují pohané: života v nestydatých vášních, v opilství, obžerství, v pitkách a v nechutné modloslužbě. 4Když už se s nimi nevrháte do bezbřehé prostopášnosti, je jim to divné a pomlouvají vás. 5Jednou však musí složit účty Tomu, který je připraven soudit živé i mrtvé. 6Proto bylo evangelium zvěstováno i těm, kdo jsou už mrtví – ačkoli byli jako lidé v těle odsouzeni, v Duchu jsou živí u Boha.
7Všemu nadešel konec. Proto se vzpamatujte a probuďte se k modlitbám, 8především si ale zachovejte vzájemnou lásku, vždyť „láska přikryje množství hříchů.“#Přís 10:12 9Projevujte si navzájem pohostinnost se vší ochotou. 10Každý z vás dostal nějaký dar, a tak si jimi navzájem služte jako dobří správci rozmanité Boží milosti. 11Když někdo mluví, ať jsou to Boží slova; když někdo slouží, ať je to v síle, kterou dává Bůh, aby byl Bůh vždy oslavován skrze Ježíše Krista, jemuž patří sláva i moc na věky věků! Amen.
Zkouška ohněm
12Milovaní, nedivte se té zkoušce ohněm, jež na vás přišla – není to přece nic divného. 13Spíše se radujte, že máte podíl na Kristově utrpení, vždyť až se zjeví jeho sláva, budete jásat radostí! 14Když nesete urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží.#Někt. rukopisy přidávají kterému se oni rouhají, ale vy ho oslavujete. 15Ať nikdo z vás netrpí jako vrah, zloděj, zločinec nebo udavač. 16Trpí-li však jako křesťan,#řec. christianos znamená (původně hanlivě) kristovec; srov. Skut 11:26 ať se za to nestydí, ale chválí za to jméno Boha.
17Přišel čas soudu a první na řadě je Boží dům. Je-li to, co se děje nám, teprve začátek, jaký konec čeká ty, kdo odmítají Boží evangelium?
18„Je-li spravedlivý stěží spasen,
co bude s bezbožným a hříšníkem?“#Přís 11:31
19Ať proto ti, kdo trpí podle Boží vůle, svěřují své duše věrnému Stvořiteli a pokračují v dobrém jednání.

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna

Zjisti více o Bible 21