1 Letopisů 8
B21

1 Letopisů 8

8
Rod Benjamínův – pokračování
1Benjamín zplodil prvorozeného Belu, druhého Ašbela, třetího Achirama, 2čtvrtého Nocha, pátého Rafu. 3Bela měl syny Adara, Geru, otce Ehudova, 4Abišuu, Naamana, Achoacha, 5Geru, Šefufana a Churama.
6Toto jsou synové Ehudovi, rodoví vůdcové obyvatel Geby, kteří byli vystěhováni do Manachatu: 7Naaman, Achiáš a Gera, který je přestěhoval a který zplodil Uzu a Achichuda.
8Poté, co Šachrajim zapudil své ženy Chušimu a Baaru, narodili se mu v moábském kraji synové. 9Se svou ženou Chodeší zplodil Jobaba, Cibju, Mešu, Malkama, 10Jeuca, Sakiáše a Mirmu. To byli jeho synové, vůdcové rodů. 11S Chušimou zplodil Abituba a Elpaala. 12Synové Elpaalovi: Eber, Mišeam a Šemed (který vystavěl Ono a Lod s okolními vesnicemi).
13Beria a Šema byli vůdcové otcovských rodů obývajících Ajalon (ti zahnali obyvatele Gatu). 14Jejich bratři byli Šašak a Jeremot. 15Zebadiáš, Arad, Eder, 16Michael, Jišpa a Jocha byli synové Beriovi. 17Zebadiáš, Mešulam, Chizki, Cheber, 18Jišmeraj, Jizlia a Jobab byli synové Elpaalovi. 19Jakim, Zichri, Zabdi, 20Elienaj, Ciletaj, Eliel, 21Adajáš, Berajáš a Šimrat byli synové Šimeiho. 22Jišpan, Eber, Eliel, 23Abdon, Zichri, Chanan, 24Chananiáš, Elam, Antotiáš, 25Jifdeáš a Penuel byli synové Šašakovi. 26Šamšeraj, Šechariáš, Ataliáš, 27Jaarešiáš, Eliáš a Zichri byli synové Jerochamovi. 28To byli vůdcové otcovských rodů, vůdcové zaznamenaní v rodopisech. Ti všichni bydleli v Jeruzalémě.
29V Gibeonu bydlel otec#tj. zakladatel Gibeonu Jehiel#podle někt. rukopisů LXX (Jehiel v MT chybí); srov. 1.Let 9:35 se svojí ženou jménem Maaka. 30Jejich prvorozený byl Abdon, dále Cur, Kíš, Baal, Ner,#podle někt. rukopisů LXX (Ner v MT chybí); srov. 1.Let 9:36 Nádab, 31Gedor, Achio, Zecher a Miklot. 32Miklot zplodil Šimeu. Ti ovšem narozdíl od svých bratrů bydleli se svými příbuznými v Jeruzalémě.
33Ner zplodil Kíše. Kíš zplodil Saula. Saul zplodil Jonatana, Malki-šuu, Abinadaba a Eš-baala.#týž jako Iš-bošet (2.Sam 2:8) 34Jonatan měl syna Merib-baala.#týž jako Mefibošet (2.Sam 9:6) Merib-baal zplodil Míku. 35Synové Míkovi: Piton, Melech, Tarea a Achaz. 36Achaz zplodil Jehoadu. Jehoada zplodil Alemeta, Azmaveta a Zimriho. Zimri zplodil Mocu. 37Moca zplodil Bineu. Jeho syn byl Rafa, jeho syn Elasa a jeho syn Acel. 38Acel měl šest synů. Jmenovali se: Azrikam, Bochru, Jišmael, Šeariáš, Obadiáš a Chanan – ti všichni byli synové Acelovi. 39Synové jeho bratra Ešeka: prvorozený Ulam, druhý Jeuš a třetí Elifelet. 40Ulamovi synové byli udatní bojovníci; vládli lukem a měli mnoho dětí a vnuků – na sto padesát. To všechno byli Benjamínci.

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna

Zjisti více o Bible 21