ਸਤ੍ਯਵੇਦਃ। Sanskrit Bible (NT) in Punjabi Script (SANPN)

Saṃskṛtam [Sanskrit]

Llegeix aquesta versió: ਸਤ੍ਯਵੇਦਃ। Sanskrit Bible (NT) in Punjabi Script

Thank you for your interest in Sanskrit Bible.

Sanskrit Bible (NT) is freely available in 22 different scripts of your choice. This edition is in Punjabi script and is based on the Sanskrit translation of the Holy Bible published by Calcutta Baptist Missionaries in 1851. Please visit SanskritBible.in to learn more about Sanskrit Bible and to download various free Christian literature.

Editor

Stichting BasisBijbel

Altres versions d'aquesta editorial

BasisBijbel

Versions disponibles

Versions totals:1,970
Idiomes totals:1,350

Converteix-la en la teva Bíblia

Subratlla o marca els teus versets preferits, crea imatges amb versets i comparteix-les i afegeix notes privades o públiques a passatges bíblics.

Crea el teu compte gratuït

Plans de lectura i devocionals gratuïts

Els Plans bíblics t'ajudaran a connectar diàriament i de mica en mica amb la Paraula de Déu.

Fer una ullada a tots els Plans

Descarrega l'aplicació gratuïta de la Bíblia.

Desenes de milions de persones estan fent servir l'aplicació de la Bíblia™ per fer que la Paraula de Déu una part de les seves vides diàries. Descarrega l'aplicació gratuïta i accedeix als seus marcadors, notes, i els plans de lectura des de qualsevol lloc. Gaudeix de centenars de versions, incloent àudio, tot en el seu dispositiu mòbil.