New English Translation (net)

English

Llegeix aquesta versió: New English Translation

The NET Bible is a completely new translation of the Bible with 60,932 translators’ notes! It was completed by more than 25 scholars – experts in the original biblical languages - who worked directly from the best currently available Hebrew, Aramaic, and Greek texts. Turn the pages and see the breadth of the translators’ notes, documenting their decisions and choices as they worked. The translators’ notes make the original languages far more accessible, allowing you to look over the translator's shoulder at the very process of translation. This level of documentation is a first for a Bible translation, making transparent the textual basis and the rationale for key renderings (including major interpretive options and alternative translations). This unparalleled level of detail helps connect people to the Bible in the original languages in a way never before possible without years of study of Hebrew, Aramaic, and Greek. It unlocks the riches of the Bible’s truth from entirely new perspectives.

To learn more about the NET Bible download the Copyright and About PDF: http://ext.youversion.com/pdf/net.pdf.

Editor

Biblical Studies Press

Altres versions d'aquesta editorial

New English Translation

Versions disponibles

Versions totals:2,001
Idiomes totals:1,357

Converteix-la en la teva Bíblia

Subratlla o marca els teus versets preferits, crea imatges amb versets i comparteix-les i afegeix notes privades o públiques a passatges bíblics.

Crea el teu compte gratuït

Plans de lectura i devocionals gratuïts

Els Plans bíblics t'ajudaran a connectar diàriament i de mica en mica amb la Paraula de Déu.

Fer una ullada a tots els Plans

Descarrega l'aplicació gratuïta de la Bíblia.

Desenes de milions de persones estan fent servir l'aplicació de la Bíblia™ per fer que la Paraula de Déu una part de les seves vides diàries. Descarrega l'aplicació gratuïta i accedeix als seus marcadors, notes, i els plans de lectura des de qualsevol lloc. Gaudeix de centenars de versions, incloent àudio, tot en el seu dispositiu mòbil.