GÉNESIS 1:9

GÉNESIS 1:9 NCHBI

Huan Toteco Dios quiijto: “Ma mosejcotili nopa at cati eltoc tatzinta ilhuicacti para ma mopanexti cati huactoc.” Huan quej nopa elqui.
NCHBI: Icamanal toteco; Santa Biblia
Comparteix

Plans de lectura i devocionals gratuïts relacionats amb GÉNESIS 1:9