GÉNESIS 1:1

GÉNESIS 1:1 NCHBI

Quema pejqui nochi cati onca, Toteco Dios quichijchijqui ilhuicacti huan taltipacti.
NCHBI: Icamanal toteco; Santa Biblia
Comparteix

Plans de lectura i devocionals gratuïts relacionats amb GÉNESIS 1:1