Mateo 2
PLW
2
Si Jesus in Pinengganak eset Lungsud et Betlehem
1Ganang si Jesus in pinengganak eset lungsud et Betlehem, dut bangsa et Judea, tagnang ketimpuan i Surutan Herodes. Aluꞌ, nemengdateng tawʼt mependey dye sumiyek et bituen dut lungsud et Jerusalem mewanan eset sebangan. 2Dye in nemengingkut, kwan, “Embe ne pinengganak neng surutan et mengeꞌ tawʼt Judio? Nebiriꞌ kay ne bituen netendaꞌ na ipegyegang na ya. Angkansa, natuꞌ kay apang bentugen ya.”
3Ganang nekingeg itue i Surutan Herodes, nebenteng ne ya. Kwantin gasi ginsaʼt tawʼt Jerusalem. 4Angkansa, tinimung ye ginsang pegibuten neng mengeꞌ pariꞌ bekeꞌ mengeꞌ menunulduꞌ et Keseraan et tawʼt Judio, iningkut kedye, kwan, “Embe takuꞌ penggenakan ki Kristo?” 5Kwan dye, “Dut lungsud et Betlehem, eset probinsiya et Judea, sabab kwantin ne sinurat et tarus tagnaꞌ tiꞌ, kwan,
6‘Na Betlehem, lungsud eset Judea,
asal diki peemuri eset mengeꞌ megunang lungsud et Judea,
sabab eset dimu mewanan sembatung pegibuten
na mekepegewla eset daken neng tawʼt Israel.’ ”#2:6 Mikas 5:2. Sinugid et Empuꞌ itue pitung gatus teun ne lagi.
7Ganang nesewran itue, taguꞌ ne pinetingkag i Herodes mengeꞌ meuutek neng taaw. Indyari, inintetew kedye baꞌ kengyan neperenta bituen in. 8Pineruntin dye ne dut lungsud et Betlehem, kwan, “Sumurung kew bekeꞌ tulusaꞌ myu banar yengyegang in. Baꞌ netulus myu ne, isugiraꞌ myu megtuy daken, apang keruntin ku gasi mekebantug kenye.” 9Pegkekingeg dyeʼt beres et surutan, neglahyun dye gasi. Naꞌ, bituen neng neperenta kedye in, atin ne pegsusunsunen dye megpepanew seked nekerateng eset tengteng et peglelegdengan et yengyegang in. 10Ganang nebiriꞌ dye na nepetaren ne bituen in, kiminsan dye ne banar. 11Pegdateng dye dut benwa, siminled dye, nebiriꞌ dye yengyegang in eset induꞌ yeng si Maria. Siminelukud bekeꞌ binantug dye ya. Tinukasan dye kedyeng susunuan. Pegketbes binggey kenye pegbibiten dyeng bulawan, kamanyang sampay mergang bebengluen neng mira.
12Na timpu ne mugad dye, muliꞌ dut lungsud dye dut lein bebyaan, sabab tinehagan kedye et Empuꞌ set seled teginep na endey dye peuliꞌ dut ki Surutan Herodes.
Teginep i Jose Teyeg Empuꞌ
13Pegugad dye, aluꞌ, neperenta ki Jose set seled teginep sembatung dereakan et Empuꞌ, kwan, “Ganang ketiyag ke ne, ipebeyaaꞌ megtuy yengyegang bekeꞌ induꞌ ye in melegyu dut bangsa et Egipto. Kas kew ugad duntin selyu lang baꞌ kesugid ku ne dimu, sabab pegpeperuan i Herodes peteyen ating yengyegang.”
14Angkansa, megtuy timinyag si Jose atin neng gebi, pinebayaꞌ ye yengyegang bekeꞌ induꞌ in, surung dut bangsa et Egipto. 15Indyari, duntin ne linegdengan dye seked natey si Herodes. Ginsan itue neinabu apang metuman binres et Empuꞌ pebiyaꞌ et tarus, kwan, “Tiningkag ku dakeng yegang mawaʼt bangsa et Egipto.”
Ipinatey mengeꞌ Merinek na Yengyegang
16Ganang nesewran i Herodes na inekalan lang ya et mengeꞌ meuutek neng taaw, neirek-irek ya banar. Indyari, dineakan ye pemeteyen ginsang keyegangan neng lelaki eset Betlehem, sampay pelilibut neng nelkepaʼt ating lungsud, megumur et duwang teun pesanad, sigun eset timpu na neintatew ye eset mengeꞌ meuutek neng taaw. 17Indyari, netuman ne binres i Jeremias neng tarus et Empuꞌ, kwan,
18“Nekingeg mebasag neng siyak sampay meglalam dut lungsud et Rama. Peglalaman i Rakel mengeꞌ yegang ye, mendiꞌ ye ne peimuyuk, sabab patey ne.”#2:18 Jeremias 31:15.
19Ganang natey ne si Herodes, naꞌ, neperenta set seled teginep i Jose dereakan et Empuꞌ dut bangsa et Egipto, kwan, 20“Pegtiyag ne, bitaꞌ ne muliꞌ dut bangsa et Israel meginduꞌ in, sabab nemematey ne nememahum peteyen ating yengyegang.” 21Pegketiyag ye, binibit ye ne itueng meginduꞌ dut bangsa et Israel.
22Temed ganang nekingeg i Jose na yegang i Herodes neng si Arkilao surutan dut probinsiya et Judea, siminubliꞌ et amaꞌ ye, timinakut ne ya meglembus duntin. Pegketbes pinesewd gasi ki Jose set seled teginep. Angkansa, siminurung dye ne dut probinsiya et Galilea. 23Pegdateng duntin, liminegdeng dye ne dut Nasaret apang metuman binres et mengeꞌ tarus na ya in ingeranaʼt Nasareno.#2:23 Nasaret - sembatung lungsud dut bangsa et Israel. Dut pikiren et mengeꞌ taaw, kaya menunga keliwan mawaꞌ duntin.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Més informació sobre Bagung Pinegsulutan et Empuꞌ