Matiu 1
SUENT

Matiu 1

1
Yesu Kristora ewowo-kawowo amira zazo.
1Ema kei awi-tupie dowa Yesu Kristo nu Abrahamto Dawidira saisibuna nusoto zo meni kei awenua, amira uge.
2Abraham nu Isakara mama.
Isaka nu Yakobora mama.
Yakobo nu Yuda ata namisini nuso ata amira mama.
3Yuda nu Pereseto Zerara mama. Mia nusoto awa Tema.
Perese nu Hesronra mama.
Hesron nu Ramura mama.
4Ramu nu Aminadapra mama.
Aminadap nu Nasonra mama.
Nason nu Salamonra mama.
5Salamon nu Boasira mama. Boasira mia awa Rehap.
Boasi nu Obedera mama. Obedera mia awa Ruti.
Obede nu Zesira mama.
6Zesi nu ema tua Dawidi amira mama.
Dawidi nu Solomonra mama. Solomonra mia awa Yurayara bama kuma.
7Solomon nu Riaboamra mama.
Riaboam nu Abaisara mama.
Abaisa nu Asara mama.
8Asa nu Yeosofatra mama.
Yeosofat nu Yoramura mama.
Yoramu nu Usayara mama.
9Usaya nu Yotamura mama.
Yotamu nu Ahasira mama.
Ahasi nu Hesekayara mama.
10Hesekaya nu Manasara mama.
Manasa nu Amosira mama.
Amosi nu Yosayara mama.
11Yosaya nu Yekonaya ata namisini nusore amira mama. Be amire Yuda emara iwo meni nukare beniro puro bamu zebu Bablilon amira niwa. 12Nukare puro bamu Bablilon niwa amire Yekonaya nu Siatielira mama.
Siatieli nu Zerababora mama.
13Zerababo nu Abiudura mama.
Abiudu nu Elayakimra mama.
Elayakim nu Azora mama.
14Azo nu Zedokra mama.
Zedok nu Akimura mama.
Akimu nu Eliudura mama.
15Eliudu nu Eleasara mama.
Eleasa nu Matanra mama.
Matan nu Yakobora mama.
16Yakobo nu Yosefera mama.
Yosefe nu Mariara iu awa. Ota Maria meni awa mai Yesu zazo nuso Kristo sai, awa pumunua.
17Kei awai awa ego ine kei awero muwa awa. Abrahamra nana ena kei awero tupie dowa Dawidi kei awenua, awa kei awai dubu nukare 14 wewa. Ota Dawidira nana ena kei awero tupie dowa iwo meni Yuda ema puro bamu Babilon zebura niwa awa kei awai dubu da ago ine 14 wewa. Ota be amira ana kei awero tupie dowa Kristo kei awenua awa da ago ine kei awai dubu 14 wewa awa.
Yesu kei awai nusora uge.
18Yesu Kristo kei awenua amira susu awa ego itia ewa. Mia nuso Maria nu Yosefere seroniwa noisowato awa. Ata nuto kaka tayamu seronai gege noiwato Ozana meni tani putoure wenu Maria wasou wenua awa. 19Ago wenu iu seronai nuso Yosefe nu etutiro noisonua, are duba nuso meni ego senua awa, “Na nu saitiro duamunona. Nu bewana wisia amira na nu gera potana menai azu, saitiro kora wero duamunona.” Ago senua awa. 20Ago wamu kotupitinoise noinu Tuara angelo zo meni numore atuara ena kei awero ego senua awa, “O Yosefe, ni Dawidira sibuna, bama seronai niso Maria pumamu inoise kotumu-katumu oko wase. Bama mou wataya awa mai Ozanara awa. 21Mai mata diri pumamunoya nune ami dubu nuso pasina nusokarera ina amira ena soero pumamunoya, are zazo nuso Yesu aseyo.” Angelo meni ago senua awa. Zazo amira susu awa Anutu Soyai Ema awa.
22Nena bamubamu kei awenua awa porofete zo meni Tuara bera ge ego senua awa me waise kei awenua awa.
23Sana niniu. Mai bama diri zo gita ema zore kaka tayamu ami wasou wero mai mata diri pumamunoya amira zazo nuso Emanuel asamunora. (Ge nasokaira “Anutu meni namorekai dai nowia.”)
24Yosefe atua inoinu Tuara angelo meni ge numore senua, awa niniro giro seka wero eriro ge dimuro Maria puro witi so nusora ninua awa. 25Ata iu ara kaka wamu nomiteto amire mai mata diri pumunua. Pumunu giro Yosefe meni mai zazo nuso Yesu asenua awa.