Gênesis 2
GUNBIBLE
2
1Ha'e rami py ojapopa yva ha'e yvy ha'e opa mba'e ikuai va'e.
2Ha'e gui ma Nhanderuete ojapopa ma vy sete-a ára py opytu'u opa mba'e ojapoa gui.#Hebreus 4.4
3Sete-a ára Nhanderuete ogueroayvu porã iky'a e'ỹ va'e opyta aguã rami, ha'e va'e ára opa mba'e ojapoa gui opytu'u vy.
Ava ojapo ypy'iague
4Po rami ma yva ha'e yvy oiko ypy'i jave guare, Senhor Nhanderuete omoingo rã.
5Ha'e va'e jave ma mba'eve onhotỹ mbyre jipoi teri yvy re, ha'e peteĩve hogue va'e yvy re ikuai va'e naenhoĩ teri, mba'eta yvy áry Senhor Nhanderuete nombo'okyi teri, ha'e ndoikoi teri avakue yvy re oma'etỹ va'erã.
6Yvy gui yvyxĩ rive opu'ã ovy vy omoakỹ yvy jave re.
7Ha'e ramo Senhor Nhanderuete ojapo ava yvy ku'i gui, ha'e inhapyĩgua py oipeju ipytuẽ reve oiko aguã. Ha'e ramo ava hekove va'e oiko.#1 Coríntios 15.45
8Ha'e gui Éden yvy re Senhor Nhanderuete onhotỹ peteĩ yvyra ty, kuaray oua katy. Ha'e py ae omoĩ ava omoingo va'ekue.
9Yvy gui Senhor Nhanderuete omoenhoĩ opa marãgua yvyra jaexa rã iporã va'e ha'e hi'a ja'u aguã ha'eve va'e. Yvyra ty mbyte py omoĩ avi yvyra tekove me'ẽa, ha'e yvyra mba'emo porã ha'e mba'emo vai kuaa ukaarã avi omoĩ.
10Éden yvy gui ma peteĩ yakã oẽ yvyra ty moakỹarã. Ha'e va'e gui oja'o vy irundy henda rupi oxyry.
11Yakã jypygua ma Pisom hery va'e. Ha'e va'e ma Havilá yvy ouro oĩa rupi ojere-jere ovy va'e.
12Ha'e va'e yvy re ouro oĩ va'e ma iporã. Ita bdélio ha'e ônix voi oiko ha'e py.#2.12 Bdélio ma mba'emo iju porã va'e, ha'e rã ônix ma ita pytã'i va'e. Ovare va'e meme.
13Yakã mokoĩa ma Giom hery va'e. Ha'e va'e ma Cuxe yvy ha'e javi rupi ojere-jere ovy va'e.
14Yakã mboapya ma Tigre hery va'e. Ha'e va'e ma Assíria yvy rovai rupi oxyry ovy kuaray oua katy rupi. Ha'e gui irundya ma Eufrates hery va'e.
15Ha'e gui Senhor Nhanderuete ava va'e ogueraa vy Éden regua yvyra ty omoĩ omoatyrõ ha'e opena aguã.
16Ha'e rami vy ixupe Senhor Nhanderuete aipoe'i:
— Yvyra ty py yvyra hi'aĩ va'e ha'e javi'a ha'eve 'rã re'u aguã.
17Ha'e rã yvyra mba'emo porã ha'e mba'emo vai kuaa ukaa 'a ma re'u va'erã e'ỹ, mba'eta ha'e va'e re'ua ára anhetẽ remano 'rã.
Kunha omoingoague
18Ha'e gui Senhor Nhanderuete aipoe'ive ju:
— Nda'evei ava va'e ha'e ae'i oiko aguã. Amoingo 'rã ipytyvõarã, hexeve guarã ae — he'i.
19Ha'e rami vy Senhor Nhanderuete ma mymba yvy regua ha'e guyra yvate rupi oveve va'e omoingo va'ekue ha'e javi oguerupa ava va'e oĩa py, marã rami pa omboerya oikuaa aguã. Temimoingo ikuai va'e peteĩ-teĩ ava va'e omboeryague rami ae hery.
20Ha'e rami py ava omboery mymba kuery ha'e javi, guyra oveve va'e ha'e vixo ka'aguy regua voi. Ha'e rami teĩ ava pe jipoi hexevegua ae ipytyvõarã.
21Ha'e ramo Senhor Nhanderuete ojapo ava va'e hopeyi vaipa aguã rami. Ha'e ramo oke ete. Ha'e ramo ixugui peteĩ inharukã Senhor omboi vy ho'o py ju omboty omboiague.
22Ava arukã Senhor Nhanderuete omboi va'ekue gui omboete peteĩ kunha. Ha'e vy ogueru ava pe.
23Ha'e ramo ava va'e oexa vy aipoe'i:
— Kova'e ma xekãgue gui ae ikãgue va'e, ha'e xero'o gui ho'o va'e. Kova'e pe “Kunha” 'ea 'rã, ava va'e gui omboia rire — he'i.#2.23 Ha'e kuery ayvu py tery “Kunha” ma “Ava guigua” nhaendu rã joo ramigua rai'i.
24Ha'e rami rire avakue oeja 'rã nguu ha'e oxy, gua'yxy reve joguereko aguã, mokoĩ gui peteĩ'i to'o oiko aguã.#Mateus 19.5; Marcos 10.7; 1 Coríntios 6.16; Efésios 5.31
25Ha'e rami jave ma ava va'e ha'e ta'yxy ipire rei va'eri noxĩ raka'e.

© 2004, Sociedade Bíblica do Brasil; © 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc.

Més informació sobre Nhanderuete ayvu iky'a e'ỹ va'e