Parallel

Матеј 23

23
Исус ги укорува книжниците и фарисеите
(Мк 12,38-39; Лк 11,37-52; 20,45-46)
1 # Лк 20,45 Тогаш Исус му проповедаше на народот и на учениците Свои, 2говорејќи: „На Мојсеевото седиште седнаа книжниците и фарисеите. 3#5 Мојс 17,10; Мал 2,7-8; Рим 2,17-24Затоа, сѐ што ќе ви кажат пазете и извршувајте; а според делата нивни не постапувајте, зашто тие говорат, но не извршуваат; 4#11,30; Лк 11,46врзуваат бремиња тешки и мачни за носење и ги клаваат врз плеќите на лу­ѓето, а сами не сакаат ни со прст да ги помрднат. 5#6,1.5; 4 Мојс 15,37-39; Амос 4,5И сите свои дела ги прават за да ги видат луѓето; ги прошируваат своите записи и ги продолжуваат ресите на својата облека; 6#Лк 14,7сакаат прво место на гозбите и предни места во синагогите, 7и поздрави по улиците, и да ги ви­к­а­ат луѓето ‚Рави!‘ 8А вие немојте да се нарекувате ‚Ра­ви‘, зашто еден е вашиот Учител – Христос, а вие сте сите браќа. 9#6,9; Мал 2,10И никого на земјата не викајте го свој Татко, зашто еден е вашиот Татко – Оној Небесниот; 10#Јн 13,13и водачи немојте да се именувате, зашто еден е вашиот Водач – Христос. 11#18,4; 20,26; Мк 9,34-35Но, најголемиот меѓу вас да ви биде слуга; 12#Ис 2,9-17; Изреки 29,23; Лк 14,11; 18,14; Јк 4,10зашто, кој се воздигнува, ќе биде по­ни­зен; а кој се понизува, ќе биде воздигнат.“
Осуда на лицемерите
(Мк 12,40; Лк 11,9-52; 20,47)
13 # 5,20; 11,21; 18,9; Ис 5,8-24; Ер 8,8; Мал 2,8; Лк 11,52 „Тешко вам, книжници и фарисеи, лицемери, затоа што го затворате цар­ството небесно пред луѓето; зашто, ниту вие влегувате, ниту ги пуштате да влезат оние што сакаат да влезат. 14#Мк 12,40(Тешко вам, книжници и фарисеи, лицемери, зашто ги подјадувате до­мо­вите на вдовиците и лицемерно долго се молите; заради тоа ќе добиете поголема осуда.) 15Тешко вам книжници и фарисеи, лицемери, зашто обиколувате по море и по копно за да добиете еден следбеник, и кога ќе успеете во тоа, тогаш го пра­ви­те син на пеколот, двапати полош од вас. 16#15,14; Јн 9,38-41; Рим 2,19Тешко вам, водачи слепи, кои ве­ли­те: ‚Ако се заколне некој во храмот, не е ништо; но ако се заколне некој во злато на храмот, виновен е.‘ 17Безумни и слепи! Што е поголемо: златото или храмот кој го осветува златото? 18Исто така велите: ‚Ако некој се за­колне во жртвеникот, ништо не е; но, ако некој се заколне во дарот што е на него, виновен е.‘ 19Безумни и слепи! Што е посвето: дарот или жртвеникот што го осветува дарот? 20#5,33-37А кој ќе се заколне во жртвеникот, се колне во него и во сѐ што е врз него; 21#1 Цар 8,13и кој ќе се заколне во храмот, се колне во него и во Оној Кој живее во него; 22#5,34; Ис 66,1и кој ќе се заколне во небото, се колне во престолот Божји и во Оној, што седи на него. 23#3 Мојс 27,30; 5 Мојс 14,22; Ер 5,1; Амос 5,21; Лк 11,42; Рим 3,3Тешко вам, книжници и фарисеи, лицемери, зашто давате десеток од на­не, копра и ким, а сте го оставиле нај­важното во Законот: праведноста, ми­лоста и верата; ова требаше да го пра­вите, а и она да не го оставате. 24Водачи слепи, вие комарецот го це­дите, а камилата ја проголтувате! 25#Мк 7,4Тешко вам, книжници и фарисеи, лицемери, зашто ги чистите чашата и чинијата однадвор, додека внатре тие се полни со грабеж и алчност. 26#Јн 9,40Слеп фарисеју, очисти ги чашата и чинијата најнапред внатре, за да бидат чисти и однадвор. 27#Дела 23,3Тешко вам, книжници и фарисеи, лицемери, зашто многу личите на ва­ро­сани гробови, што однадвор изгледаат убаво, а внатре се полни со мртовечки коски и секаква нечистотија. 28#Лк 16,15Така и вие, однадвор им се по­ка­жу­вате на луѓето како праведни, а внатре сте полни со лицемерност и беззако­ние.“
Објавата на казната за лицемерите
(Лк 11,47-51)
29„Тешко вам книжници и фарисеи, лицемери, зашто им ѕидате гробници на пророците и ги украсувате спомениците на праведните, 30па велите: ‚Да живеевме во дните на нашите татковци, немаше да станеме нивни соучесници во крвта на проро­ци­те.‘ 31#Дела 7,52А со тоа сведочите сами против се­бе, дека сте синови на оние што ги уби­ле пророците. 32#1 Сол 2,16Дополнете ја и вие мерата на тат­ковците ваши! 33#3,7; 12,34Змии и рожби аспидини, како ќе по­бегнете од пресудата за во пеколот? 34#1 Кор 12,28Затоа, ете, Јас праќам кај вас пророци и мудреци и книжници; едни ќе убиете и распнете, а други ќе тепате по синагогите и ќе ги прогонувате од град во град; 35#27,25; 1 Мојс 4,10; 2 Лет 24,20-22; Откр 16,6; 18,24за да падне врз вас сета праведна крв што е пролеана на земјата, од крвта на праведниот Авел па до крвта на За­харија, синот на Варахија, кого го убив­те меѓу храмот и жртвеникот. 36#24,34Вистина, ви велам: сето тоа ќе пад­не врз овој род!“
Исусовата љубов кон Ерусалим
(Лк 13,34-35)
37 # 21,35; 22,6; Дела 7,59 „Ерусалиме, Ерусалиме, што ги убиваш пророците и со камења ги за­си­пуваш испратените кај тебе! Колкупати сакав да ги соберам чедата твои, како квачката што ги собира пилињата свои под крилјата, а вие не сакавте. 38#Ер 7,14; 12,7; 22,5; Пс 69,25; Јн 2,19-21Ете, ви се остава пуст вашиот дом. 39#21,9; Пс 118,26; Лк 19,38Зашто ви велам: нема да Ме видите од сега додека не кажете: ‚Благословен е Оној, Кој иде во името Господово!‘“