YouVersion Logo
تلاش

Матеј 13

13
Параболи за Божјото царство
(Мк 4,1; Лк 8,4)
1Излегувајќи тој ден од куќата, Исус седна покрај морето. 2#Лк 5,1-3И се собра околу Него многу народ, така што Тој влезе во кораб и седна, а сиот народ стоеше на брегот.
Парабола за сејачот
(Мк 4,2-9; Лк 8,5-8)
3 # Мк 4,2-3 И им говореше многу во параболи, велејќи: „Ете, излезе сејач да сее; 4и кога сееше, едни зрна паднаа по­крај патот; долетаа птици и ги искол­ваа. 5Други паднаа на каменито место, ка­де што немаше многу земја, и набргу проникнаа, зашто земјата не беше дла­бока. 6#Јк 1,11Но, штом изгреа сонцето, тие свенаа, па, бидејќи немаа корен, се ису­ши­ја. 7Некои паднаа во трње и израсна тр­њето и ги задуши. 8#Јн 15,8.16Други паднаа на добра земја и дадоа добар плод; едно сто, друго шеесет, а трето триесет. 9Кој има уши да слуша, нека чуе.“
Целта на параболите
(Мк 4,10-12; Лк 8,9-10)
10И кога се приближија до Него уче­ниците, Му рекоа: „Зошто им зборуваш во парабола?“ 11#1 Кор 2,10; Ефес 3,3-4А Тој им одговори и рече: „Зашто вам ви е дадено да ги знаете тајните на царството небесно, а ним не им е дадено. 12#25,29; Мк 4,25; Лк 8,18; 19,26Кој има ќе му се даде и ќе му се преумножи; а кој нема, ќе му се земе и она што го има. 13#Ер 5,21; Лк 8,10Затоа им зборувам во параболи, за­што гледаат и не видат; слушаат и не можат да чујат, ниту пак, разбира­ат; 14#Ис 6,9-10; Мк 4,12; Дела 28,26-27и над нив се исполнува про­рош­твото на Исаија, кој вели: ‚Со уши ќе чу­ете и нема да разберете, со очи ќе гледате и нема да видите; 15#Јн 12,40срцето на овие луѓе закоравело и со ушите тешко слушаат; и ги затвориле очите свои за да не можат никогаш со очите да видат и со ушите да чујат и со срцето да разберат, та да се покајат и да ги исцелам.‘ 16#Лк 10,23Вашите, пак, очи се блажени, би­деј­ќи гледаат и ушите ваши – бидејќи слу­шаат; 17#Лк 10,24; Јн 8,56; Ефес 3,5; 1 Птр 1,10-12зашто вистина ви велам: многу пророци и праведници сакаа да видат што гледате вие, и не видоа, и да чујат што слушате вие, и не чуја.“
Објаснување на параболата за сејачот
(Мк 4,13-20; Лк 8,11-15)
18„Вие, пак, чујте ја параболата за се­јачот. 19Кај секого, што го слуша словото за царството и не го разбира, доаѓа лу­ка­виот и го граба посеаното во срцето не­гово; ете, тоа означува посеаното по­крај патот. 20#Дела 17,11; 1 Сол 1,6А посеаното на камен е оној што го слуша словото и веднаш со радост го прима; 21но нема во себе корен и е непостојан: дојдат ли неволји или гонење заради словото, веднаш отстапува. 22#6,24; Мк 4,19; 1 Тим 6,6-9Посеаното, пак, во трње е оној што го слуша словото, но грижите од овој свет и примамливото богатство го за­ду­шуваат словото и тоа останува без род. 23#Јн 15,8.16; Гал 5,22А посеаното на добра земја е оној што го слуша словото и го разбира, и дава плод: еден сто, друг шеесет, а трет триесет.“
Парабола за каколот
24 # Мк 4,26 И друга парабола им кажа, велејќи: „Царството небесно прилега на човек што посеал добро семе на својата нива. 25Но, додека спиеја луѓето, дојде не­говиот непријател и посеја меѓу житото какол, па си отиде. 26А кога израсна растението и донесе плод, тогаш се појави и каколот. 27И кога дојдоа слугите на стопанот, му рекоа: ‚Господаре, нели добро семе посеа на нивата своја? Од каде сега, пак, овој какол во неа?‘ 28А тој им рече: ‚Непријателот го на­прави тоа!‘ Слугите, пак, му рекоа: ‚Са­каш ли да одиме и да го исплевиме?‘ 29Но тој им рече: ‚Не, да не би, кор­нејќи го каколот, да искорнете заедно со него и жито; 30#3,12; Јн 15,6оставете нека расте и едното и другото, до жетвата; а по жетвата ќе им кажам на жетварите: соберете го најна­пред каколот и врзете го во снопови, за да се изгори; а, житото приберете го во мојата житница.‘“
Парабола за синаповото зрно
(Мк 4,30-32; Лк 13,18-19)
31 # 17,20; Лк 17,6 И друга парабола им кажа, кога ре­че: „Царството небесно прилега на си­напово зрно, кое човек го зел и го по­се­ал на нивата своја. 32#Ез 17,23; 31,6; Пс 104,12; Дан 4,9.18Тоа е најмало од сите семиња, но кога ќе израсне, поголемо е од сите гр­мушки, па станува дури и дрво, така што птиците небески долетуваат и застануваат на неговите гранки.“
Парабола за квасецот
(Лк 13,20-21)
33 # Лк 13,21; 1 Кор 5,6; Гал 5,9 И друга парабола им кажа: „Цар­ството небесно прилега на квасец, што го зема жена и го клава во три мери брашно, дури не скисне сето.“
Зошто Исус зборува во параболи
(Мк 4,33-34)
34Сето ова му го зборуваше Исус на народот во параболи и без параболи не им говореше ништо; 35#Пс 78,2за да се исполни реченото преку пророкот кој вели: „Со параболи ќе ја отворам устата Своја; ќе ги искажам тајните од создавањето на светот.“
Значењето на параболата за каколот
36 # 15,15; Мк 4,10; 7,17 Тогаш Исус го остави народот и влезе во една куќа. А учениците се приближија до Него и Му рекоа: „Про­тол­кувај ни ја параболата за каколот на нивата!“ 37#1 Кор 3,9#8,20А Тој им одговори и рече: „Сејачот на доброто семе е Синот Човечки. 38#1 Јн 3,10Нивата е овој свет; доброто семе – тоа се синовите на царството, а каколот – синовите на лукавиот. 39#3,12; Јоил 4,13; Откр 14,15-16Непријателот, пак, што го посеа, е ѓаволот; жетвата е крајот на светот, а жетварите се ангелите. 40#3,10; Мк 13,27; Јн 15,6И така, како што се собира плевата и се гори во оган, така ќе биде и при крајот на овој свет. 41#Соф 1,3; Откр 21,8Ќе испрати Синот Човечки Свои ангели и ќе ги соберат сите при­чи­ни­те­ли на гревот од Неговото царство, и оние што вршат незаконски дела, 42#8,12; Дан 3,6; Откр 20,15и ќе ги фрлат во вжарена печка; та­му ќе има плач и крцкање со заби. 43#11,15; Суд 5,31; Дан 12,3Тогаш праведниците ќе заблескаат како сонце во царството на нивниот Отец. Кој има уши да слуша, нека чуе!“
Парабола за скриеното богатство
44 # 19,21; Изреки 4,7 „Царството небесно прилега уште и на богатство сокриено во нива, кое го нашол човек и прикрил, па, од радост за него, отишол и продал сѐ што имал, и ја купил таа нива.“
Парабола за бисерот
45„Царството небесно прилега и на трговец, кој бара убави бисери; 46па, штом најде едно зрно скапоцен бисер, оди и продава сѐ што има и го купува.“
Парабола за мрежата
47„Царството небесно прилега, исто така, и на мрежа, која се фрла во морето и уловува секакви риби; 48и кога ќе се наполни, ја извлекуваат на брегот и седнуваат, па добрите риби ги собираат во садови, а лошите ги фр­лаат. 49#13,40-41; 25,32Така ќе биде и при крајот на светот: ќе излезат ангелите и ќе ги од­делат лошите од праведните, 50#13,42и ќе ги фрлат во вжарена печка: та­му ќе има плач и крцкање со заби.“
Заклучок
51 # 15,10 И ги праша Исус: „Дали го раз­брав­те сето ова?“ Тие Му одговорија: „Да, Господи!“ 52#5,17А Тој им рече: „Затоа секој книж­ник, кој се научил за царството небесно, прилега на домаќин што изнесува од своето сокровиште ново и старо.“
Исус се враќа во Назарет
(Мк 6,1-6; Лк 4,16-30)
53И, откако ги кажа Исус овие па­ра­боли, си замина оттаму. 54#2,23; Лк 4,16; Јн 7,15А штом дојде во Својот роден крај, го поучуваше народот во синагогите нивни. И сите се чудеа и велеа: „Од ка­де кај Него ваква мудрост и моќ? 55#12,46; 27,56; Лк 3,23; Јн 1,45; 6,42Нели е Овој син на дрводелецот? Мајка Му нели се вика Марија, и бра­ќа­та Негови – Јаков и Јосија, Симон и Ју­да? 56И сестрите Негови не се ли сите ме­ѓу нас? Од каде, пак, сето тоа кај Не­го?“ 57#16,14; Јн 4,44И се соблазнија заради Него. А Ис­ус им рече: „Нема пророк без чест, ос­вен во земјата негова и во домот негов.“ 58#8,10; 17,19И не направи таму многу чуда поради нивното неверие.

موجودہ انتخاب:

Матеј 13: MK2006

سرخی

شئیر

کاپی

None

کیا آپ جاہتے ہیں کہ آپ کی سرکیاں آپ کی devices پر محفوظ ہوں؟ Sign up or sign in

YouVersion آپ کے تجربے کو ذاتی بنانے کے لیے کوکیز کا استعمال کرتا ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا استعمال کرتے ہوئے، آپ ہماری کوکیز کے استعمال کو قبول کرتے ہیں جیسا کہ ہماری رازداری کی پالیسیمیں بیان کیا گیا ہے۔