Njéga̰g-Rəwtaje 14
BN89
14
Samso̰ taa dené ɓee lə Pilistije
1Samso̰ aw Timna ndá yeḛ oo ŋgoma̰də kára mbuna ŋgama̰dje’g mee ɓee’g lə Pilistije. 2Loo gə́ yeḛ tel ree ɓée ndá yeḛ ula bɔbeeje gə kea̰je taree pana: Mee ɓee gə́ Timna lé ma m’oo ŋgoma̰də kára mbuna ŋgama̰dje’d gə́ to ŋgalə Pilistije. Maji kar sí teaaje ɓasinè amje.
3Bɔbeeje gə kea̰je d’ilá keneŋ pana: See ŋgoma̰də godo mbuna ŋgama̰dje gə́ to ŋgalə ŋgakɔḭje əsé mbuna dəwje’g ləi ɓa i a kaw taa dené ɓee lə Pilistije gə́ lal kinja tamɔd dee wa.
Ndá Samso̰ ula bɔbeeje pana: Maji kari təa am ya mbata yeḛ taa kəm rəgm.
4Bɔbeeje gə kea̰je gər to gə́ né neelé ḭ rɔ Njesigənea̰’g el: mbata Samso̰ saŋg loo mba ra ta gə Pilistije gə́ ra ya. Mbata mee ndəaje gən lé Pilistije ɓa d’o̰ ɓee dɔ Israɛlje’g.
5Samso̰ deḛ gə bɔbeeje gə kea̰je d’ḭ na̰’d d’isi d’aw gə́ Timna. Loo gə́ deḛ teḛ loo-ndɔ-nduúje gə́ Timna ndá aa ooje, kura toboḭ inja mi hər-hər tila ne kəm Samso̰. 6Yen ŋga ndil Njesigənea̰ dəb dɔ Samso̰’g, Samso̰ lé né kára kara godo jia’g nɛ yeḛ ti toboḭ neelé mbidi-mbidi to gə́ ti ne ŋgon bya̰ bèe. Né gə́ yeḛ ra lé yeḛ pa taree ar bɔbeeje gə kea̰je d’oo el ya saar. 7Tɔɓəi yeḛ ɔd aw gə́ kəmee kédé ndá yeḛ aw wɔji ta gə ŋgoma̰də neelé ndá yeḛ taa kəmee rəgm ya. 8Ndɔje dəs lam ndá yeḛ tel aw Timna gogo gə mba taa dené lé ndá yeḛ aw gə mba koo yoo-toboḭ lé. Nɛ aa ooje, mba̰ tə̰ji gə ubu tə̰ji to mee yoo-toboḭ’g neelé. 9Yeḛ ɔr ubu tə̰ji lé jia’g o̰ ta-ta gə rəw, tɔɓəi loo gə́ yeḛ ree ne rɔ bɔbeeje’g gə kea̰je’g ndá yeḛ ar dee ubu tə̰ji lé ar dee d’o̰ tɔ. Nɛ yeḛ ula dee to gə́ yeḛ ɔr tə̰ji neelé mee yoo-toboḭ’g el.
Samso̰ pa gosota ar Pilistije
10Bɔ Samso̰je aw kəi lə ŋgoma̰də lé. Ndá lé neelé ɓa Samso̰ ra naḭ keneŋ, yee ɓa to néra basaje. 11Loo gə́ deḛ d’ée loo ree’g ləa ndá deḛ ɓar basa mareeje rɔ-munda mba kar dee nai səa. 12Samso̰ ula dee pana: M’a kun gosota né gə́ to loo-kiya’g kar sí. Ɓó lé seḭ ɔrje gelee amje mee ndɔje gə́ j’isi n’raje ne naḭ keneŋ neelé ləm, ɓó lé seḭ ribaje dəa ləm tɔ ndá m’a kar sí kubu-kaarje rɔ-munda ləm, gə kubuje gə́ ka̰ taa ne tor mar deeje rɔ-munda ləm tɔ. 13Nɛ ɓó lé seḭ asjekəm kɔrje gelee kamje el ndá to seḭ ɓa a kamje kubu-kaarje rɔ-munda gə kubuje gə́ ka̰ taa ne tor mar deeje rɔ-munda tɔ.
Deḛ d’ulá pana: Pa gosota ləi gə́ to loo-kiya’g lé ar sí j’oo.
14Yeḛ ula dee pana:
Yeḛ gə́ njesɔ maree lé nésɔ teḛ mée’g ləm,
Yeḛ gə́ njesiŋgamoŋ lé né gə́ lel teḛ mée’g ləm tɔ.
As ndɔ munda doŋgɔ lé deḛ d’askəm kɔr ginta né gə́ to loo-kiya’g lé el.
15Ndɔ gə́ njekɔm’g siri lé deḛ d’ula dené lə Samso̰ pana: Ɔs ŋgabije lé ɓɔḭ-ɓɔḭ aree ɔr ginta né gə́ to loo-kiya’g lé ar sí, ɓó lé bèe el ndá j’a rooi-i gə njémeekəije lə bɔbije na̰’d. Gə mba taa néje lə sí gə buguru ɓa seḭ ɓar síje ne gə mbəa. See to togə́bè el wa.
16Dené lə Samso̰ lé no̰ dəa’g pana: I ḛjim bəḭ-bəḭ ləm, i ndigim el ləm tɔ, i pa gosota né gə́ to loo-kiya’g ar dəwje ləm ndá i ɔr gelee am el!
Nɛ yeḛ tel ila’g pana: Ma m’ɔr gelee m’ar bɔmje əsé kɔmje el nɛ see i ŋga ɓa m’a kɔr gelee kari ɓəi wa.
17Yeḛ no̰ dəa’g as ndɔ siri loo gə́ deḛ d’isi loo-ra-naḭ’g lé, ndá ndɔ gə́ njekɔm’g siri lé yeḛ ɔr gelee aree mbata yeḛ jɔgee yaa̰. Ndá dené lé aw riba dɔ gosota né gə́ to loo-kiya’g lé ar dəwje ləa. 18Dəwje gə́ mee ɓee-boo’g lé d’ula Samso̰ ta mee ndɔ gə́ njekɔm’g siri’g loo gə́ kàr a gə kandə lé pana:
See ɗi ɓa lel unda ubu tə̰ji wa.
Esé see ɗi ɓa siŋga ur dɔ toboḭ’g wa.
Ndá yeḛ ula dee pana: Ɓó lé seḭ ndɔje ndɔ gə ma̰də maŋg ləm el ndá seḭ a kasjekəm ribaje dɔ gosota né gə́ to loo-kiya’g lé el.
19Gée gə́ gogo Ndil Njesigənea̰ dəb dəa’g ndá yeḛ ḭ aw Askalo̰. Yeḛ tɔl dəwje keneŋ rɔ-munda, tɔr kubuje lə dee, tɔɓəi ar deḛ gə́ njériba dɔ gosota né gə́ to loo-kiya’g lé kubuje gə́ ka̰ taa ne tor mar deeje. Nɛ oŋg ḭ səa pu aree tel aw kəi lə bɔbeeje. 20Deḛ taa dené ləa d’ar dəw kára gə́ mbuna basa mareeje’g, to yeḛ gə́ deḛ səa d’ɔm na̰’d sad lé ya.