YUHANNA 12
TCL02

YUHANNA 12

12
İsa Beytanya'da
(Mat.26:6-13; Mar.14:3-9)
1İsa, Fısıh Bayramı'ndan altı gün önce, ölümden dirilttiği Lazar'ın bulunduğu Beytanya'ya geldi. 2Orada kendisi için bir ziyafet düzenlediler. Marta hizmet ediyordu. İsa'yla birlikte sofrada oturanlardan biri de Lazar'dı. 3#Luk.7:37-38 Meryem, çok değerli saf hintsümbülü yağından yarım litre kadar#12:3 “Yarım litre kadar”: Grekçe “Bir litra” (bkz. Birimler Cetveli). getirerek İsa'nın ayaklarına sürdü ve saçlarıyla ayaklarını sildi. Ev yağın güzel kokusuyla doldu.
4-5Ama öğrencilerinden biri, İsa'ya sonradan ihanet eden Yahuda İskariot, “Bu yağ neden üç yüz dinara satılıp parası yoksullara verilmedi?” dedi. 6Bunu, yoksullarla ilgilendiği için değil, hırsız olduğu için söylüyordu. Ortak para kutusu ondaydı ve kutuya konulandan aşırıyordu.
7İsa, “Kadını rahat bırak” dedi. “Bunu benim gömüleceğim gün için saklasın. 8#Yas.15:11 Yoksullar her zaman aranızdadır, ama ben her zaman aranızda olmayacağım.”
9Yahudiler'den büyük bir kalabalık İsa'nın Beytanya'da bulunduğunu öğrendi ve yalnız İsa için değil, O'nun ölümden dirilttiği Lazar'ı da görmek için oraya geldi. 10Başkâhinler ise Lazar'ı da öldürmeyi tasarladılar. 11Çünkü onun yüzünden birçok Yahudi gidip İsa'ya iman ediyordu.
İsa'nın Yeruşalim'e Girişi
(Mat.21:1-11; Mar.11:1-11; Luk.19:28-40)
12Ertesi gün, bayramı kutlamaya gelen büyük kalabalık İsa'nın Yeruşalim'e gelmekte olduğunu duydu. 13#Mez.118:25-26 Hurma dalları alarak O'nu karşılamaya çıktılar. “Hozana! Rab'bin adıyla gelene, İsrail'in Kralı'na övgüler olsun!” diye bağırıyorlardı.
14-15 # Zek.9:9 İsa bir sıpa bulup üzerine bindi. Yazılmış olduğu gibi,
“Korkma, ey Siyon kızı!
İşte, Kralın sıpaya binmiş geliyor.”
16Öğrencileri ilkin bunları anlamadılar. Ama İsa yüceltildikten sonra bu sözlerin O'nun hakkında yazıldığını, halkın bunları O'nun için yaptığını hatırladılar. 17Lazar'ı mezardan çağırıp ölümden dirilttiği sırada İsa'yla birlikte bulunan kalabalık buna tanıklık etti. 18İsa'nın bu doğaüstü belirtiyi gerçekleştirdiğini duyan halk O'nu karşılamaya çıktı. 19Ferisiler ise birbirlerine, “Görüyorsunuz, elinizden hiçbir şey gelmiyor. Bütün dünya O'nun peşine takıldı” dediler.
İsa Öleceğini Önceden Bildiriyor
20Bayramda tapınmak üzere Yeruşalim'e gidenler arasında bazı Grekler vardı. 21Bunlar, Celile'nin Beytsayda Kenti'nden olan Filipus'a gelerek, “Efendimiz, İsa'yı görmek istiyoruz” diye rica ettiler.
22Filipus gitti, bunu Andreas'a bildirdi. Andreas ve Filipus da gidip İsa'ya haber verdiler.
23İsa, “İnsanoğlu'nun yüceltileceği saat geldi” diye karşılık verdi. 24“Size doğrusunu söyleyeyim, buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir. 25#Mat.10:39; 16:25; Mar.8:35; Luk.9:24; 17:33 Canını seven onu yitirir. Ama bu dünyada canını gözden çıkaran#12:25 “Canını gözden çıkaran”: Grekçe “Canından nefret eden”. onu sonsuz yaşam için koruyacaktır. 26Bana hizmet etmek isteyen, ardımdan gelsin. Ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak. Baba, bana hizmet edeni onurlandıracaktır. 27Şimdi yüreğim sıkılıyor, ne diyeyim? ‘Baba, beni bu saatten kurtar’ mı diyeyim? Ama ben bu amaç için bu saate geldim. 28Baba, adını yücelt!”
Bunun üzerine gökten bir ses geldi: “Adımı yücelttim ve yine yücelteceğim.”
29Orada duran ve bunu işiten kalabalık, “Gök gürledi” dedi.
Başkaları, “Bir melek O'nunla konuştu” dedi.
30İsa, “Bu ses benim için değil, sizin içindi” dedi. 31“Bu dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın egemeni#12:31 “Bu dünyanın egemeni”: Şeytan. şimdi dışarı atılacak. 32Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim.” 33İsa bunu, nasıl öleceğini belirtmek için söylüyordu.
34 # Mez.110:4; Yşa.9:7; Hez.37:25; Dan.7:14 Kalabalık O'na şöyle karşılık verdi: “Kutsal Yasa'dan öğrendiğimize göre Mesih sonsuza dek kalacaktır. Nasıl oluyor da sen, ‘İnsanoğlu yukarı kaldırılmalıdır’ diyorsun? Kimdir bu İnsanoğlu?”
35İsa, “Işık kısa bir süre daha aranızdadır” dedi. “Karanlıkta kalmamak için ışığınız varken yürüyün. Karanlıkta yürüyen nereye gittiğini bilmez. 36Sizde ışık varken ışığa iman edin ki, ışık oğulları olasınız.”
İsa bu sözleri söyledikten sonra uzaklaşıp onlardan gizlendi.
Halkın İnadı
37Gözleri önünde bunca doğaüstü belirti gerçekleştirdiği halde O'na iman etmediler. 38#Yşa.53:1 Bütün bunlar Peygamber Yeşaya'nın söylediği şu söz yerine gelsin diye oldu:
“Rab, verdiğimiz habere kim inandı?
Rab'bin gücü kime açıklandı?”
39-40 # Yşa.6:10 İşte bu yüzden iman edemiyorlardı. Nitekim Yeşaya başka bir yerde de şöyle demişti:
“Tanrı onların gözlerini kör etti
Ve yüreklerini nasırlaştırdı.
Öyle ki, gözleri görmesin,
Yürekleri anlamasın
Ve bana dönmesinler.
Dönselerdi, onları iyileştirirdim.”
41Bunları söyleyen Yeşaya, İsa'nın yüceliğini görmüş ve O'nun hakkında konuşmuştu. 42Bununla birlikte, önderlerin bile birçoğu İsa'ya iman etti. Ama Ferisiler yüzünden, havra dışı edilmemek için iman ettiklerini açıkça söylemediler. 43Çünkü insandan gelen övgüyü, Tanrı'dan gelen övgüden daha çok seviyorlardı.
44İsa yüksek sesle, “Bana iman eden bana değil, beni gönderene iman etmiş olur” dedi. 45“Beni gören beni göndereni de görür. 46Bana iman eden hiç kimse karanlıkta kalmasın diye, dünyaya ışık olarak geldim. 47Sözlerimi işitip de onlara uymayanı ben yargılamam. Çünkü ben dünyayı yargılamaya değil, dünyayı kurtarmaya geldim. 48Beni reddeden ve sözlerimi kabul etmeyen kişiyi yargılayacak biri var. O kişiyi son günde yargılayacak olan, söylediğim sözdür. 49Çünkü ben kendiliğimden konuşmadım. Beni gönderen Baba'nın kendisi ne söylemem ve ne konuşmam gerektiğini bana buyurdu. 50O'nun buyruğunun sonsuz yaşam olduğunu biliyorum. Bunun için ne söylüyorsam, Baba'nın bana söylediği gibi söylüyorum.”

Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi), The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları 2001, 2008


Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008 Hakkında Daha Fazlasını Öğrenin

Her gün Tanrı ile yakınlık aramanız için sizi cesaretlendiriyor ve bu mücadeleye davet ediyor.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.