SAN MATEO 5
MIBDBL
5
1Te ni jito Jesús nuū ñáyuu cuehē. Te ni caa ya yucu cuahān yā, te ni cucōo ya. Te tēe cáscuáha jíín yá, ni jinūcoo de nuū yā yūcuán. 2Te ni quejéé yá ni steén yā tāca jnúhun yáha nuū de:
Jnūhun yōhyo ndetū
(Lc. 6.20‑23)
3Yōhyo ndetū ñayuu jeē cánacuni i jeē tu íyó váha ánuá i sɨquɨ̄ cuéchi i, chi je ni quɨ̄vɨcoo i ndaha Yaā andɨvɨ́ jéē ndácu ya jniñu nuū i.
4’Yōhyo ndetū ñayuu cácucuíhyá ni, chi ndusɨɨ̄ ni i sáha Yaā Dios.
5’Yōhyo ndetū ñayuu cáhīyo vītá suchí ini, chi ni jejnūhun ya jeē cutahū i ñayɨ̄vɨ́.
6’Yōhyo ndetū ñayuu jeē nájnūhun jeē cájiī i sōco cájichī i, súcuan jnáā i sáha i jniñu ndaā, chi máá yá chindéé ñáhán yá i jeē cuu sáha i.
7’Yōhyo ndetū ñayuu cácundáhú ni jnáhan, chi suni cundáhú ni Yaā Dios i.
8’Yōhyo ndetū ñayuu cáhīyo ndoo ini anuá, chi coto i nuū Yaā Dios.
9’Yōhyo ndetū ñayuu cánasámanī jnáhan, chi cahān Yaā Dios jeē sēhe ya cácuu i.
10’Yōhyo ndetū ñayuu jeē cájito xeēn ɨnga ñayuu i sɨquɨ̄ jeē casáha i jniñu ndaā, chi je ni quɨ̄vɨcoo i ndaha Yaā andɨvɨ́ jéē ndácu ya jniñu nuū i.
11’Yōhyo ndetū maá ró jijnáhan ró núu cácahān neé i nuū rō jeē sɨquɨ́ ruhū, te coto xeēn i róhó, te stáú yáhu i róhó, vēsú tú cuēchi ró. 12Na cúsɨɨ̄ ni rō jijnáhan ró núu súcuan, te sa víhyá gā cusɨɨ̄ ni rō, chi cáhnu ndasɨ́ coo tahū rō nde andɨvɨ́. Chi suni súcuan ni cajito xeēn i tāca tée ni canacani jnūhun Yaā Dios jeē ní quijicoo xīhna gā vēsú rohó.
Jnūhun yátá sɨ́quɨ̄ ñɨɨ̄ jiín sɨ́quɨ̄ luz
(Mr. 9.50; Lc. 14.34‑35)
13’Máá ró jijnáhan ró cájejníñu ró ini ñayɨ̄vɨ nájnūhun jéjníñu ñɨɨ̄ nuū cúñu návāha tú tehyū. Te núu ñɨɨ̄ ún na náā jeē uhvuá, ¿te ndese nduu uhvuā tucu? Tuá cuajníñu cuɨtɨ gā, chi sa cate ñayuu te cueñū i sɨquɨ̄.
14’Máá ró cácuu nájnūhun luz jeē steén ini anuá ñayuu ñayɨ̄vɨ́. Te cácuu ró nájnūhun ɨɨn ñuu íne xinī yúcu, jeē ma cúu quɨsāhí. 15Te ni tu nástɨ́ɨn ñayuu ɨɨn lámpara te chune i chīji cajón, chi sa suhva jéni i nuū sucún, návāha cundijin nuū tāca jéē cáyūcú ini vehe. 16Te suni súcuan na stéén rō luz maá ró nuū tāca ñáyuu, te suu cúu jeē cúni i jniñu váha cásáha ró, te cahān i jeē yóhyo vāha Yaā cúu Tátá rō jeē ndeé yá andɨvɨ́.
Jeē ni stéén yā sɨquɨ̄ ley Yaā Dios
17’Ma cáni ni rō jijnáhan ró jéē véji ri snáā rī ley jeē ni jéhe Yaā Dios nuū Moisés, jiín jéē snáā rī tāca jnúhun ni cacahān tēe ni canacani jnūhun ya jenahán. Tú vēji ri jeē snáā rī, chi sa suhva jeē steén cají rí jnūhun ndíso. 18Chi jendaá cahán rī jiín ró jeē núu níní íyó andɨvɨ́ jíín ñáyɨ̄vɨ́, te ma náā cuɨtɨ ni ɨɨn punto ni ɨɨn letra nuū tútu ley yā, chi nde na squícu tācá ndɨhɨ jnūhun jeē cahán. 19Núu súcuan te núu ɨɨn ñayuu tu squícu i ɨɨn jnūhun yáha jéē ndácu ley yā, vēsú ɨɨn jnūhun lulí gá cúu, te núu stéén i jeē suni súcuan sáha sava ga ñayuu, núu súcuan te cuu i ñayuu núu ga ichi andɨvɨ́ nuū ndácu Yaā Dios jniñu. Te núu ɨɨn ñayuu squícu i te stéén i jeē squícu ñayuu, yūcuán na te cujéhnu i ichi andɨvɨ́ nuū ndácu Yaā Dios jniñu. 20Chi cáhán rī jiín ró jeē núu tú coo ndaā gā jniñu cásáha ró vēsú jniñu cásáha tēe cástéén tutu ley yā jiín tée grupo fariseo, te ma quɨ́vɨcoo cuɨtɨ rō ndaha Yaā andɨvɨ́ jéē ndacu ya jniñu nuū rō.
Jeē ni stéén yā jeē ma quɨtɨ́ ni yō
(Lc. 12.57‑59)
21’Je ni cajini ró jnúhun ni cacahān jiín ñáyuu jenahán, jeē ma cáhni i ndɨ̄yɨ, te na‑ni ñayuu núu cahni i ndɨ̄yɨ, te cundaā cuēchi i nuū tāca tóhō, achí. 22Te ruhū chi cáhán rī jiín ró, vēsú núu máá jéē quɨtɨ́ ni ɨɨn ñayuu jíto i jnáhan i, suni cundaā sɨquɨ̄ cuéchi i ún. Te núu ɨɨn ñayuu cahān neé i nuū jnáhan i, núu súcuan te cundaā cuēchi i un núū justicia cujéhnu ga. Te núu ɨɨn ñayuu cahān i nuū jnáhan i: Róhó jéē canéé íī, achi i, núu súcuan te quɨ̄vɨ i nuū ñuhún infierno te núu ma nácani ni i.
23’Jeē yúcuan te núu ni jinū rō nuū altar jiín jéē socó rō nuū Yaā Dios, te núu ni nucūhun ni rō jeē ni sáha ró cuéchi sɨquɨ̄ jnáhan ró, 24núu súcuan te squéndōo ró jéē socó rō ún xiin altar, te xīhna gā quihīn rō ndumanī rō jiín jnáhan ró. Yūcuán na te nandicó ró socō rō.
25’Te núu ɨɨn ñayuu quihīn i jíín ró nuū tohó jeē cacān i cuēchi sɨquɨ̄ rō, núu súcuan te níní cuáhān rō jiín i ichi te sándaā maá ró jíín i, návāha ma squɨ́vɨ i róhó núū juez. Chi juez siáha de róhó núū policía, te chune de róhó vecāa. 26Te jendaá cahán rī jiín ró jeē ma quénda cuɨtɨ rō yūcuán, chi nde chunaa rō ndɨhɨ cuɨtɨ xūhun jéē cájicān de.
Jeē ni stéén yā jeē ma cósɨ́quɨ́ ndéē jnáhan
27’Ni cajini ró jnúhun ni cacahān jenahán jeē ma cósɨ́quɨ́ ndéē jnáhan ñayuu. 28Te ruhū chi cáhán rī jiín ró jeē núu ɨɨn tēe ndéhe de nuū ɨɨn ñahan jeē ndíyo ni de ña, yūcuán na te je ni casɨ́quɨ́ ndéē de ñahan ún ini anuá de.
29’Núu súcuan te núu tɨnūu lado váha ró sáha jeē quɨ́vɨ ró cuéchi, vāha ga quenehen ró te scáne ró, návāha tuá sáha ró cuéchi. Chi vāha gā jeē náā ɨɨn tɨnūu ró vēsú jeē cóo ndɨhɨ yɨquɨ cúñu rō te quihīn rō infierno. 30Te núu ndaha váha ró sáha jeē quɨ́vɨ ró cuéchi, vāha ga cahnde rō te scáne ró, návāha tuá sáha ró cuéchi. Chi vāha ga jeē náā ɨɨn ndaha ró vēsú jeē cóo ndɨhɨ yɨquɨ cúñu rō te quihīn rō infierno.
Jeē ni stéén yā jeē ma ndusɨ́ɨn jnáhan
(Mt. 19.9; Mr. 10.11‑12; Lc. 16.18)
31’Te suni ni cacahān nde jenahán: Núu ndé ɨɨn cúní stóo ñasɨhɨ́, te na cuáha acta nuū ña jeē ndusɨ́ɨn jíín ña. 32Te ruhū chi sa cáhán rī jiín ró jeē núu ɨɨn tēe stóo de ñasɨhɨ́ de, te núu nasūu jéē tɨ́jnɨ ni ña, núu súcuan te sáha de jeē casɨ́quɨ́ ndéē ña de, chi condee ña jíín ɨnga tēe. Te núu ɨɨn tēe condeca de ñahan ní ndusɨ́ɨn, suni cásɨ́quɨ́ ndéē de ña.
Jeē ni stéén yā sɨquɨ̄ jnúhun jéjnūhun téyɨ́
33’Te suni ni cajini ró jnúhun jeē ni cáhān jiín ñáyuu nde jenahán: Núu ni jejnūhun téyɨ́ ró jeē squícu ró, jíto jínúū Yaā Dios, núu súcuan te cánuú squícu ró jéē ni cáhān teyɨ́ ró un, áchí. 34Te ruhū chi cáhán rī jiín ró jijnáhan ró jeē ní ɨɨn sɨquɨ̄ jníñu ma cahán teyɨ́ ró nde jiín sɨ́hvɨ́ Yaā Dios, ni ma cahán teyɨ́ ró jeē jíto jínúū yā. Te núu jéjnūhun téyɨ́ ró te tú vāha jeē ndácunehen ró andɨvɨ́ ni ñayɨ̄vɨ́. Chi andɨvɨ́ cúu nuū íin mesa nuū ndácu Yaā Dios jniñu. 35Te ñayɨ̄vɨ cúu nájnūhun teyū nuū íin jehē yā. Te ni ma ndácunehen ró ñuu Jerusalén, chi suu cúu ñuu maá Yáā cúu Rey cujéhnu. 36Ni ma cahán rō jeē na cóndee cuēchi sɨquɨ̄ rō núu tu squícu ró. Ma cahán rō súcuan, chi ma cúu cuɨtɨ sáha ró jéē ni ɨɨn ixi xíní rō nducuíjín chí ndujnúú. 37Chi suhva‑ni cahān rō: Cuu, achi rō. Tuú, achi rō. Chi núu chisóó gá rō jnūhun cahān rō, te nuū jexeén vēji.
Jeē ni stéén yā jeē ma cuáha yó jéē ndútahū ñayuu
(Lc. 6.29‑30)
38’Ni cajini ró jnúhun jeē ni cáhān jiín ñáyuu jenahán: Núu ɨɨn tēe ndahva de tɨnūu jnáhan de, suni súcuan na ndáhva tɨnūú de. Te núu ɨɨn tēe stáva de jnūhun jnáhan de, suni súcuan na stáva jnūhun de, áchí. 39Te ruhū chi sa cáhán rī jiín ró: Ma nácuāha ró jéē ndútahū tēe sáha ndevāha jíín ró. Chi sa núu ndé tée cani de yɨquɨ núú lado váha ró, te vāha ga suni cuāha ró ɨnga lado cani de, vēsú jeē nácuāha ró jéē ndútahū de. 40Te núu ndé tée stáú yáhu de róhó te quénde de camisa rō, suni cuāha ró jnúhun jeē na quíhín de jíín ndé tɨcāchi ró. 41Te núu ndé tée scáca de róhó jéē condiso ró ndajníñu de ɨɨn kilómetro, te caca ró úū kilómetro jiín de. 42Te na‑ni ñayuu núu jícán i ndajníñu ró, te cuāha ró núū i. Te ñayuu jicán núu ndajníñu nuū rō, ma sasáhán ró cuāha ró núū i.
Jnūhun jeē cundáhú ni yō ñayuu cájito uhū yohó
(Lc. 6.27‑28, 32‑36)
43’Te suni ni cajini ró jnúhun jeē ni cáhān nde jenahán: Cundáhú ni rō ñayuu cáhīyo manī jiín ró, te coto uhū rō ñayuu cájito uhū rohó, áchí. 44Te ruhū chi sa cáhán rī jiín ró: Cundáhú ni rō ñayuu cájito uhū rohó. Te cacān rō jeē váha coo ñayuu cácahān ndevāha sɨquɨ̄ rō. Te sáha vāha ró jíín ñáyuu cáquɨtɨ̄ ni nuū rō. Te cacān tahú rō jehē ñáyuu cácahān neé núū rō te cájito xeēn i róhó. 45Te súcuan stéén rō jeē cácuu ró séhe máá Tátá rō, Yaā ndeé andɨvɨ́, chi máá yá jéhe niāndii cúndijin nuū ñáyuu cunéé jíín ñáyuu váha. Te jéhe ya saū nuū ñáyuu casáha jniñu ndaā jiín núū ñáyuu casáha jniñu néé. 46Chi núu íyó mánī rō jiín máá‑ni ñayuu jeē maní jiín ró, te tú na tahū nihīn rō nuū yā. Chi nde tēe cástútú xúhun renta jeē castáhú, suni súcuan cásáha de. 47Te núu máni jnáhan ró cáhán yɨñúhún ró jiín, ¿te na vé jeē váha ga sáha ró núu súcuan? Chi nde ñayuu tu cácandíje Yaā Dios, suni súcuan cásáha i. 48Núu súcuan te ndaā na cóo ndɨhɨ jeē sáha ró, nájnūhun íyó ndáā ndɨhɨ jeē sáha Tátá rō, Yaā ndeé andɨvɨ́.
Jeē ni stéén yā ndese sáha yó jniñu váha