ܡܬ‌ܝ 1

1
ܝܘܒܠܐ ܕܒܝܬܘܬ‌ܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
ܠܘܩܐ 3‏:22‏-38
1ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܝܼܠܝܼܕܘܼܬܵ‌ܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܕܵܘܝܼܕ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ.2ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܐܝܼܣܚܵܩ؛ ܐܝܼܣܚܵܩ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂؛ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܝܼܗܘܼܕܵܐ ܘܠܐܲܚܘܿܢܘܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ؛3ܝܼܗܘܼܕܵܐ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܦܲܪܨ ܘܠܙܲܪܚ ܡ̣ܢ ܬܵܡܵܪ؛ ܦܲܪܨ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܚܸܨܪܘܿܢ؛ ܚܸܨܪܘܿܢ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܐܵܪܵܡ؛4ܐܵܪܵܡ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܥܲܡܝܼܢܵܕܵܒ݂؛ ܥܲܡܝܼܢܵܕܵܒ݂ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܢܸܚܫܘܿܢ؛ ܢܸܚܫܘܿܢ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܣܲܠܡܘܿܢ؛5ܣܲܠܡܘܿܢ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܒܵܥܲܙ ܡ̣ܢ ܪܵܚܵܒ݂؛ ܒܵܥܲܙ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܥܘܿܒ݂ܝܼܕ ܡ̣ܢ ܪܥܘܿܬ؛ ܥܘܿܒ݂ܝܼܕ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܐܝܼܫܲܝ؛6ܐܝܼܫܲܝ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܕܵܘܝܼܕ ܡܲܠܟܵܐ؛ ܕܵܘܝܼܕ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܫܠܹܝܡܘܿܢ ܡ̣ܢ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܕܐܘܿܪܝܼܵܐ؛7ܫܠܹܝܡܘܿܢ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܪܚܸܒ݂ܥܲܡ؛ ܪܚܸܒ݂ܥܲܡ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܐܲܒ݂ܝܼܵܐ؛ ܐܲܒ݂ܝܼܵܐ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܐܵܣܵܐ؛8ܐܵܣܵܐ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܝܵܗܘܿܫܵܦܵܛ؛ ܝܵܗܘܿܫܵܦܵܛ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܝܘܿܪܵܡ؛ ܝܘܿܪܵܡ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܥܘܿܙܝܼܵܐ؛9ܥܘܿܙܝܼܵܐ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܝܘܿܬܵܡ؛ ܝܘܿܬܵܡ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܐܵܚܵܙ؛ ܐܵܚܵܙ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܚܹܙܲܩܝܵܐ؛10ܚܹܙܲܩܝܵܐ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܡܢܲܫܹܐ؛ ܡܢܲܫܹܐ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܐܲܡܘܿܢ؛ ܐܲܡܘܿܢ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܝܘܿܫܝܼܵܐ؛11ܝܘܿܫܝܼܵܐ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܝܘܿܟܲܢܝܵܐ ܘܠܐܲܚܘܿܢܘܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܒܥܕܵܢܵܐ ܕܓܵܠܘܼܬܵ‌ܐ ܕܒܵܒܹܠ.#ܒ ܡܠܟ̈ܐ 24‏:14‏-15؛ ܒ ܕܒܪܝܡܝܢ 36‏:10؛ ܐܪܡܝܐ 27‏:2012ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܓܵܠܘܼܬܵ‌ܐ ܕܒܵܒܹܠ، ܝܘܿܟܲܢܝܵܐ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܫܹܠܲܬܐܹܝܠ؛ ܫܹܠܲܬܐܹܝܠ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܙܘܼܪܒܵܒܹܠ؛13ܙܘܼܪܒܵܒܹܠ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܐܲܒ݂ܝܼܘܿܕ؛ ܐܲܒ݂ܝܼܘܿܕ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܐܸܠܝܵܩܝܼܡ؛ ܐܸܠܝܵܩܝܼܡ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܥܵܙܘܿܪ؛14ܥܵܙܘܿܪ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܙܵܕܘܿܩ؛ ܙܵܕܘܿܩ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܐܲܟܝܼܢ؛ ܐܲܟܝܼܢ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܐܹܠܝܼܘܿܕ؛15ܐܹܠܝܼܘܿܕ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ؛ ܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܡܵܬܲܢ؛ ܡܵܬܲܢ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂؛16ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܝܵܘܣܸܦ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܕܡܲܪܝܲܡ، ܕܡܸܢܘܼܗ̇ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܝܠܝܼܕܵܐ ܝܼܫܘܿܥ، ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܩܸܪܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ.17ܗܵܕܟ݂ܵܐ، ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܫܲܪ̈ܒܵܬܹ‌ܐ ܡ̣ܢ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܗܲܠ ܕܵܘܝܼܕ ܐܲܪܒܲܥܣܲܪ ܫܲܪ̈ܒܵܬܹ‌ܐ ܝܢܵܐ، ܡ̣ܢ ܕܵܘܝܼܕ ܗܲܠ ܓܵܠܘܼܬܵ‌ܐ ܕܒܵܒܹܠ ܐܲܪܒܲܥܣܲܪ ܫܲܪ̈ܒܵܬܹ‌ܐ ܝܢܵܐ، ܘܡ̣ܢ ܓܵܠܘܼܬܵ‌ܐ ܕܒܵܒܹܠ ܗܲܠ ܡܫܝܼܚܵܐ ܐܲܪܒܲܥܣܲܪ ܫܲܪ̈ܒܵܬܹ‌ܐ ܝܢܵܐ.
ܝܠܝܕܘܬ‌ܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
ܠܘܩܐ 2‏:1‏-7
18ܡܵܘܠܵܕܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܗܘܹܐ ܠܹܗ: ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܲܪܝܲܡ ܝܸܡܹܗ ܛܠܝܼܒܬܵ‌ܐ ܝܗܘܵܐ ܠܝܵܘܣܸܦ، ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܫܲܪܲܟܬܵܝܗ‌ܝ ܦܝܼܫ ܠܵܗ̇ ܚܙܝܼܬܵ‌ܐ ܒܛܝܼܢܬܵ‌ܐ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ.19ܣܵܒܵܒ ܝܵܘܣܸܦ ܓܲܒ݂ܪܘܼܗ̇ ܟܹܐܢܵܐ ܝܗܘܵܐ، ܠܵܐ ܒܥܹܐ ܠܹܗ ܕܡܲܢܟܸܦ ܗܘܵܐ ܠܵܗ̇ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ، ܘܬܘܼܚܡܸܢܹܗ ܕܒܛܸܫܘܵܐ ܪܲܦܹܐ ܗܘܵܐ ܠܵܗ̇.
20ܐܝܼܢܵܐ ܟܲܕ ܗ̇ܘ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܬܲܚܡܘܼܢܹܐ، ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܐܸܠܹܗ ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܚܸܠܡܵܐ، ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܝܵܘܣܸܦ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܕܵܘܝܼܕ، ܠܵܐ ܙܵܕܥܹܬ ܠܸܫܩܵܠܵܐ ܠܡܲܪܝܲܡ ܕܗܵܘܝܵܐ ܒܲܟ݂ܬܘܼܟ݂، ܣܵܒܵܒ ܗ̇ܘ ܕܦܝܼܫ ܠܹܗ ܒܛܝܼܢܵܐ ܒܝܼܘܼܗ̇ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܝܠܹܗ.21”ܒܸܬ ܗܲܨܠܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ، ܘܒܸܬ ܩܵܪܹܝܬ ܫܸܡܹܗ ܝܼܫܘܿܥ، ܣܵܒܵܒ ܗ̇ܘ ܒܸܬ ܦܲܪܸܩ ܠܥܲܡܹܗ ܡ̣ܢ ܚܛܝܼܵܬܵܝ̈ܗ‌ܝ.“
22ܟܠܵܗ̇ ܐܵܗܵܐ ܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܕܦܵܐܹܫ ܬܘܼܡܸܡܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܦܝܼܫ ܠܹܗ ܐܡܝܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ ܒܝܲܕ ܢܒ݂ܝܼܵܐ، ܕܐܡܝܼܪܹܗ:
23ܗܵܐ ܒܬܘܼܠܬܵ‌ܐ ܒܸܬ ܒܵܛܢܵܐ ܘܒܸܬ ܗܲܨܠܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ، ܘܒܸܬ ܩܵܪܝܼ ܫܸܡܹܗ ܥܲܡܲܢܘܼܐܹܝܠ،#ܐܫܥܝܐ 7‏:14ܕܦܝܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܦܘܼܫܩܵܐ: ”ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܡܲܢ.“
24ܘܟܲܕ ܪܥܝܼܫ ܠܹܗ ܝܵܘܣܸܦ ܡ̣ܢ ܫܸܢܬܹܗ، ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܕܦܝܼܫ ܠܹܗ ܦܩܝܼܕܵܐ ܒܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ، ܘܫܩܝܼܠܵܐ ܠܹܗ ܕܗܵܘܝܵܐ ܒܲܟ݂ܬܹܗ؛25ܘܠܵܐ ܝܕܝܼܥܵܐ ܠܹܗ ܗܲܠ ܕܗܘܼܨܸܠ ܠܵܗ̇ ܒܪܘܿܢܘܼܗ̇؛ ܘܩܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܫܸܡܹܗ ܝܼܫܘܿܥ.

YouVersion использует файлы cookie, чтобы персонализировать ваше использование приложения. Используя наш веб-сайт, вы принимаете использование нами файлов cookie, как описано в нашей Политике конфиденциальности

;