Romani 12
VDC

Romani 12

12
Predarea în slujba lui Dumnezeu
1Vă îndemn#2 Cor. 10:1. dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să#1 Pet. 2:5. aduceţi#Ps. 50:13,14. Cap. 6:13,16,19. 1 Cor. 6:13,20. trupurile voastre ca o jertfă#Evr. 10:20. vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. 2#1 Pet. 1:14. 1 Ioan 2:15. nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi#Efes. 1:18; 4:23. Col. 1:21,22; 3:10. prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi#Efes. 5:10,17. 1 Tes. 4:3. bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și desăvârșită. 3Prin harul#Cap. 1:5; 15:15. 1 Cor. 3:10; 15:10. Gal. 2:9. Efes. 3:2,7,8. care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să#Prov. 25:27. Ecl. 7:16. Cap. 11:20. nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia#1 Cor. 12:7,11. Efes. 4:7.. 4Căci, după cum#1 Cor. 12:12. Efes. 4:16. într-un trup avem mai multe mădulare, și mădularele n-au toate aceeași slujbă, 5tot așa și noi#1 Cor. 10:17; 12:20,27. Efes. 1:23; 4:25., care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. 6Deoarece avem#1 Cor. 12:4. 1 Pet. 4:10,11. felurite daruri, după#Vers. 3. harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei#Fapte 11:27. 1 Cor. 12:10,28. 1 Cor. 13:2; 14:1,6,29,31. să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui. 7Cine este chemat la o slujbă să se ţină de slujba lui. Cine#Fapte 13:1. Gal. 6:6. Efes. 4:11. 1 Tim. 5:17. învaţă pe alţii să se ţină de învăţătură. 8Cine#Fapte 15:32. 1 Cor. 14:3. îmbărbătează pe alţii să se ţină de îmbărbătare. Cine#Mat. 6:1-3. dă să dea cu inimă largă. Cine#Fapte 20:28. 1 Tim. 5:17. Evr. 13:7,24. 1 Pet. 5:2. cârmuiește să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie s-o facă cu#2 Cor. 9:7. bucurie.
Dragostea să se arate în toate
9Dragostea#1 Tim. 1:5. 1 Pet. 1:22. să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază#Ps. 34:14; 36:4; 97:10. Amos 5:15. de rău și lipiţi-vă tare de bine. 10Iubiţi-vă unii pe alţii cu#Evr. 13:1. 1 Pet. 1:22; 2:17; 3:8. 2 Pet. 1:7. o dragoste frăţească. În cinste#Filip. 2:3. 1 Pet. 5:5., fiecare să dea întâietate altuia. 11În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul. Slujiţi Domnului. 12Bucuraţi-vă#Luca 10:20. Cap. 5:2; 15:13. Filip. 3:1; 4:4. 1 Tes. 5:16. Evr. 3:6. 1 Pet. 4:13. în nădejde. Fiţi răbdători#Luca 21:19. 1 Tim. 6:11. Evr. 10:36; 12:1. Iac. 1:4; 5:7. 1 Pet. 2:19,20. în necaz. Stăruiţi#Luca 18:1. Fapte 2:42; 12:5. Efes. 6:18. Col. 4:2. 1 Tes. 5:17. în rugăciune. 13Ajutaţi#1 Cor. 16:1. 2 Cor. 9:1,12. Evr. 6:10; 13:16. 1 Ioan 3:17. pe sfinţi când sunt în nevoie. Fiţi primitori#1 Tim. 3:2. Tit 1:8. Evr. 13:2. 1 Pet. 4:9. de oaspeţi. 14Binecuvântaţi#Mat. 5:44. Luca 6:28; 23:34. Fapte 7:60. 1 Cor. 4:12. 1 Pet. 2:23; 3:9. pe cei ce vă prigonesc: binecuvântaţi și nu blestemaţi. 15Bucuraţi-vă#1 Cor. 12:26. cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng. 16Aveţi#Cap. 15:5. 1 Cor. 1:10. Filip. 2:2; 3:16. 1 Pet. 3:8. aceleași simţăminte unii faţă de alţii. Nu umblaţi#Ps. 131:1,2. Ier. 45:5. după lucrurile înalte, ci rămâneţi la cele smerite. Să nu#Prov. 3:7; 26:12. Is. 5:21. Cap. 11:25. vă socotiţi singuri înţelepţi.
Răzbunarea este a Domnului
17Nu#Prov. 20:22. Mat. 5:39. 1 Tes. 5:15. 1 Pet. 3:9. întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi#Cap. 14:16. 2 Cor. 8:21. ce este bine înaintea tuturor oamenilor. 18Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi#Marcu 9:50. Cap. 14:19. Evr. 12:14. în pace cu toţi oamenii. 19Preaiubiţilor, nu#Lev. 19:18. Prov. 24:29. Vers. 17. vă răzbunaţi singuri, ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: „Răzbunarea#Deut. 32:35. Evr. 10:30. este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice Domnul. 20Dimpotrivă#Exod 23:4,5. Prov. 25:21,22. Mat. 5:44., „dacă îi este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci, dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui.” 21Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016


Află mai multe despre Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu