YouVersion
Pictograma căutare

Luca 24

24
Învierea lui Isus
1În ziua întâi#Mat. 28:1. Marcu 16:1. Ioan 20:1. a săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis-de-dimineață și au adus#Cap. 23:56. miresmele pe care le pregătiseră. 2Au#Mat. 28:2. Marcu 16:4. găsit piatra răsturnată de pe mormânt, 3au intrat#Marcu 16:5. Vers. 23. înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Isus. 4Fiindcă nu știau ce să creadă, iată#Ioan 20:12. Fapte 1:10. că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. 5Îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ. Dar ei le-au zis: „Pentru ce căutați între cei morți pe Cel ce este viu? 6Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă#Mat. 16:21; 17:23. Marcu 8:31; 9:31. Cap. 9:22. aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, 7când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze.” 8Și ele și-au#Ioan 2:22. adus aminte de cuvintele lui Isus.
Petru se duce la mormânt
9La#Mat. 28:8. Marcu 16:10. întoarcerea lor de la mormânt, au povestit toate aceste lucruri celor unsprezece și tuturor celorlalți. 10Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau: Maria Magdalena, Ioana#Cap. 8:3., Maria, mama lui Iacov, și celelalte care erau împreună cu ele. 11Cuvintele acestea li#Marcu 16:11. Vers. 25. se păreau apostolilor basme și nu le credeau. 12Dar#Ioan 20:3,6. Petru s-a sculat și a dat fuga la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fâșiile de pânză, care stăteau pe pământ; apoi a plecat acasă, mirat de cele întâmplate.
Isus Se arată la doi ucenici
13În aceeași zi, iată, doi#Marcu 16:12. ucenici se duceau la un sat, numit Emaus, care era la o depărtare de șaizeci de stadii de Ierusalim, 14și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. 15Pe când vorbeau ei și se întrebau, Isus#Mat. 18:20. Vers. 36. S-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. 16Dar ochii#Ioan 20:14; 21:4. lor erau împiedicați să-L cunoască. 17El le-a zis: „Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum?” Și ei s-au oprit, uitându-se triști. 18Drept răspuns, unul din ei, numit#Ioan 19:25. Cleopa, I-a zis: „Tu ești singurul străin aici, în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea?” 19„Ce?”, le-a zis El. Și ei I-au răspuns: „Ce s-a întâmplat cu Isus din Nazaret, care#Mat. 21:11. Cap. 7:16. Ioan 3:2; 4:19; 6:14. Fapte 2:22. era un proroc puternic#Fapte 7:22. în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. 20Cum#Cap. 23:1. Fapte 13:27,28. preoții cei mai de seamă și mai-marii noștri L-au dat să fie osândit la moarte și L-au răstignit? 21Noi trăgeam nădejde că El este Acela#Cap. 1:68; 2:38. Fapte 1:6. care va izbăvi pe Israel, dar, cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. 22Ba încă niște#Mat. 28:8. Marcu 16:10. Vers. 9,10. Ioan 20:18. femei de ale noastre ne-au pus în uimire: ele s-au dus dis-de-dimineață la mormânt, 23nu I-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri, care ziceau că El este viu. 24Unii din cei ce erau cu noi s-au#Vers. 12. dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut.” 25Atunci Isus le-a zis: „O, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii! 26Nu#Vers. 46. Fapte 17:3. 1 Pet. 1:11. trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava Sa?” 27Și#Vers. 45. a început de la Moise#Gen. 3:15; 22:18; 26:4; 49:10. Num. 21:9. Deut. 18:15. și de la toți#Ps. 16:9,10; 22; 132:11. Is. 7:14; 9:6; 40:10,11; 50:6; 53. Ier. 23:5; 33:14,15. Ezec. 34:23; 37:25. Dan. 9:24. Mica 7:20. Mal. 3:1; 4:2. prorocii și le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El. 28Când s-au apropiat de satul la care mergeau, El#Gen. 32:26; 42:7. Marcu 6:48. S-a făcut că vrea să meargă mai departe. 29Dar ei#Gen. 19:3. Fapte 16:15. au stăruit de El și au zis: „Rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut.” Și a intrat să rămână cu ei. 30Pe când ședea la masă cu ei, a#Mat. 14:19. luat pâinea și, după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. 31Atunci li s-au deschis ochii și L-au cunoscut, dar El S-a făcut nevăzut dinaintea lor. 32Și au zis unul către altul: „Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile?” 33S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei unsprezece și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc 34și zicând: „A înviat Domnul cu adevărat și S-a arătat lui Simon#1 Cor. 15:5..” 35Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum L-au cunoscut la frângerea pâinii.
Isus Se arată celor unsprezece și celorlalți
36Pe#Marcu 16:14. Ioan 20:19. 1 Cor. 15:5. când vorbeau ei astfel, Însuși Isus a stat în mijlocul lor și le-a zis: „Pace vouă!” 37Plini de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh#Marcu 6:49.. 38Dar El le-a zis: „Pentru ce sunteți tulburați? Și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? 39Uitați-vă la mâinile și picioarele Mele, Eu sunt; pipăiți-Mă#Ioan 20:20,27. și vedeți: un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am Eu.” 40(Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele Sale.) 41Fiindcă ei, de#Gen. 45:26. Ioan 21:5. bucurie, încă nu credeau și se mirau, El le-a zis: „Aveți aici ceva de mâncare?” 42I-au dat o bucată de pește fript și un fagure de miere. 43El#Fapte 10:41. le-a luat și a mâncat înaintea lor. 44Apoi, le-a zis: „Iată#Mat. 16:21; 17:22; 20:18. Marcu 8:31. Cap. 9:22; 18:31. Vers. 6. ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Proroci și în Psalmi.” 45Atunci le-a#Fapte 16:14. deschis mintea, ca să înțeleagă Scripturile. 46Și le-a zis: „Așa#Vers. 26. Ps. 22. Is. 50:6; 53:2. Fapte 17:3. este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. 47Și să se propovăduiască tuturor neamurilor#Dan. 9:24. Fapte 13:38,46. 1 Ioan 2:12., în Numele Lui, pocăința și iertarea#Fapte 12:3. Ps. 22:27. Is. 48:6,22. Ier. 31:34. Osea 2:23. Mica 4:2. Mal. 1:11. păcatelor, începând din Ierusalim. 48Voi#Ioan 15:27. Fapte 1:8,22; 2:32; 3:15. sunteți martori ai acestor lucruri. 49Și iată#Is. 44:3. Ioel 2:28. Ioan 14:16,26; 15:26; 16:7. Fapte 1:4; 2:1. că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui Meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus.”
Înălțarea
50El i-a dus până#Fapte 1:12. spre Betania. Și-a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. 51Pe când îi binecuvânta, S-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. 52După ce#2 Împ. 2:11. Marcu 16:19. Ioan 20:17. Fapte 1:9. Efes. 4:8. I s-au închinat, ei#Mat. 9:17. s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie. 53Și tot timpul stăteau în Templu#Fapte 2:46; 5:42. și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Amin.

Selectat acum:

Luca 24: VDC

Evidențiere

Partajează

Copiază

None

Dorești să ai evidențierile salvate pe toate dispozitivele? Înscrie-te sau conectează-te

YouVersion folosește cookie-uri pentru a îți personaliza experiența. Prin utilizarea site-ului nostru web, accepți utilizarea cookie-urilor așa cum este descris în Politica noastră de confidențialitate