Evrei 12
VDC
12
1Și noi dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor așa de mare de martori, să#Col. 3:8. 1 Pet. 2:1. dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să#1 Cor. 9:24. Filip. 3:13,14. alergăm cu stăruinţă#Rom. 12:12. Cap. 10:36. în alergarea care ne stă înainte. 2Să ne uităm ţintă la Căpetenia și Desăvârșirea credinţei noastre, adică la Isus, care#Luca 24:26. Filip. 2:8. 1 Pet. 1:11., pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit rușinea și șade#Ps. 110:1. Cap. 1:3,13; 8:1. 1 Pet. 3:22. la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. 3Uitaţi-vă dar#Mat. 10:24,25. Ioan 15:20. cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare faţă de Sine, pentru ca#Gal. 6:9. nu cumva să vă pierdeţi inima și să cădeţi de oboseală în sufletele voastre. 4Voi nu v-aţi împotrivit încă#1 Cor. 10:13. Cap. 10:32-34. până la sânge în lupta împotriva păcatului. 5Și aţi uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii: „Fiule, nu#Iov 5:17. Prov. 3:11. dispreţui pedeapsa Domnului și nu-ţi pierde inima când ești mustrat de El. 6Căci Domnul pedepsește pe#Ps. 94:12; 119:75. Prov. 3:12. Iac. 1:12. Apoc. 3:19. cine-l iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care-l primește.” 7Suferiţi#Deut. 8:5. 2 Sam. 7:14. Prov. 13:24; 19:18; 23:13. pedeapsa: Dumnezeu Se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? 8Dar, dacă sunteţi scutiţi de pedeapsă, de care#Ps. 73:14. 1 Pet. 5:9. toţi au parte, sunteţi niște feciori din curvie, iar nu fii. 9Și apoi, dacă părinţii noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui#Num. 16:22; 27:16. Iov 12:10. Ecl. 12:7. Is. 42:5; 57:16. Zah. 12:1. duhurilor și să trăim? 10Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puţine zile, cum credeau ei că e bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca#Lev. 11:44; 19:2. 1 Pet. 1:15,16. să ne facă părtași sfinţeniei Lui. 11Este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată, pare o pricină de întristare, și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada#Iac. 3:18. dătătoare de pace a neprihănirii. 12Întăriţi-vă#Iov 4:3,4. Is. 35:3. dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiţi; 13croiţi#Prov. 4:26,27. cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci#Gal. 6:1. mai degrabă să fie vindecat. 14Urmăriţi#Ps. 34:14. Rom. 12:18; 14:19. 2 Tim. 2:22. pacea cu toţi și sfinţirea, fără#Mat. 5:8. 2 Cor. 7:1. Efes. 5:5. care nimeni nu va vedea pe Domnul. 15Luaţi seama#2 Cor. 6:1. bine ca#Gal. 5:4. nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca#Deut. 29:18. Cap. 3:12. nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulţi să fie întinaţi de ea. 16Vegheaţi să#Efes. 5:3. Col. 3:5. 1 Tes. 4:3. nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care#Gen. 25:33. pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. 17Știţi că mai pe urmă, când a vrut#Gen. 27:34,36,38. să capete binecuvântarea, n-a#Cap. 6:6. fost primit, pentru că, măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut s-o schimbe. 18Voi nu v-aţi apropiat de un munte#Exod 19:12,18,19; 20:18. Deut. 4:11; 5:22. Rom. 6:14; 8:15. 2 Tim. 1:7. care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, 19nici de sunetul de trâmbiţă, nici de glasul care vorbea în așa fel că cei ce l-au auzit au cerut#Exod 20:19. Deut. 5:5,25; 18:16. să nu li se mai vorbească 20(pentru că nu puteau suferi porunca aceasta: „Chiar#Exod 19:13. un dobitoc, dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre sau străpuns cu săgeata.” 21Și#Exod 19:16. priveliștea aceea era așa de înfricoșătoare încât Moise a zis: „Sunt îngrozit și tremur!”). 22Ci v-aţi apropiat de#Gal. 4:26. Apoc. 3:12; 21:2,10. muntele Sionului, de#Filip. 3:20. cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de#Deut. 33:2. Ps. 68:17. Iuda 14. zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor, 23de Biserica celor întâi născuţi#Exod 4:22. Iac. 1:18. Apoc. 14:4., care#Luca 10:20. Filip. 4:3. Apoc. 13:8. sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul#Gen. 18:25. Ps. 94:2. tuturor, de duhurile celor neprihăniţi, făcuţi#Filip. 3:12. Cap. 11:40. desăvârșiţi, 24de Isus, Mijlocitorul#Cap. 8:6; 9:15. legământului celui nou, și de sângele#Exod 24:8. Cap. 10:22. 1 Pet. 1:2. stropirii, care vorbește mai bine decât#Gen. 4:10. Cap. 11:4. sângele lui Abel. 25Luaţi seama ca nu cumva să nu voiţi să ascultaţi pe Cel ce vă vorbește! Căci dacă#Cap. 2:2,3; 3:17; 10:28,29. n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe Cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la Cel ce vorbește din ceruri, 26al#Exod 19:18. cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduinţa aceasta: „Voi mai clătina încă o dată#Hag. 2:6. nu numai pământul, ci și cerul.” 27Cuvintele acestea, „încă o dată”, arată că schimbarea#Ps. 102:26. Mat. 24:35. 2 Pet. 3:10. Apoc. 21:1. lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. 28Fiindcă am primit dar o împărăţie care nu se poate clătina, să ne arătăm mulţumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, 29fiindcă Dumnezeul#Exod 24:17. Deut. 4:24; 9:3. Ps. 50:3; 97:3. Is. 66:15. 2 Tes. 1:8. Cap. 10:27. nostru este „un foc mistuitor”.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Află mai multe despre Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu