Evrei 10
VDC

Evrei 10

10
1În adevăr, Legea, care are umbra#Col. 2:17. Cap. 8:5; 9:23. bunurilor#Cap. 9:11. viitoare, nu înfăţișarea adevărată a lucrurilor, nu#Cap. 9:9. poate niciodată, prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvârșiţi#Vers. 14. pe cei ce se apropie. 2Altfel, n-ar fi încetat ele oare să fie aduse, dacă cei ce le aduceau, fiind curăţiţi o dată, n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoștinţă de păcate? 3Dar#Lev. 16:21. Cap. 9:7. aducerea aminte a păcatelor este înnoită din an în an, tocmai prin aceste jertfe; 4căci este cu neputinţă#Mica 6:6,7. Cap. 9:13. Vers. 11. ca sângele taurilor și al ţapilor să șteargă păcatele. 5De aceea, când intră în lume, El zice: „Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci Mi-ai pregătit un trup; 6n-ai primit nici arderi-de-tot#Ps. 40:6; 50:8. Is. 1:11. Ier. 6:20. Amos 5:21,22., nici jertfe pentru păcat. 7Atunci am zis: ‘Iată-Mă (în sulul cărţii este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule!’” 8După ce a zis întâi: „Tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arderi-de-tot, nici jertfe pentru păcat” (lucruri aduse toate după Lege), 9apoi zice: „Iată-Mă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule.” El desfiinţează astfel pe cele dintâi, ca să pună în loc pe a doua. 10Prin#Ioan 17:19. Cap. 13:12. această „voie” am fost sfinţiţi noi, și anume prin#Cap. 9:12. jertfirea trupului lui Isus Hristos, o dată pentru totdeauna. 11Și, pe când orice preot face slujba în fiecare#Num. 28:3. Cap. 7:27. zi și aduce de multe ori aceleași jertfe, care#Vers. 4. niciodată nu pot șterge păcatele, 12El#Col. 3:1. Cap. 1:3., dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu 13și așteaptă de acum ca vrăjmașii#Ps. 110:1. Fapte 2:35. 1 Cor. 15:25. Cap. 1:13. Lui să-I fie făcuţi așternut al picioarelor Lui. 14Căci printr-o singură jertfă El a făcut#Vers. 1. desăvârșiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi. 15Lucrul acesta ni-l adeverește și Duhul Sfânt. Căci, după ce a zis: 16„Iată legământul#Ier. 31:33,34. Cap. 8:10,12. pe care-l voi face cu ei după acele zile”, zice Domnul: „Voi pune legile Mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor”, 17adaugă: „Și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fărădelegile lor.” 18Dar, acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat. 19Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin sângele#Rom. 5:2. Efes. 2:18; 3:12. lui Isus avem o intrare slobodă#Cap. 9:8,12. în Locul Preasfânt 20pe calea#Ioan 10:9; 14:6. Cap. 9:8. cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin#Cap. 9:3. perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, 21și fiindcă avem un Mare Preot#Cap. 4:14. pus peste casa#1 Tim. 3:15. lui Dumnezeu, 22#Cap. 4:16. ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină#Efes. 3:12. Iac. 1:6. 1 Ioan 3:21., cu inimile stropite și curăţite de#Cap. 9:14. un cuget rău și cu trupul spălat#Ezec. 36:25. 2 Cor. 7:1. cu o apă curată. 23#Cap. 4:14. ţinem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios#1 Cor. 1:9; 10:13. 1 Tes. 5:24. 2 Tes. 3:3. Cap. 11:11. este Cel ce a făcut făgăduinţa. 24Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. 25Să nu părăsim#Fapte 2:42. Iuda 19. adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, și cu#Rom. 13:11. atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie#Filip. 4:5. 2 Pet. 3:9,11,14.. 26Căci, dacă#Num. 15:30. Cap. 6:4. păcătuim cu voia, după#2 Pet. 2:20,21. ce am primit cunoștinţa adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, 27ci doar o așteptare înfricoșată a judecăţii și văpaia#Ezec. 36:5. Ţef. 1:18; 3:8. 2 Tes. 1:8. Cap. 12:29. unui foc care va mistui pe cei răzvrătiţi. 28Cine#Cap. 2:2. a călcat Legea lui Moise este omorât fără milă, pe mărturia#Deut. 17:2,6; 19:15. Mat. 18:16. Ioan 8:17. 2 Cor. 13:1. a doi sau trei martori. 29Cu cât#Cap. 2:3; 12:25. mai aspră pedeapsă credeţi că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări#1 Cor. 11:29. Cap. 13:20. sângele legământului cu care a fost sfinţit și va batjocori#Mat. 12:31,32. Efes. 4:30. pe Duhul harului? 30Căci știm cine este Cel ce a zis: „A#Deut. 32:35. Rom. 12:19. Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti!” Și în altă parte: „Domnul#Deut. 32:36. Ps. 50:4; 135:14. va judeca pe poporul Său.” 31Grozav#Luca 12:5. lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu! 32Aduceţi-vă#Gal. 3:4. 2 Ioan 8. aminte de zilele de la început, când, după ce aţi fost luminaţi#Cap. 6:4., aţi dus o mare#Filip. 1:29,30. Col. 2:1. luptă de suferinţe: 33pe de o parte, eraţi puși ca priveliște#1 Cor. 4:9. în mijlocul ocărilor și necazurilor și, pe de alta, v-aţi făcut părtași#Filip. 1:7; 4:14. 1 Tes. 2:14. cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi. 34În adevăr, aţi avut milă de cei din temniţă#Filip. 1:7. 2 Tim. 1:16. și aţi primit cu bucurie răpirea#Mat. 5:12. Fapte 5:41. Iac. 1:2. averilor voastre, ca unii care știţi că aveţi#Mat. 6:20; 19:21. Luca 12:33. 1 Tim. 6:19. în ceruri o avuţie mai bună, care#Mat. 5:12; 10:32. dăinuiește. 35Să nu vă părăsiţi dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire! 36Căci#Luca 21:19. Gal. 6:9. Cap. 12:1. aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta#Col. 3:24. Cap. 9:15. 1 Pet. 1:9. ce v-a fost făgăduit. 37„Încă#Luca 18:8. 2 Pet. 3:9. puţină, foarte puţină vreme, și Cel#Hab. 2:3,4. ce vine va veni și nu va zăbovi. 38Și cel neprihănit#Rom. 1:17. Gal. 3:11. va trăi prin credinţă, dar, dacă dă înapoi, sufletul Meu nu găsește plăcere în el.” 39Noi însă nu suntem din aceia care#2 Pet. 2:20,21. dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credinţă#Fapte 16:30,31. 1 Tes. 5:9. 2 Tes. 2:14. pentru mântuirea sufletului.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Află mai multe despre Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu