Exodul 20
VDC

Exodul 20

20
Cele Zece Porunci
1Atunci, Dumnezeu a rostit toate#Deut. 5:22. aceste cuvinte și a zis: 2„Eu#Lev. 26:1,13. Deut. 5:6. Ps. 81:10. Osea 13:4. sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos#Cap. 13:3. din ţara Egiptului, din casa robiei. 3#Deut. 5:7; 6:14. 2 Împ. 17:35. Ier. 25:6; 35:15. nu ai alţi dumnezei afară de Mine. 4#Lev. 26:1. Deut. 4:16; 5:8; 27:15. Ps. 97:7. nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. 5Să nu#Cap. 23:24. Ios. 23:7. 2 Împ. 17:35. Is. 44:15,19. te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos#Cap. 34:14. Deut. 4:24; 6:15. Ios. 24:19. Naum 1:2., care#Cap. 34:7. Lev. 20:5; 26:39,40. Num. 14:18,33. 1 Împ. 21:29. Iov 5:4; 21:19. Ps. 79:8; 109:14. Is. 14:20,21; 65:6,7. Ier. 2:9; 32:18. pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc 6și Mă îndur#Cap. 34:7. Deut. 7:9. Ps. 89:34. Rom. 11:28. până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc și păzesc poruncile Mele. 7#Cap. 23:1. Lev. 19:12. Deut. 5:11. Ps. 15:4. Mat. 5:33. nu iei în deșert Numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul#Mica 6:11. nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert Numele Lui. 8Adu-ţi#Cap. 31:13,14. Lev. 19:3,30; 26:2. Deut. 5:12. aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţești. 9Să lucrezi#Cap. 23:12; 31:15; 34:21. Lev. 23:3. Ezec. 20:12. Luca 13:14. șase zile și să-ţi faci lucrul tău. 10Dar ziua a#Gen. 2:2,3. Cap. 16:26; 31:15. șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul#Neem. 13:16-19. care este în casa ta. 11Căci în șase zile#Gen. 2:2. a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea S-a odihnit, de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfinţit-o. 12Cinstește#Cap. 23:26. Lev. 19:3. Deut. 5:16. Ier. 35:7,18,19. Mat. 15:4; 19:19. Marcu 7:10; 10:19. Luca 18:20. Efes. 6:2. pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău. 13#Deut. 5:17. Mat. 5:21. Rom. 13:9. nu ucizi. 14#Deut. 5:18. Mat. 5:27. nu preacurvești. 15#Lev. 19:11. Deut. 5:19. Mat. 19:18. Rom. 13:9. 1 Tes. 4:6. nu furi. 16#Cap. 23:1. Deut. 5:20; 19:16. Mat. 19:18. nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. 17#Deut. 5:21. Mica 2:2. Hab. 2:9. Luca 12:15. Fapte 20:33. Rom. 7:7; 13:9. Efes. 5:3,5. Evr. 13:5. nu poftești casa aproapelui tău; să#Iov 31:9. Prov. 6:29. Ier. 5:8. Mat. 5:28. nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău.”
Spaima poporului; legea altarului
18Tot#Evr. 12:18. poporul auzea#Apoc. 1:10,12. tunetele și sunetul trâmbiţei și vedea flăcările muntelui care fumega#Cap. 19:18.. La priveliștea aceasta, poporul tremura și stătea în depărtare. 19Ei au zis lui Moise: „Vorbește-ne#Deut. 5:27; 18:16. Gal. 3:19,20. Evr. 12:19. tu însuţi, și te vom asculta, dar să#Deut. 5:25. nu ne mai vorbească Dumnezeu, ca să nu murim.” 20Moise a zis poporului: „Nu vă#1 Sam. 12:20. Is. 41:10,13. înspăimântaţi, căci#Gen. 22:1. Deut. 13:3. Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încercare și ca să aveţi frica#Deut. 4:10; 6:2; 10:12; 17:13,19; 19:20; 28:58. Prov. 3:7; 16:6. Is. 8:13. Lui înaintea ochilor voștri, pentru ca să nu păcătuiţi.” 21Poporul stătea în depărtare, iar Moise s-a apropiat de norul#Cap. 19:16. Deut. 5:5. 1 Împ. 8:12. în care era Dumnezeu. 22Domnul a zis lui Moise: „Așa să vorbești copiilor lui Israel: ‘Aţi văzut că v-am vorbit din#Deut. 4:36. Neem. 9:13. ceruri. 23Să nu faceţi dumnezei de argint și dumnezei de aur ca să-i puneţi alături#Cap. 32:1,2,4. 1 Sam. 5:4,5. 2 Împ. 17:33. Ezec. 20:39; 43:8. Dan. 5:4,23. Ţef. 1:5. 2 Cor. 6:14-16. de Mine; să nu vă faceţi alţi dumnezei. 24Să-Mi ridici un altar de pământ, pe care să-ţi aduci arderile-de-tot și jertfele de mulţumire, oile#Lev. 1:2. și boii. În orice#Deut. 12:5,11,21; 14:23; 16:6,11; 26:2. 1 Împ. 8:43; 9:3. 2 Cron. 6:6; 7:16; 12:13. Ezra 6:12. Neem. 1:9. Ps. 74:7. Ier. 7:10,12. loc în care Îmi voi aduce aminte de Numele Meu, voi veni la tine și te voi#Gen. 12:2. Deut. 7:13. binecuvânta. 25Dacă-Mi#Deut. 27:5. Ios. 8:31. vei ridica un altar de piatră, să nu-l zidești din pietre cioplite, căci, cum îţi vei pune dalta în piatră, o vei pângări. 26Să nu te sui la altarul Meu pe trepte, ca să nu ţi se descopere goliciunea înaintea lui.’”

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Află mai multe despre Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu