2 Cronici 33
VDC
33
Manase împăratul lui Iuda
1Manase avea doisprezece#2 Împ. 21:1. ani când a ajuns împărat și a domnit cincizeci și cinci de ani la Ierusalim. 2El a făcut ce este rău înaintea Domnului, după urâciunile#Deut. 18:9. Cap. 28:3. neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 3A zidit iarăși înălţimile pe care le dărâmase#2 Împ. 18:4. Cap. 30:14; 31:1; 32:12. tatăl său, Ezechia. A ridicat altare baalilor, a făcut idoli#Deut. 16:21. Astarteei, și s-a închinat înaintea întregii oștiri#Deut. 17:3. a cerurilor și i-a slujit. 4A zidit altare în Casa Domnului, măcar că Domnul zisese: „În Ierusalim#Deut. 12:11. 1 Împ. 8:29; 9:3. Cap. 6:6; 7:16. va fi Numele Meu pe vecie.” 5A zidit altare întregii oștiri a cerurilor, în#Cap. 4:9. cele două curţi ale Casei Domnului. 6Și-a trecut#Lev. 18:21. Deut. 18:10. 2 Împ. 23:10. Cap. 28:3. Ezec. 23:37,39. fiii prin foc în valea fiilor lui Hinom; umbla cu#Deut. 18:10,11. descântece și vrăjitorii și ţinea la el oameni care chemau#2 Împ. 21:6. duhurile și care-i spuneau viitorul. A făcut din ce în ce mai mult ce este rău înaintea Domnului, ca să-L mânie. 7A pus#2 Împ. 21:7. chipul cioplit al idolului pe care-l făcuse în Casa lui Dumnezeu, despre care Dumnezeu spusese lui David și fiului său Solomon: „În casa#Ps. 132:14. aceasta și în Ierusalim, pe care l-am ales din toate seminţiile lui Israel, Îmi voi pune Numele pe vecie. 8Nu voi mai strămuta pe Israel#2 Sam. 7:10. din ţara pe care am dat-o părinţilor voștri, numai să caute să împlinească tot ce le-am poruncit, după toată legea, învăţăturile și poruncile date prin Moise.” 9Dar Manase a fost pricina că Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au rătăcit și au făcut rău mai mult decât neamurile pe care le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 10Domnul a vorbit lui Manase și poporului său, dar ei n-au vrut să asculte. 11Atunci, Domnul#Deut. 28:36. a trimis împotriva lor pe căpeteniile oștirii împăratului Asiriei, care au prins pe Manase și l-au pus în#Iov 36:8. Ps. 107:10,11. lanţuri. L-au legat cu lanţuri de aramă și l-au dus la Babilon. 12Când a fost la strâmtoare, s-a rugat Domnului Dumnezeului lui și s-a smerit#1 Pet. 5:6. adânc înaintea Dumnezeului părinţilor săi. 13I-a făcut rugăciuni, și Domnul, lăsându-Se înduplecat, i-a#1 Cron. 5:20. Ezra 8:23. ascultat cererile și l-a adus înapoi la Ierusalim, în împărăţia lui. Și Manase a cunoscut#Ps. 9:16. Dan. 4:25. că Domnul este Dumnezeu. 14După aceea, a zidit afară din cetatea lui David, la apus, spre Ghihon#1 Împ. 1:33. în vale, un zid care se întindea până la Poarta Peștilor și cu care a înconjurat#Cap. 27:3. dealul și l-a făcut foarte înalt. A pus și căpetenii de război în toate cetăţile întărite ale lui Iuda. 15A înlăturat din Casa Domnului dumnezeii străini#Vers. 3,5,7. și idolul Astarteei, a dărâmat toate altarele pe care le zidise pe muntele Casei Domnului și la Ierusalim și le-a aruncat afară din cetate. 16A așezat din nou altarul Domnului, a adus pe el jertfe de mulţumire și de laudă#Lev. 7:12. și a poruncit lui Iuda să slujească Domnului Dumnezeului lui Israel. 17Poporul#Cap. 32:12. jertfea tot pe înălţimi, dar numai Domnului Dumnezeului său. 18Celelalte fapte ale lui Manase, rugăciunea lui către Dumnezeul lui și cuvintele prorocilor#1 Sam. 9:9. care i-au vorbit în Numele Domnului Dumnezeului lui Israel sunt scrise în faptele împăraţilor lui Israel. 19Rugăciunea lui și felul în care l-a ascultat Dumnezeu, păcatele și nelegiuirile lui, locurile unde a zidit înălţimi și a înălţat idoli Astarteei și chipuri cioplite înainte de a se smeri sunt scrise în cartea lui Hozai. 20Manase a adormit#2 Împ. 21:18. cu părinţii săi și a fost îngropat în casa lui. Și, în locul lui, a domnit fiul său Amon.
Amon împăratul lui Iuda
21Amon avea douăzeci și doi#2 Împ. 21:19. de ani când a ajuns împărat și a domnit doi ani la Ierusalim. 22El a făcut ce este rău înaintea Domnului, cum făcuse tatăl său, Manase. A adus jertfe tuturor chipurilor cioplite pe care le făcuse tatăl său, Manase, și le-a slujit. 23Și nu s-a smerit înaintea Domnului, cum#Vers. 12. se smerise tatăl său, Manase, căci Amon s-a făcut din ce în ce mai vinovat. 24Slujitorii lui au uneltit#2 Împ. 21:23,24. împotriva lui și l-au omorât în casa lui. 25Dar poporul ţării a ucis pe toţi cei ce uneltiseră împotriva împăratului Amon. Și, în locul lui, poporul ţării a pus împărat pe fiul său Iosia.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Află mai multe despre Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu